Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 26.05.2023

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor ,,Mihail Cantacuzino” şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României 2023-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Teleorman din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului „Gala Cercetării Româneşti”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate in domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Comuna Vetrișoaia, Județul Vaslui

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Cămin Studențesc – Universitatea din Oradea, str. Făgărașului, nr. 9, municipiul Oradea, județul Bihor”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ,,Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava, Judeţul Suceava”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Grădina, judeţul Constanța

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de investiții și intervenție în cazarma 339 Focșani”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 2792 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părți din imobilul 1053 din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Craiova, trecerea unei părți din imobilul 1053 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii a Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 600 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A7 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă – şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-A România-Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a documentului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană şi aprobării modificării acestuia de către Comitetul de Monitorizare, respectiv transmiterea documentul către Comisia Europeană

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii Grupului de Lucru Interinstituțional pentru Simplificarea Achiziției de Bunuri, Servicii și Lucrări în domeniul Cercetării-Dezvoltării și Inovării, de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut