Consiliul Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative (CCEIAN)

1. Prezentare

Consiliul Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative (CCEIAN) este un organism cu rol consultativ înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2022[1]. Rolul principal al Consiliului este de a analiza conformitatea instrumentelor de prezentare și motivare care însoțesc proiectele de acte normative, a studiilor de impact și a rapoartelor privind implementarea actelor normative cu cerințele și standardele prevăzute de legislația în domeniul evaluării impactului.

CCEIAN este un organism independent în sensul în care își stabilește propriile reguli de organizare și funcționare și emite puncte de vedere în mod autonom, neaflându-se în subordinea niciunei instituții din cadrul administrației publice centrale. Acesta își desfășoară activitatea în mod independent și în raport cu părțile interesate din sfera neguvernamentală – mediu de afaceri și societate civilă.

CCEIAN formulează puncte de vedere asupra instrumentelor de prezentare și motivare în etapa de consultare prevăzută la art. 15 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 561/2009[2].

Punctele de vedere emise de CCEIAN vizează instrumentele de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative care au unul sau mai multe tipuri de impact social, asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, economiei, mediului de afaceri, mediului înconjurător, obiectivelor de dezvoltare durabilă și pot fi:

  1. a) favorabile, fără observații și propuneri;
  2. b) favorabile cu observații și propuneri; 
  3. c) nefavorabile.

CCEIAN emite puncte de vedere și asupra studiilor de impact și rapoartelor privind implementarea actelor normative prevăzute de art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022. Astfel, anual, după aprobarea Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG), SGG elaborează și prezintă în Ședința guvernului spre aprobare o Notă cuprinzând lista studiilor de impact și a rapoartelor privind implementarea actelor normative ce vor fi realizate în anul respectiv. Nota se realizează pe baza priorităților Guvernului (inclusiv a celor incluse în PALG) și a consultării instituțiilor administrației publice centrale.

2. Membrii CCEIAN

VIVIANA-DENISA ANGHEL-LUKACSI – Președinte

NICOLAE CIPRIAN NICA

GABRIEL PETREA

MARIA-IOANA SARAGEA

ARPAD TODOR

VASILE VARGA

3. Secretariat tehnic

 Date de contact:

Adresa: Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti

Cod poştal: 011791

Telefon: 021 314 34 00/int. 1444

Email: office@dcpp.ro

Programul de lucru: Luni – Joi 08:30 – 17.00; Vineri 08:30 – 14:30

4. Regulamentul de organizare și funcționare CCEIAN (.pdf)

5. Puncte de vedere CCEIAN

Septembrie 2023

12.09.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de lege privind măsurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. (.pdf)

12.09.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Hotărârea Guvernului privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea și administrarea Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public, precum și detalierea operațiunilor necesare completării bazei de date. (.pdf)

12.09.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (.pdf)

August 2023

31.08.2023  PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții) (pdf)

31.08.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare şi inspecție sanitară a calității apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producției şi distribuției apei potabile (pdf)

24.08.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (.pdf)

24.08.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren. (.pdf)

Iulie 2023

31.07.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (.pdf)

27.07.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. (.pdf)

27.07.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Competitivitate 2021-2027. (.pdf)

12.07.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului Social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității. (.pdf)

12.07.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programelor sociale anuale de interes național în domeniile politicilor familiale, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției și a finanțării acestor programe. (.pdf)

11.07.2023  PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)

Iunie 2023

14.06.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind trasferarea către autoritățile publice locale a responsabilității plății sumei forfetare și a penalităților cominatorii care decurg dintr-o posibilă condamnarea statului roman la Curtea de Justiție a Uniunii Europene referitoare la evaluarea calității aerului și nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17. (.pdf)

14.06.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T). (.pdf)

Mai 2023

31.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu Instituțiile Financiare Internaționale. (.pdf)

31.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (.pdf)

31.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații. (.pdf)

31.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. (.pdf)

26.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor ”Mihail Cantacuzino” și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și învățământ. (.pdf)

26.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (.pdf)

25.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. (.pdf)

22.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar, reorganizarea Muzeului Căilor Ferate, prin divizarea parțială a Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER și reglementarea regimului de compensare a operatorilor de transport feroviar de călători implicați în acțiunile stabilite de task-force-ul pentru gestionarea situației generate de conflictul armat din Ucraina. (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022. (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală, a Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului național de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului național de dotare cu ambulanțe de terapie intensivă nou-născuți și a Programului național de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România. (.pdf)

18.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (.pdf)

11.05.2023  PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  .pdf

05.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Ordonanță de urgență privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. pdf

05.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului de lege privind arhivele Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție. pdf

05.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale și combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030. pdf

05.05.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului Național de management actualizat aferent porțiunii bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României. pdf

Aprilie 2023

10.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical .pdf

10.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 .pdf

10.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă a Proiectul de Ordonanță de urgență pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului .pdf

10.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare .pdf

10.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/ 2000 .pdf

05.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (.pdf)

05.04.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea alineatelor (7) – (9) ale articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)

Martie 2023

30.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare .doc .pdf

30.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice .doc .pdf

30.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor .doc .pdf

30.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ .doc .pdf

30.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei .doc .pdf

 30.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății .doc .pdf

28.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului Legii Învățământului Superior .doc .pdf

 28.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă proiectului Legii învățământului preuniversitar .doc .pdf

 22.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice şi calcularea plăţilor compensatorii pentru activitățile piscicole din ariile naturale protejate, conform restricţiilor din planurile de management ori din setul de măsuri de conservare instituite până la aprobarea planurilor de management .doc .pdf

16.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .doc .pdf

15.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare care însoțește Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2023-2025 .doc .pdf

15.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale .doc .pdf

13.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea alin. (3) al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. (.pdf)

13.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIII-a 2023 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010. (.pdf)

09.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024 (.pdf)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanța de Urgență privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist (.pdf) (.docx)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvență, aprobat pentru anul 2023 (.pdf) (.docx)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției (.pdf) (.docx)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (.pdf) (.docx)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România (.pdf) (.docx)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate (.pdf) (.docx)

02.03.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului național „Microbuze electrice pentru elevi” (.pdf) (.docx)

Februarie 2023

21.02.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră, pentru anul 2023 (.pdf)

21.02.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Expunerea de motive aferentă Proiectului de Lege privind unele măsuri cu privire la procedurile de concordat preventiv aflate în desfășurare înainte de data de 17 iulie 2022 (.pdf)

21.02.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii energetice a României finanțate din fonduri alocate în cadrul capitolului REPowerEU, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)

21.02.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conserarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (.pdf)

21.02.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă (.pdf)

14.02.2023 PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de Fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor naționale de investiții (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de Fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 20/2014 privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea in condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind desființarea Unității de Asistență Medico-Psihosocială de Pneumoftiziologie Sânpetru, județul Brașov (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de Fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2023 (.pdf)

Ianuarie 2023

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor naționale de investiții (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind acordarea de gratuități și facilități cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță privind modificarea şi completarea Legii nr.207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024 (.pdf)

PUNCT DE VEDERE referitor la Nota de fundamentare aferentă Proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului național de management actualizat (2021) aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României (.pdf)

6. Rapoarte anuale

7. Alte informații

[1] Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

[2] Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

Sari la conținut