Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.10.2023

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

-PROIECT DE LEGE pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 696 din 10 iulie 2023, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti, la 18 august 2023

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preşcolari şi elevi dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului ,,Copii protejaţi, România sigură” 2023-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriu de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare şi inspecţie sanitară a calităţii apei potabile

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori şi modernizarea a 139 vagoane de călători”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti”, sector Centura Nord km 0+000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu,
Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 104/1992 privind unele măsuri pentru impulsionarea încasării tarifelor de transport în trenurile de călători

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 1031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilelor situate în strada Ursului nr. 2-4, bl. 1 (fost nr. 6-12) şi nr. 2/A, municipiul Arad, judeţul Arad, intabulate în Cărţile Funciare nr. 345367 Arad şi nr. 345513 Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri mobile

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 2 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unei construcţii aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa şi de trecere a acesteia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 542 situat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 528 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Sibiu, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Constanţa, Arad şi Harghita, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Finanţelor -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, precum şi trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi demolării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru bunurile proprietate publică a statului precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de reglementare a importurilor de produse agricole din Ucraina

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului de Coordonare în vederea operaţionalizării Hub-ului naţional, M100 -Hub naţional pentru implementarea în România, a Misiunii Oglindă a UE ,,100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până în 2030”

-MEMORANDUM cu tema: Prelungirea, pentru o nouă perioadă de 6 luni, în intervalul 15 octombrie 2023 – 15 aprilie 2024, a valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare şi modificarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Afacerilor Interne

-MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitei de credite de angajament şi credite bugetare pe luna octombrie 2023, pentru bugetul Ministerului Culturii

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament aprobate Serviciului de Protecție și Pază, în conformitate cu art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru luna octombrie 2023

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, în vederea asigurării activității de control sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor la frontieră

-NOTĂ privind modificarea Programului lnterreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina şi Programul lnterreg Europe (2021-2027) ca urmare a emiterii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1635 a Comisiei şi a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1638 a Comisiei din 14 august 2023, de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/74 privind stabilirea listei programelor lnterreg şi indicarea cuantumului global al sprijinului total şi pentru fiecare program, pentru perioada 2021-2027

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut