Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, o asociație, fundație sau federație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

 • activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor colectivități, după caz;
 • funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative;
 • prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoțit de situațiile financiare anuale și de bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoașterea statutului de utilitate publică;
 • deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
 • valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial/de 3 ori valoarea salariului brut pe țară garantat în plată;
 • face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate;
 • face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea activității.

Recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea. Cererea va fi însoțită, pe lângă dovada îndeplinirii condițiilor, de următoarele documente:

 1. copii de pe statutul asociației sau fundației;
 2. copie de pe dovada dobândirii personalității juridice;
 3. dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;
 4. copie de pe dovada privind situația juridică a sediului asociației sau fundației;
 5. datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul și codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociația sau fundația colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoașterea statutului de utilitate publică;
 6. situațiile financiare anuale și bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
 7. lista persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale angajaților;
 8. copii de pe convențiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare și altele asemenea.

Lista persoanelor juridice beneficiare ale statutului de utilitate publica in baza-O.G.-26_2000

 .pdf.xlsx
2022(.pdf )(.xlsx)
2021(.pdf )(.xlsx)
2020(.pdf )(.xlsx)
2019(.pdf )(.xlsx)
2018(.pdf )(.xlsx)
2015 – 2017(.pdf )(.xlsx)

Persoane juridice beneficiare ale statutului de utilitate publică în baza unor acte normative speciale

2022(.xlsx)
2020(.xlsx)
2018(.xlsx)

ANALIZĂ privind  evidența unică a persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică – decembrie 2018 (.pdf)

Anexa I –  (.pdf /.xls)

Anexa II – (.xls)

Sari la conținut