Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 17.05.2023

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind domeniul străinilor şi azilului în România

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a bunului cu nr. MF 147818 şi trecerea unei părţi din acesta, denumită ,,Pasaj pietonal km 94+844″, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” S.A., în domeniul public al Municipiului Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, precum şi modificarea anexei nr. 16 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile terenuri situate în localitatea Ghiroda, judeţul Timiş, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă naţională Muzeului Olteniei Craiova

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei Şefilor Apărării din statele din Europa Centrală, în perioada 8 – 9 iunie 2023

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii ,,Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecţia spectrului guvernamental” şi ,,Creşterea rezilienţei şi a securitătii cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autorităţile publice din România” din cadrul Componentei 7. Transformare digitală din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea alineatului (3) al articolului 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii – Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, precum şi trecerea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în incinta Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei – Vişeu de Sus – Borşa”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă a Asociaţiei ,,Cerc pentru ajutor natural pentru viaţă” din Republica Federală Germană, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare), ca urmare a reevaluării, şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor acte normative, modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor acte normative, modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Maramureş

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Arabă Siriană, destinat protecţiei populaţiei afectate de cutremurul major produs în Turcia

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene Sighetu Marmaţiei (România) şi Bila Ţerkva (Ucraina)

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării unui nou Acord bilateral între România şi Republica Ghana cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice/serviciu

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Mass-Media din Republica Croaţia

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării procedurii privind desemnarea unui reprezentant al României în cadrul Comitetul Economic si Social European (CESE) pentru perioada de mandat rămasă 2020-2025, ca urmare a demisiei unui membru, reprezentant din partea societăţii civile

-MEMORANDUM cu tema: Asumarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu puterea executivă

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şeica Mare în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu (UM 0290), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Şeica Mare

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut