Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 28.03.2024

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activităţile unei autorităţi locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul energiei, şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.1 alin.(10) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de
redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1301/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară 2024-2030 – PRIMA LECTURĂ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatulul şi Turismului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2024

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Craiova – Filiaşi şi Drum Expres Filiaşi- Târgu Jiu”, judeţele Dolj şi Gorj

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum
Expres Craiova-Piteşti şi legăturile Ia drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, precum şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în
administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanţii organici persistenţi (reformat)

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2024-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, codului de clasificaţie şi caracteristicilor tehnice, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion de medicină operaționalăpolitraumă în cazarma 1053 Craiova”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 479/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou medicină operaţională-politraumă D+P+4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiții şi intervenţii în cazarma 705 Piteşti”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Botoşani, Suceava, Timiş şi municipiul Bucureşti, şi
modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,RK, modernizare şi dotare Spitalul Orăşenesc Rupea, judeţul Braşov”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Satu Mare, judeţul Harghita

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Şimian, judeţul Bihor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, actualizarea
denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al Judeţului Constanţa

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a imobilului cu nr. MF 168377 aflat în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor
Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita (UM 0586 Miercurea-Ciuc)

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 121122 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi instituţiile din subordine şi sub autoritate, precum şi termenele de
clasificare aferente acestora

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 776 din 23 septembrie 2015, privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acțiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

-MEMORANDUM cu tema: Litigiul iniţiat de Federaţia Rusă împotriva a 37 de state, inclusiv Romania, în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI)

-MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna aprilie 2024

-NOTĂ privind demersurile instituţionale necesare pentru finalizarea Strategiei pentru inovare în sectorul public, realizată cu consultanţă OCDE în cadrul Jalonului 405 din PNRR

-NOTĂ privind transmite unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect trecerea imobilului – teren în suprafaţă de 933 mp, situat în Municipiul Constanţa, Str. Griviţei Nr. 44, Judeţul Constanţa, din domeniul privat al Municipiului Constanţa în domeniul privat al statului, în vederea construirii unui sediu pentru Serviciul teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Vâlcea, judeţul Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea sectorului de drum judeţean DJ 703 M km 9+984 – km 11+000, cu terenul aferent acestuia şi a podului peste râul Olt km 10+666, din domeniul public al Judeţului Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului identificat în cartea funciară nr. 208823-C1-U1, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

-INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (25 martie 2024)

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 iniţiative legislative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut