Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.12.2016

 

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3¹ alin.(2), (3) şi (8), art. 3³ şi 3 (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru Clubul Copiilor Roman

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din
25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la H.G. nr. 443/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
interes naţional ”Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu”, judeţul Gorj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A., pe o perioadă de 3 ani şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Sibiu

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ”I.L Caragiale” din Bucureşti, precum şi pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil