Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.10.2022

-PROIECT DE LEGE pentru aderarea şi aprobarea plăţii contribuţiei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Asociaţia Internaţională a Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciarelor – I.C.P.A, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind licenţa industrială unică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200 -km 86+601 „, judeţul Vâlcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţie de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2″

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – Sector Centură Sud – Lot 3, Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centură Sud; Sector 2 km 0+000- km 2+500 aferent Centură Nord”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome ,,Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex,,- S.A.,aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR-Călători”-S.A.,aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen, la 4 august 2022 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei construcţii din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în domeniul public al municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca- Costeşti

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea”Avioane Craiova” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Centru de Oncologie şi Radiochirurgie Stereotactică”, în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”, Bucureşti

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 335

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Suceava, Neamţ, Braşov, Constanţa, Galaţi, Prahova şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Centrul Cultural Plai ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire stadion «Gheorghe Hagi», str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Costineşti, judeţul Constanţa

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,HORUS”

-MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei revizuite cuprinzând cei 3 candidaţi ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1^9) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

-MEMORANDUM cu tema: Realizarea de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” {IFIN-HH} a obiectivului de investiţii ,,Centru pentru Optică de Mare Putere (COMP)”, prin intermediul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, program guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu finanţare de la bugetul de stat, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

-INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parţiale pentru primar şi consiliul local

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 inițiative legislative

-ANALIZA privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru derogarea de la prevederile art.31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

-ANALIZA privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut