Proiecte finanţate din fonduri structurale

Cancelaria Prim-ministrului, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Rețelei Naționale de analiză și expertiză a documentelor strategice guvernamentale” (cod SIPOCA 1273/ cod MySMIS 158503). Cancelaria Prim-ministrului are ca parteneri, în realizarea acestui proiect, Secretariatul General al Guvernului și Academia de Studii Economice din București.

Implementarea proiectului va conduce la consolidarea capacității instituționale a Cancelariei Prim-ministrului de a coordona și asigura continuitatea implementării politicilor publice în situații de criză și la monitorizarea modului în care deciziile de modificare a documentelor strategice influențează îndeplinirea obiectivelor de interes național.

Obiectivele specifice:

O.S.1. Consolidarea capacității instituționale a Cancelariei Prim-ministrului prin elaborarea și dezvoltarea unor instrumente de lucru pentru asigurarea continuării implementării politicilor publice, ca răspuns în situații de criză.

O.S.2 Crearea și operaționalizarea Rețelei naționale de analiză și expertiză a documentelor strategice guvernamentale.

O.S.3 Întărirea capacitații personalului prin cursuri de perfecționare si schimburi de experiență.

Etapele de dezvoltare a proiectului vor cuprinde crearea unui flux care să permită selectarea și centralizarea informațiilor relevante pentru utilizarea și actualizarea instrumentului de avertizare și reacție privind gestionarea documentelor strategice în situații de criză, precum și identificarea elementelor de risc din documentele strategice prin analiza și corelarea informațiilor relevante.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ crearea și operaționalizarea unei rețelele naționale de analiză și expertiză a documentelor strategice guvernamentale, precum și elaborarea unor documente / proceduri care să permită operaționalizarea unui instrument de avertizare și reacție prin interconectarea elementelor de risc „red flag”. Astfel, proiectul își propune să semnaleze impactul deciziilor luate în situații de criză de către coordonatorii de politică publică în domeniile de interes național, prin modificarea documentelor strategice care pot afecta obligațiile și obiectivele asumate de România.

Durata proiectului este de 10 luni (martie –  decembrie 2023), iar bugetul are o valoare totală de 4.244.567,90 lei, din care 3.564.752,08 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European (FSE).

 Cofinanțarea este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Pentru mai multe informații despre proiect: Catinca Niculescu-Duvăz, Secretariatul General al Guvernului; contact: 021.314.34.00 interior1074, e-mail: catinca.duvaz@gov.ro.

 

ANUNȚ (.doc)

 • Prezentare Proiect (.docx)
 • Evaluarea implementării Strategiei privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020 (.pdf)
 • Furnizarea de asistență tehnică pentru a sprijini Secretariatul General al Guvernului (SGG) în pregătirea proiectului de Strategie de formare în administrația publică 2021-2027 (.pdf)
 • Assessment on the Implementation of the Strategy for Public Administration Training 2016-2020 (.pdf)
 • Technical assistance to support the General Secretariat of the Government (GSG) in their preparation of the draft Public Administration Training Strategy for 2021-2027 (.pdf)

08.09.2022 Conferința de închidere a proiectului Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică, cod SIPOCA 136  (.doc) (.pdf)


Titlu proiect: Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică

Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

Cod SIPOCA: 136

 Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Parteneri: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Perioada de implementare: 26 luni începând cu data de 08.11.2017

Scopul proiectului: Dezvoltarea sistemului de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, inclusive și inovative.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea unor soluții fundamentate și durabile a căror aplicare să contribuie la îmbunătățirea managementului resurselor umane din administrația publică din România;
 • Diminuarea discrepanțelor existente în aplicarea politicilor de resurse umane, atât între diferitele categorii ale acestora, cât și între instituții publice;
 • Dezvoltarea unor mecanisme moderne și inovative de management al resurselor umane care să sprijine procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice în domeniu;
 • Dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu indicatorii de performanță și politicile de salarizare pentru administrația publică;
 • Contribuție la asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
 • Îmbunătățirea aplicării legislației în domeniul salarizării unitare a personalului din administrația publică;
 • Îmbunătățirea coordonării și comunicării între instituțiile publice care au atribuții în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică.

 

Rezultate așteptate:

 • Propunerea de politică publică fundamentată care să propună soluții pentru o gestiune standardizată a diferitelor categorii de resurse umane din administrația publică;
 • Analize, ghiduri, proceduri dedicate compartimentelor de resurse umane în vederea aplicării unitare a legislației în domeniu;
 • Model de cadru de competențe generale și specifice pentru administrația publică;
 • Model și sistem informatic pentru organizarea concursului național dezvoltat în vederea asigurării unui proces transparent și incluziv de recrutare și selecție în administrația publică;
 • Sistem de management al performanței individuale pentru diferitele categorii de resurse umane din administrația publică.

 

Bugetul total al proiectului: 36.679.578,07 lei din care 30.804.926,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 5.874.651,53 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

 

Persoana de contact: Dragoș Negoiță – manager de proiect – dragos.negoita@gov.ro

Activități și rezultate din proiect:

Livrabilul 1.1 Baseline review of the national framework for HRM and its institutionalization

Livrabilul 1.1 Studiu privind cadrul legal și instituțional existent în domeniul resurselor umane

Livrabilul 1.3 Politica publica in domeniul resurselor umane

Livrabilul 1.3 Public Policy_reccomended options for Romania

Livrabilul  3 Raport privind competențele si tipurile de posturi din administratia publica din Romania

Livrabilul  3.1 Developing standardized job descriptions

Livrabilul  3.1 Elaborarea fișelor de post standardizate

Livrabilul  3.2 Draft of the competency framework

Livrabilul  3.2 Propunere pentru Cadrul de competențe

Livrabilul 5.1_RO_Studiu privind necesarul de date standardizate privind personalul din adm pub

Livrabilul 5.1_EN_Studiu privind necesarul de date standardizate privind personalul din adm pub

Livrabilul 6.1_EN_Infiintarea si operationalizarea Consiliului HR

Livrabilul 7.1_EN_Metodologie monitorizare legea salarizarii

Livrabilul 7.1_RO_Metodologie monitorizare legea salarizarii

Livrabilul 8 RU manualRo_Part IV_Instrumente utile in implementarea cadrelor de competenta

Livrabilul 8. RU manualENG_Part I_Procedura pentru introducerea cadrelor de competenta in administratia publica

Livrabilul 8. RU manualENG_Part II_Analiza posturilor și identificarea competentelor

Livrabilul 8. RU manualENG_Part III_Utilizarea competentelor in procesele de management RU

Livrabilul 8. RU manualRO_Part I_Procedura pentru instroducerea cadrelor de competenta in institutiile publice

Livrabilul 8. RU manualENG_Part IV_Instrumente utile in implementarea cadrelor de competenta

Livrabilul 8. RU manualRO_Part II_Analiza posturilor si identificarea competentelor

Livrabilul 8. RU manualRo_Part III_Utilizarea competentelor in procesele de management RU

Livrabilul 8.1_EN_Standardizarea fiselor de post

Livrabilul 8.1_RO_Standardizarea fiselor de post

Livrabilul 8.3_EN_Model cadru de competente generale si specifice

Livrabilul 8.3_RO_Model cadru de competente generale si specifice

Livrabilul 8.3_RO_Raport analiza cadru de competențe generale și specifice

Livrabilul 9.1_EN_Model privind organizarea concursului național

Livrabilul 9.1_RO_Model privind organizarea concursul national

Livrabilul 9.4_ EN_Arhitectura IT pentru Concursul National

Livrabilul 9.4_ RO_Arhitectura IT pentru Concursul National

Livrabilul 10.1_EN_Studiu privind managementul performantei în administratia publica

Livrabilul 10.1_ RO_Studiu privind managementul performantei in administratia publica

Livrabilul 9.6_RO_Analiza capacităţii departamentelor de RU

Livrabilul 9.6_EN_Analiza capacității departamentelor de RU

Livrabilul 10.3_EN_ Ghid privind managementul performantei în administratia publica

Livrabilul 10.3_RO_Ghid privind managementul performantei in administratia publica

Livrabilul 10.5 RO_Studiu timpul de lucru în administratia publica

Livrabilul 10.5_EN_Studiu timpul de lucru în adminstratia publică

Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția Coordonare Politici și Priorități, în parteneriat cu Academia de Studii Economice (A.S.E.), implementează, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, proiectul “Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Secretariatului General al Guvernului (Departamentul pentru Relația cu Parlamentul)” – cod SIPOCA 396.

Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de optimizarea cadrului administrativ de funcționare a Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Se urmărește eficientizarea coordonării și comunicării atât la nivel interinstituțional, cât și în relația dintre Parlament și Guvern.

Unul dintre obiectivele stabilite în cadrul Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 este ca resursa umană din administrația publică să fie formată și profesionalizată în mod constant, în funcție de nevoile și tendințele societății. În sprijinul acestui obiectiv, două activități ale proiectului SIPOCA 396 vizează dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului SGG/DRP în ceea ce privește procedurile legislative și comunicarea intraministerială.

În acest sens, în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2021, partenerul A.S.E. va realiza activitatea de instruire prin două programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, acreditate și atestate prin diplomă de studii postuniversitare, intitulate:

 1. INIȚIERE ÎN COORDONAREA ȘI COMUNICAREA INTERMINISTERIALĂ”
 2. ”INIȚIERE ÎN MECANISME și PROCEDURI LEGISLATIVE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ”.

Pentru fiecare program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, grupul țintă este format din 45 de participanți din cadrul personalului SGG/DRP.

Participarea la cursuri va duce la îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului, în sensul eficientizării activităților desfășurate, prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în ceea ce privește tehnica legislativă, procesul politicilor publice și coordonarea interministerială.

Partenerul din proiect, Academia de Studii Economice, a început procedura de pregătire a suportului de curs odată cu începerea anului universitar. Suportul de curs a fost elaborat de experţii ASE după identificarea nevoii specifice de formare la nivelul angajaţilor SGG. Procesul de elaborare a suportului de curs a decurs în paralel cu analiza nevoii de formare.

Cursurile se vor desfășura online și se vor finaliza cu un examen, în vederea obţinerii unui certificat de studii postuniversitare.

Proiectul “Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Secretariatului General al Guvernului (Departamentul pentru Relația cu Parlamentul)” cod SIPOCA 396/ MySMIS 115539 – a fost lansat în data de 13 noiembrie 2018, fiind preluat în aprilie 2020 de către Secretariatul General al Guvernului de la fostul Minister al Relației cu Parlamentul.

Bugetul total al proiectului este 2.695.937,12 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Durata proiectului: 53 de luni

Pentru mai multe informații despre proiect: Manager de proiect – Marius JITEA, SGG;

Contact: marius.jitea@gov.ro

Anunt (.pdf) (docx)

ANUNȚ 26.09.2019 lansare proiect Fundamentarea politicii de investiții pentru dezvoltarea socio-economică în perioada 2021-2030 – cod SIPOCA 623 (pdf)

ANUNȚ 26.09.2019 lansare proiect Fundamentarea politicii de investiții pentru dezvoltarea socio-economică în perioada 2021-2030 – cod SIPOCA 623(docx)

ANUNȚ prezentare proiect Fundamentarea politicii de investiții pentru dezvoltarea socio-economică în perioada 2021-2030(.doc)

ANUNȚ Livrabil 1(a) Raport cu analiză-diagnostic și recomandări privind cadrul de management al investițiilor publice RO (.pdf)

ANUNȚ Livrabil 1(a) Raport cu analiză-diagnostic și recomandări privind cadrul de management al investițiilor publice EN (.pdf)

ANUNȚ Livrabil 1(b) Raport constând într-un studiu comparativ privind mecanismele de coordonare a politicilor de investiții RO (.pdf)

ANUNȚ Livrabil 1(b) Raport constând într-un studiu comparativ privind mecanismele de coordonare a politicilor de investiții EN (.pdf)

ANUNȚ Livrabil 2 – Recomandări pentru dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism de coordonare a investițiilor,  furnizat de către Banca Mondială în cadrul proiectului „Fundamentarea politicii de investiții pentru dezvoltarea socio-economică în perioada 2021-2030” RO (.doc)

ANUNȚ Livrabil 2 – Recomandări pentru dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism de coordonare a investițiilor,  furnizat de către Banca Mondială în cadrul proiectului „Fundamentarea politicii de investiții pentru dezvoltarea socio-economică în perioada 2021-2030” EN(.doc)

ANUNȚ Livrabil 3(a): Contribuții pentru o propunere de politică publică (.pdf)

ANUNȚ Livrabil 3(b): Manual metodologic — Metodologii și îndrumare pentru funcționarea mecanismului de coordonare strategică (.pdf)

ANUNȚ Livrabilul 3(c): Raport privind conceptul la nivel înalt și posibilele cerințe funcționale cheie pentru un sistem de informații care să sprijine funcționarea mecanismului de coordonare (.pdf)

ANUNȚ Livrabilul 4: Formare în politici de investiții publice și în elaborarea și operaționalizarea mecanismului integrat de coordonare a investițiilor (.pdf)

ANUNȚ Deliverable 3(a): Report with analysis to inform the Client’s preparation of a public policy proposal in connection with the implementation of an integrated investment coordination mechanism (.pdf)

ANUNȚ Deliverable 3(b): Methodological handbook —Methodologies and guidance for the operation of the strategic coordination mechanism (.pdf)

ANUNȚ Deliverable 3(c): Report on high-level concept and possible key functional requirements for an information system to support the functioning of the coordination mechanism (.pdf)

ANUNȚ Deliverable 4: Training on public investment policies and developing and operationalizing the integrated investment coordination mechanism (.pdf)

ANUNȚ 04.09.2023 Încheierea proiectului „Fundamentarea politicii de investiții pentru dezvoltarea socio-economică în perioada 2021-2030”, cod SIPOCA 623, SMIS – 127829, Programul Operațional Capacitate Administrativă (.pdf) (.doc).

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII CNCISCAP DE A COORDONA IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU CONSOLIDAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014-2020 – cod sipoca 24

http://scap.gov.ro

Valoarea proiectului este de 19.384.792,44 lei cu TVA, din care 16.289.428,78 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 3.095.363,66 lei cu TVA.

Obiectivele acestui proiect sunt:

– Reducerea fragmentării și gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viață, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România.

– Asigurarea cadrului legislativ, instituțional, procedural și operațional pentru utilizarea instrumentelor de e-guvernare.

În cadrul proiectului, cei doi parteneri își propun să obțină următoarele rezultate:

– Să elaboreze o propunere de politică publică în domeniul e-guvernării în parteneriat cu cât mai mulți actori implicați;

– Să realizeze un set de standarde procedurale minime, elaborat pentru furnizarea serviciilor publice în format electronic;

– Să contribuie la creșterea capacității administraţiei centrale și a structurilor care implementează e-guvernarea în ceea ce privește exercitarea corespunzătoare a competențelor ce le revin în domeniul e-guvernare;

– Să realizeze o campanie de informare și promovare a proiectului.

Proiectul se adresează în special personalului de conducere și execuție din cadrul autorităţiilor şi instituţiilor publice, reprezentanţi ai instituţiilor cu rol de reglementare şi executiv din domeniul celor 36 de evenimente de viaţă, așa cum au fost identificate în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

PERSOANA DE CONTACT:

Ionuţ Pavel – Responsabil proiect pentru SGG/CPM

E-mail: ionut.pavel@gov.ro

Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti

Comunicat de presa lansare SIPOCA 20.16/06/16

Data:08/06/2016

Secretariatul General al Guvernului, prin Cancelaria Primului-ministru, a început implementarea proiectului „Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort” – Cod SIPOCA 28, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Proiectul este implementat în parteneriat cu Curtea de Conturi a României și Academia Română prin Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”.

 

Obiectivul proiectului vizează consolidarea planificării strategice instituționale și a procesului de monitorizare, pe baza indicatorilor de performanță, în vederea îmbunătățirii procesului decizional și creșterii calității cheltuielilor publice prin extinderea sistemului de planificare strategică existent la 10 ministere de resort.

 

Proiectul are o durată de implementare de 36 luni şi o valoare totală eligibilă de  45.292.187,62 lei, din care:

 • asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 38.059.931,10 lei  (84,032%)
 • cofinanţare proprie a beneficiarului: 7.232.256,52 lei (15,968%)

 

Obiectivele specifice urmărite prin implementarea proiectului se referă la:

 • Elaborarea și actualizarea a 10 Planuri Strategice Instituționale (PSI) în baza noii metodologii de planificare strategică realizată în perioada 2014-2015;
 • Implementarea unui sistem de monitorizare a implementării PSI pentru cele 10 ministere și asistență tehnică oferite acestora în procesul de implementare;
 • Formarea personalului de la nivelul Cancelariei Primului-ministru și din cele 10 ministere de resort în domeniul planificării strategice și în utilizarea sistemului de monitorizare a PSI;
 • Implementarea unui sistem de identificare rapidă și păstrare a documentelor existente la nivelul CCR pentru a sprijini procesul de fundamentare a realizării PSI-urilor la nivelul celor 10 ministere, prin integrarea recomandărilor rapoartelor CCR.

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

RADU IACOB – MANAGER DE PROIECT

TEL: 021.314.34.00 / int. 1443, FAX: 021.319.15.08, e-mail: radu.iacob@gov.ro

Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti

Comunicat de presa lansare proiect SIPOCA 28 – 08.06.2016

Perioada de implementare: 02.09.2010 – 01.07.2011

Stadiu :Finalizat la 31.12.2011

Descriere:
Proiectul îşi propune să realizeze o analiză cuprinzătoare şi obiectivă a impactului reglementărilor în domeniul formulării şi evaluării politicilor publice, precum şi al planificării strategice şi metodologiilor elaborate şi implementate la nivelul ministerelor asupra procesului decizional de la nivelul administraţiei publice centrale. De asemenea, se doreşte analizarea eficienţei şi funcţionalităţii cadrului instituţional existent cu rol în reforma procesului politicilor publice din administraţia publică centrală, formularea de recomandări şi furnizarea asistenţei necesare pregătirii implementării acestora.
Stadiu: finalizat

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2011 – 2012

STADIU: Finalizat la 14.05.2012

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Acest proiect vine în sprijinul activităţilor întreprinse de Guvernul României în domeniul reformei administraţiei publice centrale, activităţi ce se subsumează atât Programului de Guvernare, cât şi obligaţiilor asumate prin Memorandumul de Înţelegere cu Comunitatea Europeană, semnat la 23 iunie 2009.

Proiectul îşi propune să ofere o fundamentare teoretică bazată pe o analiză funcţională, concomitent cu identificarea unor direcţii de acţiune. Acestea sunt necesare pentru elaborarea, de către Guvernul României, a unui plan de acţiuni în vederea implementării unor reforme structurale sectoriale la nivelul administraţiei publice.

De asemenea, acest proiect facilitează îmbunătăţiri de proces la nivelul SGG şi al ministerelor şi instituţiilor vizate de analiza funcţională, prin creşterea capacităţii de elaborare a politicilor publice şi a calităţii reglementărilor iniţiate de aceste instituţii, concomitent cu îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică, de management financiar, de management al resurselor umane şi de coordonare a politicilor publice.

SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul îşi propune elaborarea unei analize funcţionale a şase funcţiuni/sectoare principale ale administraţiei publice din România, în scopul fundamentării unui plan de acţiuni pentru consolidarea eficacităţii şi eficienţei sectoarelor respective, în conformitate cu clauzele şi condiţiile Memorandumului de Înţelegere convenit de Guvernul României şi Comisia Europeană.

REZULTATE AȘTEPTATE:

Principalele rezultate obținute la finalul implementării proiectului sunt:

 • 6 rapoarte preliminare de analiză funcțională a domeniilor selectate;
 • 6 rapoarte finale privind rezultatele analizei funcţionale, câte 1 raport pentru fiecare instituţie analizată, respectiv:
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – învăţământ universitar şi cercetare;
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
 • Ministerul Sănătăţii.

Sari la conținut