6 Mai Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional principal din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice – Serviciul juridic

Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional principal din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice – Serviciul juridic în data de 20.05.2019, ora 10.00, proba scrisă (proba de interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior, cu încadrarea în termenul legal) la sediul din Piaţa Victoriei nr.1, sector 1, Bucureşti.

Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București și constă în 2 probe succesive, după cum urmează:

a) proba scrisă;

b) interviul.

 

Condiții generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

k) activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiții specifice:

–       Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–       Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

 

Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei în perioada 07.05.2019-14.05.2019.  și vor conține conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

 

Bibliografia

 

 1. Constituția României, republicată;
 2.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
 5. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
 6. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
 7. Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992;
 8. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali – extras;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privind dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. HG 128/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la <LLNK 12006 486 10 201 0 49>Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

 

Se vor avea în vedere formele actualizate actelor normative.

Atribuţiile postului

 1. întocmeşte documentaţii în vederea elaborării actelor normative;
 2. participă la seminarii, conferinţe, dezbateri, schimburi de experiență, vizite de studiu, programe de formare organizate în ţară şi în străinătate, având ca tema problematica drepturilor omului/ drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale;
 3. coordonează, monitorizează, evaluează rezultatele prin rapoarte pentru acțiuni, proiecte și programe interetnice şi de combatere a intoleranţei iniţiate şi finanţate de DRI și asigură îndeplinrea condițiilor de decontare ocazionate de derularea acestora;
 4. organizează, monitorizează, evaluează rezultatele prin rapoarte pentru acțiuni, proiecte destinate promovării diversităţii etnoculturale în parteneriat cu diferite instituţii publice sau ONG-uri și asigură îndeplinrea condițiilor de decontare ocazionate de derularea acestora;
 5. formulează propuneri în vederea unor proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței;
 6. monitorizează aplicarea de către autoritățile administrației publice centrale și locale a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.
 7. soluţionează memoriile şi petiţiile repartizate de către secretarul de stat pentru relaţii interetnice;
 8. întocmeşte alte lucrări repartizate de şeful ierarhic superior, în domeniul juridic.
 9. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale pentru îndeplinirea atribuţiilor curente;
 10. colaborează cu diverse organisme internaţionale în cadrul derulării unor programe de cooperare.
 11. concepe şi redactează rapoarte, sinteze şi materiale în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale solicitate de diferite organisme interne si internaţionale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Secretariatului General al Guvernului, la nr.de telefon 021 314 34 00 (int.1380) – doamna Justina Laurenția Șuțu.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support