Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. a) principiul transparenţei – autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber şi neîngradit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
 2. b) principiul aplicării unitare – autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.
 3. c) principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publica va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice.

 

Principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 sunt următoarele:

 1. a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
 2. b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 3. c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normativ.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii (Legea nr.98/2016) sunt:

 1. nediscriminarea;
 2. tratamentul egal;
 3. recunoaşterea reciprocă;
 4. transparenţa;
 5. proporţionalitatea;
 6. asumarea răspunderii.