Secretariatul General al Guvernului (SGG)
Buletin informativ

– informaţii comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin .2 din Legea nr. 544/2001:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului / funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Structura cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului (SGG) are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SGG sunt următoarele:

 

Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului – activitate proprie

 

Organizarea şi funcţionarea SGG sunt stabilite de către Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul Administrativ şi Hotărârea Guvernului  nr. 137 din 13 februarie 2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

 

Atribuțiile principale ale Secretariatului General al Guvernului sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului  nr. 137 din 13 februarie 2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

Atribuțiile departamentelor și Regulamentul de organizare şi funcţionare se regăsesc la: https://sgg.gov.ro/1/despre-institutie/organizare/

Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. Realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, precum şi ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităţilor rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. În acest scop:

a) analizează instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;

b) organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor, ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai instituţiilor publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;

c) supune prim-ministrului spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;

d) organizează şedinţele Guvernului;

e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului;

f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare;

g) prezintă actele normative adoptate prim-ministrului, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;

h) transmite Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărârile de supunere a acestora spre adoptare, semnate de prim-ministru;

i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele adoptate de Guvern secretarului general al Camerei Deputaţilor, precum şi deciziile prim-ministrului, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;

j) asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor adoptate, pe pagina de internet a Guvernului;

k) asigură activitatea de registratură generală unică ce deserveşte Secretariatul General al Guvernului şi prim-ministrul;

2. Asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, a şedinţelor Guvernului, a şedinţelor comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului, precum şi a altor şedinţe, întâlniri şi conferinţe organizate de Secretariatul General al Guvernului;

3. Redactează stenogramele şedinţelor Guvernului – documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează în mod unitar, conform legii;

4. Contribuie la dezvoltarea unui sistem de elaborare de strategii, politici şi acte normative fundamentate, care să reflecte o consultare interinstituţională şi a factorilor interesaţi, de la momentul iniţierii până la implementare; pune în practică funcţia de coordonare interinstituţională şi, totodată, are în vedere dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative, cu accent pe Programul de guvernare. În acest scop:

a) evaluează corelarea strategiilor şi politicilor publice existente sau în elaborare cu Programul de guvernare, priorităţile guvernamentale şi cu documentele strategice asumate de România – Planul naţional de reforme şi alte astfel de documente strategice;

b) contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative;
c) coordonează sistemul de planificare strategică şi aprobă metodologia de elaborare a documentelor de planificare strategică;

d) asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor instituţii publice în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice din ministere;

e) coordonează procesul de elaborare şi monitorizare a implementării Planului anual de lucru al Guvernului;

f) asigură un management eficient în gestiunea riscului şi a obstacolelor care pot interveni în implementarea priorităţilor de guvernare;

g) îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea, coordonarea, gestionarea, implementarea şi raportarea asistenţei financiare comunitare, acordată României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;

h) cooperează, în domeniul său de activitate, cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;

i) contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a administraţiei publice, asigurând secretariatul tehnic al Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei de Consolidare a Administraţiei Publice 2014-2020 – CNCISCAP;

j) coordonează implementarea Strategiei pentru o reglementare mai bună 2014-2020 şi reprezintă Guvernul României, la nivel tehnic, în Grupul de lucru pentru o reglementare mai bună din cadrul Consiliului Uniunii Europene;

k) este punct naţional de contact pentru Serviciul de sprijin pentru reforme structurale de la nivelul Comisiei Europene, implementează în România Programul de sprijin pentru reforme structurale şi coordonează procesul de accesare a fondurilor în cadrul Programului, de către autorităţile naţionale;

l) asigură participarea la reuniunile periodice ale comitetului privind guvernanţa publică din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

m) coordonează analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală;

5. Elaborează şi implementează politica în domeniile guvernării deschise, transparenţei şi accesului la informaţii de interes public, consultării publice şi creşterii capacităţii operaţionale a organizaţiilor neguvernamentale. În acest scop:

a) identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la informaţii de interes public, dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale;

b) derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la informaţii de interes public, dialogului social, dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale din alte state;

c) contribuie la creşterea capacităţii Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv privitor la relaţia cu organizaţiile neguvernamentale legal constituite, cu cetăţenii şi cu partenerii sociali;

d) contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la liberul acces la informaţiile de interes public;

e) monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public în administraţia publică;

f) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia publică centrală a legislaţiei privind liberul acces la informaţii de interes public, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;

g) contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la transparenţa decizională;

h) monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind transparenţa decizională;

i) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia centrală a legislaţiei privind transparenţa decizională, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;

j) realizează cadrul de dialog între Guvern şi organizaţiile neguvernamentale, pe tema priorităţilor de politică publică asumate de Guvern;

k) coordonează strategiile guvernamentale cu privire la organizaţiile neguvernamentale, creşterea capacităţii acesteia de a contribui cu idei şi expertiză la procesul politicilor publice şi contribuie la comunicarea continuă cu cetăţenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor şi strategiilor de cooperare cu societatea civilă organizată şi cu cetăţenii;

l) acordă suport şi colaborează cu ministerele de resort, în condiţiile legii, în ceea ce priveşte activitatea structurilor din cadrul ministerelor, cu atribuţii legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv pe cele cu atribuţii privind relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii;

m) elaborează şi avizează, după caz, procedurile de propunere a reprezentanţilor societăţii civile în structuri publice naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii;

n) elaborează strategii privind finanţarea organizaţiilor neguvernamentale de către autorităţile publice centrale şi locale din fonduri publice;

o) sprijină, în condiţiile legii, realizarea unor programe sau activităţi iniţiate de organizaţiile neguvernamentale legal constituite;

p) sprijină, în condiţiile legii, creşterea capacităţii operaţionale a organizaţiilor neguvernamentale legal constituite;

q) asigură secretariatul Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.);

r) coordonează şi monitorizează implementarea Planului naţional de acţiune în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, asigurând secretariatul Comitetului naţional de coordonare împreună cu persoana desemnată punct naţional de contact;
s) asigură secretariatul organelor consultative înfiinţate la nivelul Guvernului şi Secretariatului General al Guvernului, putând aloca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fonduri aferente cheltuielilor curente pentru desfăşurarea şedinţelor organelor consultative şi cheltuielile necesare plăţii transportului şi cazării pentru membrii organelor consultative care nu au domiciliul în Bucureşti;

ş) coordonează activitatea de publicare şi actualizare a informaţiilor pe portalul privind transparenţa decizională www.e-consultare.gov.ro, pe portalul privind Registrul unic al transparenţei intereselor, www.ruti.gov.ro, precum şi pe portalul privind încurajarea dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă CONECT www.conect.gov.ro;

t) cooperează cu organizaţiile şi entităţile guvernamentale din ţară şi străinătate cu rol sau atribuţii similare în domeniile guvernării deschise, transparenţei, consultărilor publice şi relaţiei cu societatea civilă, asigurând participarea la evenimentele şi grupurile de lucru în aceste domenii;

 

6. Realizează politica Guvernului în domeniul securităţii cibernetice şi stabileşte la nivel naţional strategiile şi politicile publice în domeniul securităţii cibernetice;

7. Exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., respectiv la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ – S.A. Mediaş;

8. Contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental şi sprijină cunoaşterea şi înţelegerea de către publicul intern şi extern a strategiilor şi proiectelor guvernamentale din ţară şi din străinătate, sens în care:

a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări şi previziuni în domenii de interes general, în baza Programului de guvernare;

b) colaborează cu mediul ştiinţific şi academic pentru formularea opţiunilor de strategii şi direcţii de acţiune la nivel guvernamental;

c) colaborează cu institute de cercetare în domeniu, în vederea fundamentării corespunzătoare a strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental;

d) utilizează şi gestionează, în condiţiile legii, baze de date şi prelucrează date statistice, obţinute de la institute de cercetare şi de la alte autorităţi sau instituţii publice;

e) cooperează cu entităţile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuţii similare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) iniţiază, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, evenimente, conferinţe şi alte tipuri de acţiuni şi proiecte de comunicare şi informare publică, inclusiv activităţi de realizare şi difuzare de materiale de informare şi promovare, având ca scop promovarea imaginii României şi a intereselor şi valorilor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi susţinerea valorilor şi angajamentelor europene şi euroatlantice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) organizează, susţine şi finanţează, în condiţiile legii, evenimente, proiecte, acţiuni şi programe de informare publică desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel naţional şi extern, precum şi participarea la activităţile mecanismelor interguvernamentale de cooperare şi parteneriat la nivel european, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) organizează Programul oficial de internship al Guvernului României, în calitate de instituţie organizatoare pentru ministerele şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, care au calitatea de organizaţie-gazdă;

i) are calitatea de organizaţie-gazdă pentru internii care prestează activitatea în cadrul structurilor aparatului de lucru al Guvernului;

9. Iniţiază proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale şi ale autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului;

10. Avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;

11. Eliberează acordul privind înscrierea unei firme care conţine cuvintele: „naţional“, „român“, „institut“ sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, prevăzut la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv acordul privind înscrierea unei asociaţii sau fundaţii care utilizează în denumirea sa cuvintele „naţional“ sau „român“ ori derivatele acestora, prevăzut la art. 7 alin. (3^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările şi completările ulterioare;

12. Dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii, organizaţii şi organisme din alte state;

13. Asigură reprezentarea Guvernului, inclusiv a prim-ministrului, în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele iniţiatoare sau continuatoare/succesoare în urma reorganizării şi/sau instituţiile publice care au obligaţia de a pune în executare actele adoptate de Guvern şi deciziile prim-ministrului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie sau care au obligaţia de a iniţia actele administrative sau de a efectua operaţiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;

14. Asigură organizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului;

15. Asigură relaţionarea aparatului de lucru al Guvernului cu instituţiile ce au atribuţii în domeniul securităţii naţionale şi gestionează/ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării trimise prim-ministrului şi a sarcinilor rezultate din acestea şi care revin instituţiilor din structura/subordinea Guvernului;

16. Asigură evidenţa, inventarierea, păstrarea, folosirea şi selecţionarea fondului arhivistic clasificat şi neclasificat propriu şi al entităţilor din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, conform prevederilor legale şi reglementărilor privind gestionarea informaţiilor clasificate;

17. Asigură organizarea activităţii de protecţie a datelor cu caracter personal în domeniile sale de competenţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

18. Administrează şi dezvoltă sistemul informatic şi de comunicaţii, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, prin:

a) aplicarea politicilor şi strategiei naţionale privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare TIC, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;

b) asigurarea/participarea la analiza, proiectarea, implementarea, integrarea, testarea sistemului informatic şi de comunicaţii din sediul Secretariatului General al Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru;

c) asigurarea, exploatarea, întreţinerea şi asistenţa tehnică de specialitate în domeniul TIC pentru entităţile din sediul Secretariatului General al Guvernului şi din cadrul aparatului de lucru;

d) dezvoltarea şi stabilirea normelor interne de utilizare a sistemului informatic şi de comunicaţii din sediul Secretariatului General al Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru;

e) avizarea fiecărui sistem informatic şi de comunicaţii care se instalează în sediul Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru entităţile din cadrul aparatului de lucru;

f) elaborarea şi implementarea politicilor şi normelor de acces la nivelul platformelor şi sistemului informatic şi de comunicaţii, din punctul de vedere al securităţii;

g) asigurarea suportului tehnic şi multimedia pentru activităţile curente, şedinţe, întâlniri, conferinţe, proiecte în derulare, publicarea în intranet a documentelor şi datelor de interes intern;

h) conceperea şi realizarea designului grafic şi a materialelor care implică folosirea siglelor Guvernului României şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru departamentele şi structurile fără personalitate juridică, finanţate prin bugetul instituţiei;
i) asigurarea suportului tehnic pentru terminalele cu regim special care prelucrează informaţii clasificate în conformitate cu normele INFOSEC;

j) corelarea şi analizarea necesităţilor privind echipamentele şi produsele software în conformitate cu normele de utilizare şi dezvoltare a sistemului informatic al Secretariatului General al Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru;

k) definirea caracteristicilor tehnice, întocmirea proiectelor, caietelor de sarcini şi a altor documente pentru achiziţiile în domeniul TIC şi participarea la evaluarea tehnică;

l) fundamentarea propunerilor bugetare anuale pentru domeniul tehnologiei informaţiei – hardware, software şi de telecomunicaţii – pentru Secretariatul General al Guvernului şi a entităţilor din cadrul aparatului de lucru;

m) participarea la grupurile de lucru create la nivelul administraţiei sau societăţii civile în domeniul de competenţă;

19. Punerea la dispoziţie a platformelor-suport necesare luării deciziilor la nivelul Guvernului, sens în care:

a) asigură schimbul de informaţii în format electronic cu instituţii europene similare;

b) asigură administrarea şi întreţinerea sistemelor informatice existente cu rol în eficientizarea şi îmbunătăţirea fluxurilor de lucru aferente şedinţelor de Guvern, planificarea legislativă, colectarea/prelucrarea datelor necesare fundamentării deciziilor;

20. Asigurarea prezenţei în mediul online, sens în care:

a) întreţine, dezvoltă şi administrează paginile de internet oficiale ale Secretariatului General al Guvernului şi ale entităţilor din cadrul aparatului de lucru, a domeniului de internet.gov.ro la nivelul administraţiei publice centrale;

b) administrează şi întreţine serviciile de e-mail aferente domeniului gov.ro pentru Secretariatul General al Guvernului şi al entităţilor din cadrul aparatului de lucru;

c) realizează ghidul de identitate vizuală şi avizează utilizarea acestuia la nivelul administraţiei publice centrale;

d) asigură prezenţa online a Guvernului şi a altor structuri din cadrul aparatului de lucru şi asigură suport tehnic pentru conturile sale de pe reţelele de socializare;

e) administrează şi întreţine portalul naţional de date deschise www.data.gov.ro şi contribuie la publicarea şi reutilizarea datelor deschise. În acest sens:

asigură coordonarea publicării datelor deschise la nivelul instituţiilor şi autorităţilor din administraţia publică centrală;

implementează măsuri ce vizează creşterea numărului şi a calităţii seturilor de date publicate pe portal;

elaborează proceduri de publicare şi actualizare a seturilor de date deschise pe portalul naţional;

defineşte şi utilizează standarde şi formate relevante care să fie folosite în gestionarea, publicarea şi schimbul de date;

facilitează şi promovează reutilizarea datelor deschise, inclusiv prin menţinerea dialogului cu instituţiile şi autorităţile din administraţia publică şi reutilizatori;

elaborează standardele de formare în domeniu pentru funcţionarii publici;

facilitează procesul de identificare şi publicare a seturilor de date cu valoare ridicată;

extinde funcţionalităţile portalului naţional, în vederea automatizării şi schimbului trans-european, prin facilitarea interoperabilităţii şi accesibilităţii seturilor de date publicate în portal;

asigură punctul de contact în relaţia cu Comisia Europeană şi reprezentarea, la nivel tehnic, în sub-grupul de lucru privind portalurile naţionale de date deschise organizat la nivelul Uniunii Europene;

f) administrează şi întreţine portalul privind posturile vacante din sectorul bugetar plătite din fonduri publice, www.posturi.gov.ro;

21. Solicită Ministerului Justiţiei şi, după caz, altor instituţii publice punctul de vedere cu privire la cererea primită de la Curtea Constituţională referitoare la formularea punctului de vedere al Guvernului, solicitat conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

22. Realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, sens în care:

a) fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării Secretariatului General al Guvernului şi urmăreşte execuţia bugetului;

b) elaborează proiectul bugetului anual centralizat al Secretariatului General al Guvernului prin centralizarea proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari sau terţiari de credite care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

c) elaborează şi urmăreşte realizarea planului de investiţii în domeniul său de activitate;

d) execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de entităţile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;

23. Soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Guvernului, Secretariatului General al Guvernului şi prim-ministrului de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002cu modificările ulterioare;

24. Asigură activitatea de primire în audienţe în relaţia cu cetăţenii;

25. Elaborează şi implementează politica în domeniul sistemelor de control intern/managerial; în acest sens îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern managerial;

26. Asigură suportul logistic, administrează şi gestionează bunurile din patrimoniul propriu şi asigură dotarea necesară funcţionării la nivelul întregului aparat de lucru al Guvernului;

27. Asigură îndeplinirea dispoziţiilor prim-ministrului privitoare la coordonarea activităţii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, în condiţiile legii;

28. Asigură, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, informarea permanentă a prim-ministrului, viceprim-ministrului, şefului Cancelariei Prim-ministrului şi a altor demnitari din aparatul de lucru al Guvernului cu atribuţii în domeniu, privind eventuala manifestare a tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, despre managementul situaţiilor de urgenţă produse şi despre alte evenimente deosebite, necesar a fi cunoscute la nivel guvernamental;

29. Coordonează Grupul de lucru aferent cerinţei de rezilienţă „asigurarea continuităţii guvernării şi a serviciilor guvernamentale critice“ şi asigură elaborarea/actualizarea Planului pentru asigurarea continuităţii guvernării şi a serviciilor guvernamentale critice.

 

Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.

Menţionăm că SGG îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de:

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, persoană juridică, funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară;

Prin Ordonanța de Urgență nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Secretariatul General al Guvernului a preluat de la Ministerul Finanțelor Publice activitatea în domeniul sistemelor de control intern/managerial.

Secretariatul General al Guvernului

Adresa:Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti

Program: 09:00 – 17:00 luni – vineri

Relatii cu publicul:

Birou audienţe cetăţeni:

Program: 08:30-16:30 luni – vineri

Registratura generală:

Program: luni, miercuri, joi ,vineri – 08:00-18:30; marţi – 08:00-19:00

Informații de interes public:

Birou informare-documentare (Legea 544/2001):

Program: luni – vineri: 09:00-17:00; miercuri: 08.30 -18.30

 

 

Mircea ABRUDEAN – Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru (Decizia Prim-ministrului nr. 266/2023, Monitorul Oficial nr. 609/03.07.2023)

Adrian ȚUȚUIANU – Secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Petrică Lucian RUSU – Secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Tudor BUZATU – Secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Mihnea-Claudiu DRUMEA – Secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Date de contact:

Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, Cod poştal: 011791, email sg@gov.ro.

Pagina internet: www.sgg.ro

Telefon centrală: (021) 314 34 00

Program: Luni – Joi 08:30 – 17.00; Vineri 08:30 – 14:30

Relaţii cu publicul:

Email petiţii : drp@gov.ro
Registratura generală: (021) 314 34 00, interior 1288
Program: Luni, Miercuri, Joi, Vineri 08:00-18:30; Marţi 8:00 – 19:00
Birou audienţe cetăţeni: interior 1006
(accesul publicului se face dinspre strada Paris, pe la intrarea „C” a Palatului Victoria)
Program: Luni – Vineri 08:30-16:30
Relaţii petiţii: (021) 314 34 00, interior 1903; Fax: (021) 313 98 46
Compartiment de specialitate: Direcția Relații Publice.

Informaţii de interes public:

Email solicitări: drp@gov.ro

Telefon: 021 314.34.00, interior 1191/1475; Fax: 021 318.11.65
Informare publică (Legea 544/2001): relații la interior 1191
Documente cuprinzând informaţii de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate în incinta Biroului de informare-documentare al instituţiei, situat la intrarea C a Palatului Victoria (cu acces dinspre strada Paris).
Pentru relaţii și solicitări de informaţii de interes public:
Solicitări de interes public online: http://www.sgg.ro/index.php?interes_public_cerere_informatii

Programul instituției: Luni – Joi 08:30 – 17:00; Vineri 08.30 – 14.30
Compartiment de specialitate: Serviciul Comunicare şi Relaţia cu Cetăţenii, Direcţia Relaţii Publice

Bugetul ordonatorului principal de credite Secretariatul General al Guvernului este aprobat prin Legea nr.368 din 19.12.2023  – Legea bugetului de stat pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1214 din 19 decembrie 2022 (Anexa nr.3/13).
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262868

Informaţii privind bugetul SGG – activitate proprie pot fi accesate şi consultate pe pagina de internet proprie la secţiunea Interes public – Buget – Buget pe surse de finantare  https://sgg.gov.ro/1/interes-public/buget/

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale si instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul Secretariatului General al Guvernului:

 1. Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  https://cancelarie.gov.ro/
 2. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  http://www.mprp.gov.ro
 3. Departamentul pentru relația cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  http://drrm.gov.ro
 4. Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  http://control.gov.ro
 5. Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  http://www.dri.gov.ro
 6. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  http://dezvoltaredurabila.gov.ro
 7. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului
  https://dnsc.ro/
 8. Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  http://www.antifrauda.gov.ro
 9. Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://insse.ro
 10. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://www.anr.gov.ro
 11. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea Departamentului pentru Relații Interetnice
  http://www.ispmn.gov.ro
 12. Agenția Naționala Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  http://anad.gov.ro
 13. Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://www.namr.ro
 14. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://www.cncan.ro
 15. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  https://anmcs.gov.ro
 16. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  http://culte.gov.ro
 17. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel”, instituție publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://www.inshr-ew.ro
 18. Centrul Național de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
  http://cncr.gov.ro
 19. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://www.iiccmer.ro
 20. Laboratorul de Control Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  http://lcd.gov.ro
 21. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://acropo.gov.ro
 22. Comisia Națională de Strategie și Prognoză, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://www.cnp.ro
 23. Agenția Națională pentru Achiziții Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului
  http://anap.gov.ro
 24. Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții in infrastructură, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
 25. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului
  (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237993) http://www.anrsps.gov.ro
 26. Departamentul pentru responsabilitate sociala comunitara si grupuri vulnerabile, structura fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului
 27. Centrul National de Coordonare, structura fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului
 28. Departamentul pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, structura fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului
 29. Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior – organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea Prim-ministrului

Totodată, Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de:

 1. Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, persoană juridică care funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară
 2. https://www.apps.ro

Instituție publică în subordinea primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului (SGG) are rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și a primului-ministru, reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecatorești.

Prin Direcția Coordonare Politici si Programe din subordinea SGG se asigură coordonarea politicilor publice la nivelul administrației centrale, cu patru direcții de interes:
– îmbunătățirea procedurii de luare a deciziei în ședinta Guvernului, prin reducerea disfuncționalităților din circuitul documentelor;
– dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare și elaborare a politicilor publice și întărirea capacității instituționale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare strategică, comunicare și coordonare interministerială;
– creșterea eficienței activității Secretariatul General al Guvernului ;
– eficientizarea comunicării interne și externe.
În prezent, activitatea Direcției Coordonare Politici și Programe se subscrie Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, precum și Strategiei pentru o Reglementare mai Bună 2014-2020.
Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020
Strategia privind mai buna reglementare (2014-2020)
Secretariatul General al Guvernului este coordonator al procesului de planificare strategică ce elaborează Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG).
Secretariatul General al Guvernului are ca priorități pe termen mediu, conform planificării strategice următoarele:
– operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei Unități de coordonare a strategiilor (Strategy Unit);
– elaborarea procedurilor de monitorizare și evaluare ex-post a impactului documentelor strategice;
– elaborarea si adoptarea instrucțiunilor detaliate legate de estimarea ex-ante a costurilor administrative și a aplicării Testului IMM pentru noile reglementări;
– definirea și punerea în aplicare a unui mecanism de control al calității reglementărilor;
– crearea și asumarea unei metodologii și a unui ghid de implementare, precum și dezvoltarea aplicației IT în vederea imbunătățirii procesului de elaborare, implementare și monitorizare a PALG.

Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SGG
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi a structurilor centrale din SGG
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al SGG
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet)
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea SGG, precum şi numele persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
 • Programele şi strategiile proprii Secretariatului General al Guvernului;
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003
 • Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Declaraţii de avere şi de interese
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor
 • Raportul de activitate anual al instituției.
 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Condici de predare-primire corespondenţă
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Instrumente de prezentare şi motivare, proiecte de acte normative
 • Memorandumuri
 • Petiţii şi răspunsuri la petiţii
 • Adrese către alte instituţii
 • Note de corespondenţă internă
 • Agenda de lucru a şedinţelor pregătitoare şi a şedinţelor de Guvern
 • Decizii ale Primului-ministru
 • Acte normative
 • Puncte de vedere, avize
 • Transcrieri ale stenogramelor dezbaterilor şedinţelor de Guvern
 • Fişe ale posturilor
 • Fişe de apreciere individuală a activităţii personalului
 • Condici de prezenţă
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Proiectul anual de buget al SGG
 • Bugetul anual aprobat al SGG pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală) şi anexele aferente
 • Situaţii privind actualizarea inventarelor bunurilor
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 • Manuale, metodologii, rapoarte
 • Fişe de inventar
 • Note de chemare
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Referate de necesitate
 • Acorduri pentru denumirea societăţilor comerciale eliberate de SGG
 • Registru acte normative
 • Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Opisul carnetelor de muncă
 • Dosare de pensionare
 • Adeverinţe
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
 • Acte administrative cu caracter individual
 • Contracte individuale de muncă
 • Documente de arhivă.

Formularele-tip pentru eventuale reclamaţii administrative, urmare unor cereri formulate de solicitanţi, se găsesc şi pot fi descărcate sau completate online pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea Interes public – Solicitare informaţii publice

https://sgg.gov.ro/1/interes-public/solicitare-informatii-legislatie/formular-pentru-solicitare-informatii

Sari la conținut