Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.06.2022

-PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina, semnat la Kiev, la data de 12 octombrie 2021

-PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxembourg, la data de 18 octombrie 2021

-PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la data de 15 noiembrie 2021

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

-PROIECT DE LEGE privind gestionarea şi utilizarea fondurilor lnterreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021-2027

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Tlmişoara -Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale -PRIMA LECTURĂ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Ploieşti – Buzău”, aflate pe raza localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana, din judeţul Prahova

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului ,,Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 Ia Legea nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului.nr, 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea în administrarea· Gărzii Forestiere Oradea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art.1 lit.i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea adresei, denumirii, a caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” – S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” -S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea. Guvernului nr. 668/2002

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor părţi din imobilele 1535 şi 2771 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare”, judeţul Satu Mare ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în domeniul public al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, al oraşelor Brezoi şi Horezu, judeţul Vâlcea şi al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice, a denumirii şi comasarea numerelor M.F. 26285, 100891 şi 144709 la poziţia cu nr. 26285 cuprinse în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului prin Clubul Sportiv ,,Farul” Constanţa

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară Botoşani, Caraş-Severin, Olt şi Sibiu

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Comandău, judeţul Covasna

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Cetăţeni, judeţul Argeş

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Semlac, judeţul Arad

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia autonomă ,,Monetăria Statului” pentru exerciţiul financiar al anului 2021

-ANALIZA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind unele măsuri pentru vânzarea unui pachet de acțiuni deținut de statul român din capitalul social al Societății „OMV Petrom” S.A. – București

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior din Cuba

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării „Programului de colaborare intre Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei din Turkmenistan, in domeniul educaţiei”

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru susținerea editării revistelor şi publicațiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, în vederea finanţării nerambursabile a revistelor/publicaţiilor culturale reprezentative din România in perioada 2022-2023

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 iniţiative legislative

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut