Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 21.12.2023

-PROIECT DE LEGE privind energia eoliană offshore

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuţii financiare elveţiene nerambursabile acordată României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative – PRIMA LECTURĂ

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și pentru modificarea unor acte normative

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – PRIMA LECTURĂ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ –
teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Bacău – Paşcani”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte
din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3B Mihăieşti – Suplacu de Barcău, subsecţiunea 3B2 – Zimbor-Poarta Sălajului km 13+260- km 25+500”, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a municipiului Mediaş, pe DN 14”, judeţul Sibiu

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură
Bucureşti”, sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din Judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizarea a trei noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3 în zona de Sud-Est a României – Nod
Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F, Ia Ioneşti”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Constanţa – Mangalia”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, situate în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, ca urmare a reevaluării acestora

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Arad – Oradea”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi
aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi Drumuri de Legătură”,
precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 2,7944 ha, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, în domeniul public al comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea, precum şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă
Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepţionării unor lucrări de investiţii şi a înscrierii în cartea funciară

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice la unele bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului precum şi a unor unităţi aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea
Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM – S.A.

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor părţi din imobilele 1310 şi 2283 aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică de interes
naţional aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 12 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Arad, Bihor, Covasna, Vaslui, Vâlcea şi Suceava, şi modificarea anexei
nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării adresei poştale şi modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0575 Bucureşti

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0615 Tulcea
(Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului -Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administrației publice locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei ,,21 Decembrie 1989″ ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770″, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” -S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă

-MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului – cadru avansat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

-MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea parteneriatelor pentru tranziţia energetică între Guvernul României şi sectoarele economice româneşti, sub egida Comitetului Interministerial privind schimbările climatice (jalon 414 din Planul naţional pentru redresare şi rezilienţă/PNRR)

-MEMORANDUM cu tema: Organizarea procesului de programare a Fondului Social pentru Climă (FSC)

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare pentru luna decembrie 2023 aferente Ministerului Educaţiei

-MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea şi finanţarea din proiectul „Digitalizarea beneficiilor de asistenţă socială gestionate de ANPIS”, jalonul 170 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a unui call center naţional de beneficii sociale şi preluarea personalului specializat din call center-ul înfiinţat prin proiectul
„Politici sociale performante – strategie naţională pentru implementarea performantă a politicilor familiale”/cod MySMIS 129604 – SIPOCA 706

-MEMORANDUM cu tema: Exceptare de la aplicarea prevederilor art. I alin. (1) şi (2) şi art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru fondurile rambursabile de la Banca Mondială gestionate de Unitatea de Management al ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (CIPN) din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

-MEMORANDUM cu tema: Depăşirea limitelor la plăţi pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Garda Națională de Mediu

-MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale

-MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe luna decembrie 2023

-MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăți pentru Ministerul Public pe luna decembrie 2023

-MEMORANDUM cu temă: Aprobarea depăşirii plafonului de plăţi la titlu 65 şi titlu 71, aferente lunii decembrie 2023, pentru ordonatorul terţiar de credite – Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii plafonului de plăţi la titlul II – ,,Bunuri şi servicii” aferent lunii decembrie 2023, pentru ordonatorul terţiar de credite – Inspectoratul de Stat în Construcţii

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pentru luna decembrie 2023 pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitei de plați pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu finanțare din venituri proprii

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna decembrie 2023

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii mediei plăţilor în luna decembrie 2023, stabilite în conformitate cu prevederile art. I alin. (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de
deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-MEMORANDUM cu tema: Aprobare suplimentare limite credite bugetare și credite de angajament pentru luna decembrie 2023, încheierea de angajamente legale, precum și depășirea limitei de plăți efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023

-MEMORANDUM cu tema: Aprobare încheiere angajamente legale la aliniatele bugetare prevăzute la art. II alin. (1) şi respectiv depăşirea limitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevazute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare prevăzute la art. II alin. (2) conform prevederilor din art. II alin. (4) din O.U.G. 90/27.10.2023

-MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitei de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevazute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002 privind finanțe publice, cu modificările și completările ulterioare

-INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut