Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 02.06.2022

-PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937

-PROIECT DE LEGE privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea, unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat, în luna iulie 2022

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A.

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

PRIMA LECTURA

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor şi de instituțiile aflate în subordinea sau autoritatea acestuia și termenele de clasificare aferente

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Botoşani, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Vaslui şi Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru protecţia populaţiei refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET”, precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2017

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de importanţă şi interes naţional ,,Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest-Teleajen -Stâlpu” şi declararea ca obiectiv de utilitate publică, importanţă şi interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului la inundaţii asupra vieţii, judeţul Tulcea”, situate pe raza localităţilor Vulturu şi Ilganii de Sus, comuna Maliuc, Judeţul Tulcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 181/2020 pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice la unele bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unor unităţi aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,VIZIUNE 2020″

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcţionarea și atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reacordarea recunoaşterii caracterului de utilitate publică a amenajării de irigaţii Ţigănaşi-Perieni, judeţul laşi şi de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru două bunuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi comasarea acestora

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale Opera 2 You ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-MEMORANDUM cu tema: Deblocarea totală a reţinerii de 10% instituite conform Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare asupra creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, la capitolul 80.01 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă şi capitolul 80.10 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă titlul 71 Active nefinanciare art. 71.02 Stocuri alin. 71.02.01 Rezerve de stat şi de mobilizare, precum şi utilizarea acesteia în semestrul I

-MEMORANDUM cu tema: Transferul de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului, familiei şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

-NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare la 23 mai 2022

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

Sari la conținut