CADRUL LEGAL PRIVIND FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR

 • Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 118/ 2017 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente
 • Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare

 

REGLEMENTĂRI ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE PRIVIND CONDIȚIILE DE FINANȚARE PUBLICĂ A ONG-URILOR

 • Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (republicată).
 • Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”.
 • Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 577 din 4 mai 2020 privind modificarea și completarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”.
 • Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 26/2004 pentru aprobarea Metodologiei de finanțare și selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției copilului.
 • Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate“.
 • Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/2018 pentru  aprobarea metodologiei de  selectare  și  finanțare  a  proiectelor  din  cadrul programelor  de  interes  național  în  domeniul  protecției  și  promovării  drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de  servicii  sociale  de  tip  centre  de  zi,  centre respiro/centre  de  criză  și  locuințe  protejate  în  vederea  dezinstituționalizării persoanelor  cu  dizabilități  aflate  în  instituții  de  tip  vechi  și  pentru  prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.
 • Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 3.507/2020 pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural si dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019.
 • Ordinul  ministrului culturii și identității naționale nr. 2.508/2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.527/2019.
 • Procedura din 8 septembrie 2015, emisă de Ministerul Energiei, IMM și Mediul de Afaceri, pentru implementarea schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.
 • Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

 

CRITERII DE ACORDARE A STATUTULUI DE UTILITATE PUBLICĂ STABILITE PRIN ORDINE ALE AUTORITĂȚILOR PUBLICE

 • Ordinul nr. 250 din 1 octombrie 2004privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociațiile şi federațiile de asociații de consumatori a condițiilor prevăzute de lege pentru recunoașterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 20 octombrie 2004.
 • Ordinul nr. 808 din 10 noiembrie 2003privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea şi funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor şi filialelor acestora şi de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 27 noiembrie 2003.
 • Ordinul nr. 258 din 11 noiembrie 2003privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor care desfășoară activități din sfera de competentă a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică şi a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 18 noiembrie 2003.
 • Ordinul nr. 139 din 23 septembrie 2003privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Protecția Copilului şi Adopție persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 7 octombrie 2003.
 • Ordinul nr. 518 din 27 august 2003pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, modificată şi completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003.
 • Ordinul nr. 302 din 18 iulie 2003privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 8 august 2003.
 • Ordinul nr. 2.664 din 26 mai 2003pentru aprobarea Criteriilor şi procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor care desfășoară activități din sfera de competentă a Ministerului Culturii şi Cultelor.
Sari la conținut