Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 25.01.2024

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/557 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31.03.2021

– PROIECT DE ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

– PROIECT DE ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin şi avicol, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru completarea art. XLVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Național pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

– PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanţei nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

– PROIECT DE ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea articolului 4 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacităţii de plată aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările şi completările ulterioare

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale și pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare stabilit la art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Şişeşti, judeţul Maramureş

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 822 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., precum şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor – cadru de descriere tehnică a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Institutului Cultural Român

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de Reorganizare/Restructurare și Retehnologizare a Societății IOR S.A. pentru perioada 2023-2025

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii privind privilegiile şi imunităţile Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în România

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie privind statutul juridic şi înfiinţarea unei Delegaţii a Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie în România

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior, Cercetării şi Inovării din Sultanatul Oman

– MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei aprobate pe luna ianuarie 2024 atât a creditelor de angajament cât și a creditelor bugetare

– MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna februarie 2024

– MEMORANDUM cu tema: Modificarea prin redistribuire a limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna ianuarie 2024 pentru Ministerul Energiei, fără afectarea limitei totale aprobate pentru Ministerul Energiei

– MEMORANDUM cu temă: Mandatarea ministrului investiţiilor şi proiectelor europene pentru încheierea contractului pentru executarea instrumentului financiar finanţat din Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN

– MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor aprobate de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe luna ianuarie 2024, aprobate de Guvernul României

– MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament (CA) și credite bugetare (CB) pe luna ianuarie 2024 la titlul 40 „Subvenții” aferente Secretariatului General al Guvernului

– MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament şi de credite bugetare aprobate Serviciului Român de Informaţii pentru luna ianuarie 2024, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

– NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Braşov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unor imobile din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului Român, în vederea dării în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov

– NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Braşov, în scopul adoptării unei hotărări care are ca obiect transmiterea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Curţii de Apel Braşov a imobilului – teren în suprafaţă de 11.842 mp, înscris in CF nr. 141180, situat în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, precum şi transmiterea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul privat al statului, a construcţiilor cu suprafaţa construită de 8.455 mp, înscrise în CF nr. 141180, cu nr. cadastral 141180-C1, amplasate pe acest teren, în vederea construirii Palatului de Justiţie Braşov

– NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren, având categoria de folosinţă drum de exploatare (De 16), din domeniul public al Municipiului Calafat în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

– PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut