Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.05.2024

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

-PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în conformitate cu Rezoluţia nr.265 privind creşterea capitalului social autorizat şi subscrierea la acesta, adoptată la data de 15 decembrie 2023 de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varşovia, Polonia, la 20 septembrie 2023

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. VII¹ din Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achiziţiilor publice şi achiziţiilor sectoriale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Tineret 2024-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr.1-7 şi nr.8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității din Oradea, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi de cercetare – dezvoltare în domeniul agricol din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, a unor suprafeţe de teren restituite prorietarilor de drept în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea celui de-al treilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2023 şi la Paris la 9 aprilie 2024, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2023 privind aprobarea plăţii unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în domeniul public al Oraşului Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Institutului de Cercetare pentru Artele Spectacolului în subordinea Academiei Române

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara”, subsecţiunea: 2. Apaţa-Caţa, aflate pe raza unităţii administrativteritoriale Ormeniş, judeţul Braşov

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a descrierilor tehnice, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, urmare a reevaluării şi finalizării unor lucrări de investiţii şi de cadastru

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson de drum şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile şi trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-lalomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Club Sportiv ,, Climb Again ” ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Alexandru cel Bun” Bacău (UM 0903 Bacău)

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Alba, Sibiu şi Prahova, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027 şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea finanţării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru proiectul „Reconstrucţia capitală a căminului studenţesc nr.3 al Universităţii de Stat B.P. Haşdeu din Cahul”, propus de Republica Moldova în baza „Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea finanțării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru proiectul „Consolidarea capacităților de gestionare a situațiilor de ordine publică – faza I” propus de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, în 11 februarie 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea unui ajutor de stat individual de restructurare pentru Societatea „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A. și pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice

-ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea încheierii contractelor de finanţare aferente Componentei 4, Transport Sustenabil din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cazul cărora cuantumul finanţării naţionale depăşeşte procentul de 25% din contravaloarea fondurilor europene

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind rectificarea unor date tehnice din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 840/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,, Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş – Smârdan „, declararea obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kVdublu circuit (d.c.) Gutinaş – Smârdan” ca fiind de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport, precum şi trecerea unor terenuri aflate pe coridorul de expropriere al acestui obiectiv, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului, şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi în concesiunea CNTEE „Transelectrica” S.A.

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt

-MEMORANDUM cu tema: Program de măsuri în domeniul sanitar-veterinar privind organizarea în regim de siguranță și securitate alimentară a exporturilor de animale vii și produse de origine animală către Republica Turcia

-NOTĂ DE INFORMARE privind Stadiul procedurilor de selecţie a administratorilor Consiliilor de administraţie/Consiliilor de supraveghere ale intreprinderilor publice de la nivel central

-INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – 20 mai 2024

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut