Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 28.10.2022

-PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare Ia înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova

-PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor înRomânia

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 iunie 2022 şi la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul-public al statului si aprobarea transmiterii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în domeniul public al Municipiului Iaşi, a unui imobil

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi transmiterea acestuia în domeniul public al Oraşului Cavnic, precum şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil S.A.

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi Drumuri de Legătură”, judeţul Cluj

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 625/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 625/2020

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu Piteşti” Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 799/2019

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori si modernizarea a 139 vagoane de călători”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea/ reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România” – Lot SRCF Bucureşti – Staţiile CF Ploieşti Vest, Sinaia, Buşteni, Târgovişte Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 564/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 535/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea inventarului centralizat al unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea vânzării de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009-2011, aflate în proprietatea privată a statului şi în custodia Companiei Naţionale a Uraniului SA, în insolvenţă, către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A., precum și a formei și elementelor contractului de vânzare-cumpărare

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea deschiderii punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internaţional ,,Braşov – Ghimbav”, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a elementelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Urlaţi, judeţul Prahova

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş” din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Sport Club Municipal Deva şi trecerea acestuia, în domeniul public al municipiului Deva

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Veţel, judeţul Hunedoara

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Jilava, judeţul Ilfov

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Vădeni, judeţul Brăila

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al judeţului Mureş

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Jucu, judeţul Cluj

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea FUNDAŢIEI MEMORIALUL ÎNCHISOAREA PITEŞTI ca fiind de utilitate publică

-MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind garantarea unui împrumut cu caracter preventiv, pe care Fondul de garantare a depozitelor bancare urmează să îl contracteze de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru susţinerea Proiectului privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară

-MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi de experţi în afara organigramei Ministerului Educaţiei şi a instituţiilor publice din subordinea sa, aferente proiectelor finanţate din Fondul Social European (proiecte cu finanţare nerambursabilă), precum şi a posturilor vacante aferente implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Bibliotecii Naţionale a României, instituție din subordinea Ministerului Culturii, prin concurs sau examen, potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.1 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 cu privire la reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

-NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al UAT Bragadiru în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Beclean, judeţul Bistriţa Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

-NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul Generalal Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Iaşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, teren şi construcţii, situat în municipiul laşi, str. Codrescu nr. 6, din domeniul public al judeţului Iaşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu” din laşi, instituţie aflată in coordonarea Ministerului Educaţiei

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL de ORDONANȚĂ de URGENȚĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut