Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18.01.2024

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 – PRIMA LECTURĂ

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 26 octombrie 2023 şi la Paris la 13 decembrie 2023, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul cadru de Împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretarşef, cu nivel de studii S/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modalității de decontare a cheltuielilor de transport, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 932/2022 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi pentru aprobarea înfiinţării unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ – teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizare DN 73 Piteşti- Câmpulung- Braşov, km 13+800 – km 42+850, km 54+050 – km 128+250″

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Timişoara Vest”, judeţul Timiş

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unor tronsoane din acestea şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, în domeniul public al oraşului Săveni, judeţul Botoşani

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poştale şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153439, comasarea la poziţia cu nr. M.F. 153439, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi trecerea acestora în administrarea Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor laşi

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a înteprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere- S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la Fondul european voluntar de solidaritate pentru managementului traficului aerian prin care vor fi sprijinite Ucraina şi Republica Moldova în susţinerea unor costuri ale furnizorilor serviciilor de navigaţie aeriană din cele două state, aferente anului 2024, în conformitate cu Decizia nr. 23/114 a Comisiei permanente a Organizaţiei Europene pentru Securitatea Navigaţiei Aeriene / EUROCONTROL

– MEMORANDUM cu tema: Negocierea unui instrument internațional pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia, la 16 mai 2005, şi participarea delegaţiei României la negocieri

– promovarea cooperării în domeniul afacerilor și definirea unor domenii economice de interes între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România și Ministerul Industriei și Comerțului din Republica Socialistă (R.S.) Vietnam

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor de încheiere a unui Memorandum de Înţelegere privind Centru Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

– MEMORANDUM cu tema: Efectuarea de redistribuiri în cadrul limitei de credite de angajament aprobată pe luna ianuarie 2024 pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru încadrarea unui număr de 115 posturi vacante de personal civil contractual – medici şi asistenţi medicali din cadrul unor structuri subordonate Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale

– MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate pentru luna ianuarie 2024 Ministerului Afacerilor Interne

– MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament pentru luna ianuarie 2024

– NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean al Judeţului lași, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului laşi, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Operei Naţionale Române lași

– PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut