Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne și canale externe, cu condiția utilizării mai întâi a celor interne conform Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

 Canale externe :

Canale intene :

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Secretariatului General al Guvernului se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal pe platforma INTRANET a SGG, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

 • Regulament de ordine interioară pentru componentele structurale ale Secretariatului General al Guvernului
 • Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatea de angajator
 • PS-01/2021 Procedură de sistem privind managementul riscului, ed. III, Revizia 1
 • PS-05/2020 Procedură de sistem privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile ed. III, Revizia 2
 • PS-09/2023 Procedură de sistem privind declararea cadourilor la nivelul Secretariatului General al Guvernului, ed. I, Revizia 1
 • PS-10/2023 Procedură de sistem privind avertizările în interes public, ed. I, Revizia 1 (2024) (.pdf)
 • PS-13/2020 Procedură de sistem privind gestionarea declarațiilor de avere și de interese, ed. I, Revizia 0
 • PS 21/2021 Procedură de sistem privind evitarea și sancționarea conflictelor de interese, ed. I, Revizia 0
 • PS-38/2022 Procedură de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul SGG, ed. I, Revizia 0

Legislație:

 • Legea nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public;
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Legea 682/2002, privind protecția martorilor;
 • Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
 • Hotărârea de Guvern nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al SGG;
 • Codul de conduită etică şi integritate al funcționarilor publici şi personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatea de angajator;
 • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ;
 • Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE;
 • Legea nr. 363 / 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
 • Directiva (UE)2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
 • Instrucțiunea MIPE nr.11 din 10.11.2023 privind punerea în aplicare a legislației UE și naționale privind protecția avertizorilor în interes public;
 • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
 • Strategia națională anticorupție 2021-2025;
 • Ghid-de-bune-practici-pentru-implementarea-Standardului-1-Etica-si-integritate.

 

Informare privind comunicarea, la nivelul Secretariatului General al Guvernului, de informaţii referitoare la încălcări ale legii  

 


În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Secretariatului General al Guvernului, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

a. în scris, pe suport de hărtie, către DRU, prin responsabilul cu urmărirea parcursului raportării. Raportul se introduce într-un plic sigilat cu menţiunea „Raportare privind încălcări ale legii”. În situația în care se transmite prin Registratura Generală, acesta nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.

b. în format electronic, la adresa avertizare@gov.ro; adresa de e-mail va fi gestionată de către DRU, prin responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.

c. În format electronic – online, la adresa web dedicată PNRR-SGG, https://sgg.gov.ro/1/antifrauda/, prin utilizarea formularului prevăzut în anexa 3 ’’Formular de raportare privind încălcări ale legii”, precum și prin poșta electonică la adresa frauda.pnrr.sgg@gov.ro /

d. prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. În această situație se va întocmi un proces-verbal de consemnare, conform Anexei 2 – Proces verbal de consemnare a raportării, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public. Avertizorului în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

e. telefonic, la numărul dedicat care este alocat persoanei responsabile cu urmărirea parcursului raportării. În această situație se va înregistra conversaţa într-o formă durabilă şi accesibilă, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul pentru înregistrarea conversaţiei, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic. Modalitatea de preluare a raportării avertizorului în interes public prin înregistrarea convorbirii telefonice va fi asigurată de SGG sub rezerva perfectării din punct de vedere tehnic a mijloacelor necesare.

SGG asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

Conform ordinului secretarului general al Guvernului nr. 259/2023, persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării desemnată la nivelul Secretariatului General al Guvernului este Voineagu Oana, consilier superior în cadrul Direcției resurse umane.

Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne și externe, cu condiția utilizării mai întâi a celor interne conform Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Sari la conținut