Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.05.2024

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

-PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Protocolul de modificare a Acordului din 3 aprilie 2001 privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, referitor la stabilirea sediului, adoptat la Dijon, la 21 mai 2022

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare în vederea optimizării procesului de implementare a proiectelor de construire, modernizare, extindere şi reconversie a capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național pentru transformarea digitală a autorităților publice locale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1103/2022 pentru aprobarea Programului Social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedura de atestare şi statutul asistentului maternal

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind metodologia de stabilire a preţurilor cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale pentru pagube suferite ca urmare a măsurilor impuse cu ocazia confirmării pestei porcine africane şi a compensaţiilor financiare pentru cheltuielile suplimentare generate de restricţiile de mişcare impuse cu ocazia confirmării acestei boli, precum şi condiţiile şi modalităţile de acordare a acestora

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.315/2024 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire Sighişoara”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente”, tronson 2, aflat pe raza localităţii Balş din judeţul Olt

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilului proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900”, sector Centura Nord km 0+000 – km 52 + 770, Lot 2 km 20+000 – km 39+000

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome ”Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a elementelor de descriere tehnică, adresei şi a codului de clasificaţie ale unui bun imobil, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al judeţului Vâlcea precum şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor a unor imobile intrate în domeniul public al statului prin procedura de dare în plată precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utiltzare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Vaslui

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Capacitatea sporită de supraveghere, control şi monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Autorităţii Vamale Române, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor precum şi actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice şi a denumirii acestuia

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei „Sfântul Nectarie” Cluj ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune, precum şi aprobarea închirierii unor suprafeţe din acestea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor- Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, revocarea dreptului de administrare al Parohiei „Sfânta Maria-Herăstrău” din Bucureşti, Sectorul 1 asupra acestui bun şi darea lui în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a parohiei

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

-ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

-MEMORANDUM cu tema: Gestionarea interinstituțională a inițiativelor europene în domeniul farmaceutic

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a Convenţiei privind protecţia internaţională a adulţilor, adoptată la Haga, la 13 ianuarie 2000

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

-MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Kârgâză, pe de altă parte

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării la Bucureşti România, în perioada 2-12 decembrie 2024, a Olimpiadei Internaţionale de Ştiinţe pentru juniori 2024

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a semnării acestuia; şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finantelor

-MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna iunie 2024

-MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobate pentru luna MAI 2024 pentru Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean al Județului Sibiu în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Sibiu în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Institutului Național al Patrimoniului

-INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (27 mai 2024)

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut