Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.09.2023

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale – PRIMA LECTURĂ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare)

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Centrul Naţional de lnvăţământ Turistic S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei prin Administraţia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Craiova Pelendava și trecerea acestora în domeniul public al Judeţului Dolj

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei suprafeţe de teren din incinta Spitalului de Recuperare Borşa – Maramureş, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa – etapa a II-a”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Master planul infrastructurii rutiere şi de acces a Portului Constanţa – extinderea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi pasajelor din Portul Constanţa”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti” – Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă- Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai- Otopeni)”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Rornsilva În domeniul public al comunei Şugag, judeţul Alba

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate in administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, completarea anului dobândirii/dării în folosinţă şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi transmiterea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 739 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în domeniul public al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş în scopul reintegrării în baza materială a învăţământului preuniversitar de stat

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestuia în domeniul public al comunei Găvăneşti, judeţul Olt

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Acordului de Finanţare pentru Programul INTERREG IPA România-Serbia între Comisia Europeană, România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din România, în calitate de Autoritate de Management, şi Republica Serbia reprezentată de Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Naţională, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi semnarea Acordului de Finanţare, respectiv demersurile pentru modificarea pe parcursul implementării şi semnarea ulterioară a acestuia

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Cujmir, judeţul Mehedinţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Cujmir în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta” al judeţului Mehedinţi (U.M. 0262), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Cujmir

-NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea a două loturi, terenuri în suprafaţă de 1.278 mp, respectiv 2.074 mp, care fac parte din terenul în suprafaţă totală de 128.576 mp, situat în strada Universităţii nr. 1, municipiul Oradea, judeţul Bihor, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului

-NOTĂ cu privire la Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2023

-INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

-INFORMARE privind cheltuielile de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat şi Bugetului asigurărilor pentru şomaj în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2022

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut