Sustenabilitate proiect – 29.06.2022

 • HOTĂRÂRE nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Emitent :GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 830 din 27 iunie 2022 poate fi consultată la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256836

Nota de fundamentare poate fi consultată la: https://gov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/NF_HG_830-2022.pdf

 

 • HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Emitent : GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 29 iunie 2022

 

Hotărârea Guvernului nr. 831 din 27 iunie 2022 poate fi consultată la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256871

și anexa la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/256872

Nota de fundamentare poate fi consultată la: https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-la-hotararea-guvernului-nr-831


26 noiembrie 2019

Document de politică publică (pdf / docx )


11 noiembrie 2019

Propuneri Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001  (pdf /docx)

Propuneri Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003  (docx / pdf)


30 septembrie 2019

GHID  tehnic de utilizare pentru standardizarea  funcționalitații site-urilor administrației publice centrale și locale (.pdf)


INVITAŢIE

Participare sesiune de preconsultare în cadrul proiectului

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.

În vederea asigurării transparenței la nivelul admnistrației publice centrale și locale, Secretariatul General al Guvernului își propune, prin intermediul proiectului, intervenția la nivelul cadrului legislativ în materie, prin modificarea și completarea normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și prin elaborarea  normelor de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, supuse unor sesiuni de preconsultare cu toți actorii vizați. Sesiunea de preconsultare se va desfășura în data de 27 septembrie 2019, reprezentând etapa premergătoare procesului de lansare spre dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003.

Astfel, Secretariatul General al Guvernului invită reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale la sesiunea de preconsultare asupra propunerilor de acte normative menționate și analiza potențialelor obiective și direcții de politici/recomandări care ar trebui incluse în documentul de politică publică elaborat în cadrul proiectului. Întâlnirea va avea loc în București, în data de 27 septembrie 2019, începând cu ora 9.30, hotel Rin Central, sala Nicolae Iorga, etaj 7. Înscrierea participanților se va realiza în limita a 25 de locuri alocate reprezentanților societății civile, în ordinea cronologică a înscrierilor.

Mulțumindu-vă pentru eforturile comune de a construi un cadru bazat pe încredere și transparență între sistemul public și societatea civilă, vă rugăm să completați formularul de înscriere online până la data de 26.09.2019, ora 16:30. Persoană de contact este domnul Laurențiu Mazilu – expert informații interes public și transparență decizională, telefon 021.314.34.00, interior 1196, e-mail: laurentiu.mazilu@gov.ro, sipoca35@gov.ro


16 iulie 2019

GHID  tehnic de utilizare pentru standardizarea  funcționalitații site-urilor administrației publice centrale și locale – testare aplicabilitate la nivelul administrației publice (.pdf)


9 iulie 2019

Anunț


19 aprilie 2019

MANUAL DE BUNE PRACTICI  PENTRU PROMOVAREA ABORDĂRII PRO-ACTIVE A PRINCIPIILOR GUVERNĂRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI PARTICIPATIVE (.pdf / .doc)


29 noiembrie 2018

 •  GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
 •  PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

 


30 octombrie 2018
Comunicat privind grupurile de lucru tematice, în cadrul proiectului„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35  30-31 octombrie 2018, Bucureşti

 

Inventar al interpretărilor şi practicilor limitative şi neuniforme în aplicarea legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Rezultatul activităţii nr. 5 din cadrul proiectului.

 


04 octombrie 2018

 

 

 INVITAŢIE

 Participare grup de lucru în cadrul proiectului

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională.

În vederea atingerii rezultatelor proiectului, în perioada 30-31 octombrie 2018, se vor organiza grupuri tematice de lucru pentru clarificarea aspectelor identificate ca interpretări limitative, care pot restrânge liberul acces la informații de interes public, respectiv pentru inventarierea practicilor neuniforme în organizarea de consultări publice.

Astfel, Secretariatul General al Guvernului invită reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale la întâlnirea privind uniformizarea practicilor în acest domeniu, în data de 31 octombrie 2018, începând cu ora 09:30, la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobanți nr.50B, sector 1, București, sala Panoramic 1, etaj 5. Înscrierea participanților se face în limita a 50 de locuri alocate reprezentanților societății civile, în ordinea cronologică a înscrierilor.

Mulțumindu-vă pentru eforturile comune de a construi un cadru bazat pe încredere și transparență între sistemul public și societatea civilă, vă rugăm să completați formularul de înscriere (apasa aicipână la data de 22.10.2018, ora 16:00, persoană de contact: Laurențiu Mazilu – consilier, telefon 021.314.34.00, interior 1196.

 


25 septembrie 2018

 

Prezentarea RAPORTULUI DE MONITORIZARE asupra implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în anul 2017 în cadrul proiectului SIPOCA 35 ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”(pdf/docx)

 


 

27 iulie 2018

Anunț privind implementarea proiectului: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018.
Proiectul dispune de un buget pentru activități în valoare totală de 1.523.666,88 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.523.666,88 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 83,983863%, iar restul de 16,016 137% contribuția aplicantului și a partenerilor.
Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific – 2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor activități:
• Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local;
• Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.);
• Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise;
• Elaborarea unei proceduri naționale aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare;
• Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea principiilor transparenței;
• Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului;
• Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise;
• Standardizarea funcţionalităţii şi aspectul site-urilor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în materia afişării informaţiilor de interes public şi asigurării transparenţei decizionale;
• Elaborarea unui ghid tehnic de utilizare în format electronic, disponibil pe pagina de internet a SGG, care să producă uniformizarea site-urilor, la nivelul celor 211 instituții vizate prin proiect, cu posibilitatea replicării, ulterior implementării proiectului, la nivelul instituţiilor locale.
Scopul proiectului: creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public:
2. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.
Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru imprimarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind transparența decizională.
Grupul țintă este reprezentat de autoritățile publice centrale și locale şi de societatea civilă.
Intervenția propusă este în concordanță cu obiectivele asumate de Guvernul României prin intermediul Strategiei pentru consolidarea administrației publice, respectiv Obiectivul general II – Implementarea unui management performant în administrația publică și Obiectivul specific II.1 – Creșterea coerenței, eficientei, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică.
Pentru mai multe informații, respectiv pentru sugestii de colaborare/îmbunătățire a impactului proiectului, vă rugăm contactați:

-Laurențiu Georgian Mazilu- expert în domeniul informațiilor de interes public și transparență decizională, SGG; e-mail: laurentiu.mazilu@gov.ro;

-Raluca Doca – expert monitorizare SGG; e-mail:raluca.doca@gov.ro;

-Daniela Nicolăescu -manager de proiect SGG;e-mail:daniela.nicolaescu@gov.ro;

-Christopher George Dina-responsabil activități MAI, e-mail: george.dina@mai.gov.ro

 


31 august 2017

Clarificăm aspecte specifice legate de modul de aplicare a legilor transparenței la nivel local

  Echipa de management a proiectului SIPOCA 35 „Guvernare transparentă deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”, implementat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS), alături de Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a discutat în perioada 29-30 august 2017 cu reprezentanții instituțiilor publice responsabili cu aplicarea Legii nr.544/2001, respectiv 52/2003.
Instituțiile unde au avut loc înterviuri față în față, prevăzute în activitatea nr. 4 a proiectului, sunt Consiliul Județean Brașov respectiv Ilfov și Primăria Municipiului Turnu Măgurele unde expertul pe transparență a identificat o diversitate de problematici în aplicarea legislației transparenței.
Prin intermediul acestui proiect european echipa de managemnt își propune, în această etapă, să realizeze aprofundarea situației actuale a modului de aplicare a prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională, atât în plan central cât și în plan local, în vederea clarificării aspectelor specifice legate de modul de aplicare a actelor normative.
Obiectivele proiectului „Guvernare transparentă deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” sunt atât creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public cât și îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.


24 august 2017

Astăzi, 24 august 2017, expertul pe transparență, Otilia Anghel alături de Ana Maria Patrichi manager de proiect și Alexandra Boncu asistent proiect SIPOCA 35 „Guvernare transparentă deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”, au discutat cu responsabilii cu aplicarea legilor transparenței din Primăria Municipiului Câmpina respectiv Consiliul Județean Prahova.

Proiectul SIPOCA 35 este implementat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS), alături de Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și își propune, în această etapă, să realizeze aprofundarea situației actuale a modului de aplicare a prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională, atât în plan central cât și în plan local, în vederea clarificării aspectelor specifice legate de modul de aplicare a actelor normative.Obiectivele proiectului „Guvernare transparentă deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” sunt atât creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public cât și îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.

 

 

 


31 martie 2017

Anunț lansare proiect

 

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) alături de partenerii Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI),implementează proiectul: Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, proiect SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se va efectua în 15 luni începând cu luna octombrie 2016.

Proiectul dispune de un buget pentru activități  în valoare totală de 1.540.205,40 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.540.205,40 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA  fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea europeană  reprezintă 84,032% iar restul de 15,968% contribuția aplicantului și a partenerilor.

Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific –  2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor principale activități:

 • Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local;
 • Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.);
 • Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Elaborarea unei proceduri național aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare;
 • Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea principiilor transparenței;
 • Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului;
 • Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Realizarea unei platforme transparenta.gov.ro, site centralizator cu informațiile obligatoriu de publicat de către instituțiile publice, concomitent cu furnizarea de asistență tehnică pentru creșterea capacității interne în afișarea de informații standardizate.

Pentru atingerea scopului proiectului, creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local, ne asumăm următoarele obiective care vor conduce la:

 1. creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public
 2. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.

Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru imprimarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind transparența decizională.

Proiectul se adresează unui grup țintă estimat la 350 de participanți provenind din personalul din autoritățile publice centrale și locale, demnitari, aleși locali și reprezentanți ai societății civile.

Intervenția propusă este în concordanță cu obiectivele asumate de Guvernul României prin intermediul SCAP, respectiv Obiectivul general II – Implementarea unui management performant în administrația publică și Obiectivul specific II.1 – Creșterea coerenței, eficientei, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică.

Pentru mai multe informații, respectiv pentru sugestii de colaborare/îmbunătățire a impactului proiectului, vă rugăm contactați:

 • Ana Maria Patrichi – Coordonator Proiect MCPDS, 021 314 3400, int. 1151 sau e-mail: ana.patrichi@dialogsocial.gov.ro;
 • Mioara Bocănici, responsabil activități SGG, e-mail: mioara.bocanici@gov.ro;
 • Christopher George Dina, responsabil activități MAI, e-mail: george.dina@mai.gov.ro.

Galerie foto

 


Newsletter Nr. I din luna iunie 2017 al Proiectului SIPOCA 35 Guvernare transparentă, deschisă și participativă-standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, implementat de MCPDS alături de partenerii MAI și SGG


Newsletter Nr. II din luna octombrie 2017 al Proiectului SIPOCA 35 Guvernare transparentă, deschisă și participativă-standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, implementat de MCPDS alături de partenerii MAI și SGG


Cele 42 de Instituții ale Prefectului promovează proiectul SIPOCA 35  „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, proiect implementat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) alături de partenerii Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Galerie foto

Sari la conținut