ANUNȚ privind procedura de depunere a dosarelor pentru selectarea și numirea consulilor generali ai României, șefi ai oficiilor consulare de carieră, cu rang de consulat general

 Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului au comunicat, în data de 15.03.2023, demararea procedurii de numire a consulilor generali ai României, șefi ai oficiilor consulare de carieră, cu rang de consulat general, prevăzute în ANEXĂ la prezentul anunț.
Sunt eligibili în vederea nominalizării pe funcțiile de consul general, șef al oficiului consular de carieră, cu rang de consulat general, următorii:

 • membri ai Corpului Diplomatic și Consular al României;
 • persoane care nu fac parte din Corpul Diplomatic și Consular al României, propuse de către Secretariatul General al Guvernului.

Potrivit procedurii de numire a consulilor generali ai României, criteriile de eligibilitate pentru persoanele propuse de către Secretariatul General al Guvernului în vederea nominalizării pe funcțiile de consuli generali, șefi ai oficiilor consulare de carieră cu rang de consulat general, care nu fac parte din Corpul Diplomatic și Consular al României, sunt:
– să îndeplinească condițiile din art. 17 alin (1), lit. a)-f) și h) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și Consular al României, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;
b) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;
c) nu face parte din partide politice;
d) a urmat studii superioare de lungă durata la o instituție de învățământ superior din țara sau din străinătate, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;
e) cunoaște cel puțin o limbă străină;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza de act medical de specialitate;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni.

– să aibă experiență managerială relevantă;
– să aibă o vechime în administrația publică sau în funcție de demnitate publică de cel puțin 10 ani, inclusiv cumulat.

Secretariatul General al Guvernului anunță că, începând cu data de 20.03.2023, persoanele interesate care îndeplinesc condițiile de eligibilitate se pot înscrie prin depunerea dosarului cu documentele necesare la Registratura generală a Secretariatului General al Guvernului sau online prin formularul web care poate fi accesat aici.
Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat, precum și Proiectul de mandat al persoanei. Curriculum Vitae trebuie să reflecte cât mai elocvent criteriile de eligibilitate;
 • Declarație pe propria răspundere că are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;
 • Declarație pe propria răspundere că se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituției și în legile în vigoare;
 • Declarație pe propria răspundere că nu face parte din partide politice;
 • Declarație pe propria răspundere că a urmat studii superioare de lungă durată la o instituției de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educației;
 • Atestat/ certificat privind cunoașterea unei limbi străine;
 • Certificat medical/ act medical de specialitate valabil din care să rezulte că are o stare de sănătate corespunzătoare;
 • Cazier judiciar valabil;
 • Documente care să ateste experiența managerială relevantă, precum și vechimea în administrația publică sau în funcție de demnitate publică cel puțin 10 ani, inclusiv cumulat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • Declarație pe propria răspundere prin care atestă că datele furnizate sunt corecte și că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fiecare candidat poate aplica pentru maxim două opțiuni (una principală și una secundară), fiind necesară depunerea a câte unui mandat distinct pentru fiecare dintre acestea.

Dosarul de înscriere se depune prin formularul web dedicat sau la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul București, la Registratura generală până la data de 30.03.2023, ora 12:00.

Propunerile de numire și dosarele de candidatură pentru persoanele care nu fac parte din Corpul Diplomatic și Consular al României vor fi înaintate de către  Secretariatul General al Guvernului la Ministerul Afacerilor Externe.
Ulterior primirii propunerilor de la SGG, persoanele propuse vor fi contactate de responsabilii desemnați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea solicitării documentelor doveditoare ale îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. Persoanele propuse trebuie să pună la dispoziția Ministerului Afacerilor Externe documentele solicitate în perioada de verificare a eligibilității, în caz contrar neputând fi supuse evaluării Comisiei constituite la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.
Conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, consulii generali, șefi ai oficiilor consulare de carieră cu rang de consulat general, sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția Resurse Umane din cadrul Secretariatului General al Guvernului, telefon 021.314.34.00 interior 1426 sau 1440.
ANEXĂ

 

Sari la conținut