Secretariatul General al Guvernului, persoană juridică de drept public, este înfiinţată, organizată și funcţionează în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I)

Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului (SGG) face parte din Aparatul de lucru al Guvernului.

SGG asigură derularea operaţiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, precum şi reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii:

  1. de autoritate, care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, şi în domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum şi în domeniul asigurării participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, prin elaborarea şi fundamentarea poziţiilor naţionale în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de responsabilitate, în conformitate cu cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;
  2. de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la fundamentarea strategiilor, planificării strategice şi la stabilirea direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental, precum şi prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului;
  3. de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale în domeniul elaborării, implementării şi monitorizării strategiilor, politicilor publice şi actelor normative;
  4. de control al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
  5. de reglementare, prin care se asigură, conform strategiei Guvernului, participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem de promovare a iniţiativelor legislative şi de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, celorlalte acte normative şi procedurii parlamentare, precum şi realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;
  6. de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern a statului sau a Guvernului, în condiţiile legii, în domeniul său de activitate, respectiv asigură reprezentarea Guvernului, inclusiv şi a prim-ministrului, în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;
  7. de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de trei secretari generali adjuncți, cu rang de secretar de stat, precum și secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relațiile cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții și autorități publice, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.

Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului (.pdf)

Sari la conținut