Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.11.2023

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

– PROIECT DE LEGE pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (RESIJ) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a altor acte normative

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării Sistemului informatic al Ministerului Finanțelor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, convenit la 1 august 2023, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău, la 28 iunie 2010

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1157/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 18 alin. (4) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.844/2023 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2023 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIII-a 2023 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu – Piteşti” – Secţiunea 3 Cornetu -Tigveni, necesare pentru realizarea ,,Ecoductului Călineşti”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ – Secţiunea II: Miercurea Nirajului- Leghin km 22+000 -km 181+195”, judeţul Mureş, judeţul Harghita şi judeţul Neamţ

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Târgu Mureş-Târgu-Neamţ- secţiunea I: Târgu Mureş-Miercurea Nirajului, km 0+ 000-km 22 + 000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea din Oradea

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 120940, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării si a înscrierii acestuia în cartea funciară

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru titlul 57„Asistență socială”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei „Preţuieşte Viaţa”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din judeţele Sibiu, Braşov şi Călăraşi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, precum şi pentru completarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun cultural mobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României, şi modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unor stocuri de urgenţă în rezerva de stat şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei din satul Tufanu, comuna Mălureni, judeţul Argeş în vederea atenuării riscului de excluziune socială

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, adresei poştale, denumirii şi descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Institutul Național de Statistică

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru asigurarea cheltuielilor cu chiria aferentă spațiului închiriat în baza Acordului cadru. nr. 30/27.06.2023, încheiat între Înalta Curte de Casație și Justiție și Camera de Comerț și Industrie a României, cu precizarea că respectarea prevederilor art. II din Ordonnața de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative intră în responsabilitatea exclusivă a ordonatorilor principali de credite

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE privind energia eoliană offshore

– ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea măsurilor şi a Raportului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul sănătăţii

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sporturilor din Republica Armenia

– MEMORANDUM cu tema: Excepție de la prevederile Art. II. Alin (1) și (2) din OUG nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri și servicii”, prin excepție de la art. I, alin. (1) si alin. (2) al OUG nr. 90/2023, de către Ministerul Educației, respectiv Școala Națională de Studii Politice și Administrative, pentru suma de 1.037.347 lei, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1026/2023 privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului „Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030, ediția a V-a”, organizat în cadrul proiectului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ”Educația 2030”, în perioada 6-8 decembrie 2023, la București, Palatul Parlamentului

– MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru Asociaţii şi fundaţii până la sfârşitul anului 2023 pentru Ministerul Apărării Naţionale

– MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate pe luna noiembrie 2023 precum şi a limitelor de plăţi pentru lunile noiembrie şi decembrie şi aprobarea încheierii de angajamente legale pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

– MEMORANDUM cu tema: Achiziţia de licenţe software Microsoft M365 şi Plexos, necesare desfăşurării activităţii curente a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

– MEMORANDUM cu tema: Aprobare depășirea plăților medii pentru perioada ianuarie-septembrie și modificare limite de credite bugetare pe luna decembrie 2023 la titlul ”Active nefinanciare”

– MEMORANDUM cu tema: Depăşirea mediei plăţilor pe primele nouă luni în luna noiembrie 2023 la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri şi servicii”

– MEMORANDUM privind suplimentarea limitelor de plăți pe luna noiembrie 2023 pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

– MEMORANDUM privind majorarea limitelor de credite bugetare aprobate pentru luna noiembrie 2023 pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

– MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea unor funcționalități bazate pe tehnologia AI care vor fi utilizate în activitatea de management al riscurilor din cadrul Autorității Vamale Române

– MEMORANDUM cu tema: Realizarea și implementarea Sistemului național RO e-Sigiliu

– MEMORANDUM cu tema: Extinderea Sistemului național RO e-Factura la relația B2B și utilizarea informațiilor în vederea consolidării sustenabilității financiare a României, eficientizării colectării impozitelor și taxelor, îmbunătățirii și consolidării gradului de colectare a TVA și prevenirii/combaterii evaziunii fiscal

– MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea unui modul de analiză a informațiilor conținute de Sistemul național RO e-Transport și interconectarea cu alte sisteme de monitorizare deţinute şi/sau utilizate de instituţiile sau autorităţile publice cu atribuții în domeniul transporturilor

– MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea unui modul de analiză de risc a informațiilor colectate de la aparatele de marcat electronice fiscale și de detectare a anomaliilor

– MEMORANDUM cu tema: Extinderea capacitatii de analiza pentru datele colectate prin D406 – Fișierul standard de control fiscal și utilizarea informațiilor în vederea consolidării sustenabilității financiare a României, eficientizării colectării impozitelor și taxelor, îmbunătățirii și consolidării gradului de colectare a TVA și prevenirii/combaterii evaziunii fiscale

– MEMORANDUM cu tema: Extinderea Spațiului Privat Virtual și utilizarea informațiilor în vederea consolidării sustenabilității financiare a României, eficientizării colectării impozitelor și taxelor, îmbunătățirii și consolidării gradului de colectare a TVA și prevenirii/combaterii evaziunii fiscale

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale la categoriile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. I, alin. (1) şi la art. II, alin. (1) din OUG 90/2023, respectiv depăşirea limitelor de plăţi lunare efectuate în perioada noiembrie – decembrie 2023 la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi la titlul 71 „Cheltuieli de capital” şi suplimentarea limitelor de cheltuieli pentru luna noiembrie 2023 cu încadrare în bugetul aprobat la titlurile de cheltuieli menţionate, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale şi depăşirea limitelor de plăţi pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. I şi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023, precum şi majorarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pentru luna decembrie 2023, conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 pentru Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi instituţiile subordonate/aflate în coordonare

– MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament pentru luna decembrie 2023

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale şi depăşirea mediei plăţilor la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri şi servicii” şi aprobarea încheierii de angajamente legale şi depăşirea mediei plăţilor pentru categoriile de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare

– NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a cererii către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea terenului în suprafaţă de 501 mp situat în Aleea Parcului nr. 7, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

– NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Alba în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Alba, în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut