Concurs pentru ocuparea a patru posturi de experți de natură contractuală, în afara organigramei în cadrul proiectului: “România Durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545

ANUNȚ

Secretariatul General al Guvernului organizează concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile art. 16 alin. (10) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile din cadrul structurilor Aparatului de lucru al Guvernului pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatatea de angajator, aprobat prin Ordinul SGG nr. 853/19.08.2019, pentru ocuparea a patru  posturi de experți de natură contractuală, în afara organigramei în cadrul proiectului: “România Durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545, astfel:

–     1 post Coordonator IT;

–     1 post Expert baze de date;

–     1 post Expert programare web;

–     1 post Expert designer web.

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

Condiții generale:

 1. să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 2. să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 6. să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care se organizează concurs;
 7. cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Condiții specifice:

 

 1. 1 post Coordonator IT:
 • Scopul principal al postului: coordonarea echipei de experți cooptați, dezvoltarea software, calibrarea hardware, dezvoltarea interfeței pentru utilizatorii site-ului;
 • Cerințe privind studiile și experiența:

–     Studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă, în unul din domeniile automatică, informatică, matematică;

–     Minimum 5 ani experienţă în coordonarea proiectelor de cercetare dezvoltare din fonduri publice sau private;

–     Studii post universitare în domeniul de competență. Studiile doctorale reprezintă un avantaj;

–     Experiență în stabilirea cerințelor în dezvoltarea și testarea aplicațiilor software;

 • Responsabilități: Face parte din echipa de implementare a proiectului ”România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și coordonează echipa de experți cooptați, respectiv:

–     Dezvoltă software-ul utilizat în cadrul proiectului.

–     Calibrează componenta hardware.

–     Dezvoltă interfeța pentru utilizatorii web site-ului.

–     Gestionează comunicarea și fluxul de informații între echipa experților IT cooptați și experții IT din cadrul proiectului angajați ai SGG.

–     Răspunde de îndeplinirea la termen a livrabilelor.

–     Realizează fișele de pontaj pentru echipa pe care o coordonează și raportul de activitate lunar aferent și le trimite catre managerul de proiect la termenul stabilit;

–     Îndeplinește și alte sarcini stabilite de managerul de proiect în raport de nevoile de implementare ale proiectului.

–     Răspunde de administrarea bunurilor din gestiune.

 

 1. 1 post Expert baze de date:
 • Scopul principal al postului: Analiza, design și definirea bazei de date a unui agregator de date precum și alimentarea bazei de date cu indicatori, construcţia de crawler de actualizare automată a indicatorilor recepționați din sursă externă, construcția de aplicație de import pentru indicatori;
 • Cerințe privind studiile și experiența:

–     Studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă, în unul din domeniile automatică, informatică, matematică.

–     Minimum 5 ani experienţă în gestionarea bazelor de date în cadrul proiectelor finanțate din fonduri publice sau private;

–     Experiență în:

–    Baze de date: MySQL, MS SQL, MS Access, Omnis 4, Fox Pro, Maria DB

–    Limbaje deprogramare: C/C++
Compilatoare: MS Visual C++ (VS 2010-2017), Borland C++, Watcom C++

–    Tehnologii: Microsoft (MFC, DAO, COM/DCOM, ActiveX

–    Frameworks: Qt, GTK, HDF, GSL, Open Scene Graph, OpenGL, COIN 3D, Open CASCADE, MPI

–    Generale: TCP/IP, multithreading, programare asincronă

–    APIs: Intel Dialogic Springware platform, SR5.1.1, GlobalCall 3.00, NetGEN

–    Multimedia: Video & Audio acquisition boards (ComArt)

 • Responsabilități: Face parte din echipa de implementare a proiectului ”România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și are în vedere îndeplinirea următoarelor activități:

–     Realizează, monitorizează și modifică bazele de date IT necesare funcționării și dezvoltării unui agregator de date statistice.

–     Răspunde de îndeplinirea la termen a livrabilelor.

–     Analizează, realizează designul și definește baza de date a agregatorului de date.

–     Alimentează baza de date cu indicatori,

–     Realizează construcţia de crawler de actualizare automată a indicatorilor recepționați din sursă externă,

–     Construiește aplicația de import pentru indicatori;

–     Îndeplinește și alte sarcini stabilite de managerul de proiect în raport de nevoile de implementare ale proiectului.

–     Răspunde de administrarea bunurilor din gestiune.

 

 1. 1 post Expert programare web:
 • Scopul principal al postului: desfășurarea de activități care vizează preluarea bazelor de date care stau la baza funcționării agregatorului de date statistice;
 • Cerințe privind studiile și experiența:

–          Studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă, în unul din domeniile automatică, informatică, matematică.

–          Minimum 3 ani experienţă în domeniul administrării și gestionării bazelor de date în cadrul proiectelor finanțate din fonduri publice sau private;

–          Experiență în:

 1. Limbaje de programare:

–    PHP, MVC: Smarty, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Underscore.js

 1. Management baze de date:

–   MySql (normalizare baze de date, optimizare comenzi / scripturi sql, modularizarea arhitectură, tabele tranzacționale, lucru cu proceduri stocate și funcții);

–   PosgreSql (normalizare baze de date, optimizare comenzi / scripturi sql, modularizarea arhitectură, tabele tranzacționale);

–   MsSql (normalizare baze de date, optimizare comenzi / scripturi sql);

 1. Întreținere și configurare servere web pe platforma Linux (CentosOS, Apache, PHP, MySql);
 2. Dezvoltare și întreținere aplicații web custom (aplicații de management și gestiune: ERP, CRM).
 • Responsabilități: Face parte din echipa de implementare a proiectului ”România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și are în vedere îndeplinirea următoarelor activități:

–     Preia codul sursă și  documentația tehnică corespunzătoare unui website pentru dezvoltări ulterioare în vederea comunicației inter-aplicații cu un nou website.

–     Structurează funcționalitățile necesare pentru remodelarea bazei de date a agregatorului  cu păstrarea funcţionalităţilor deja existente.

–     Implementează dezvoltarea unui nou site pentru punerea în practică a livrabilelor IT conform cererii de finanțare.

–     Asigură comunicarea între site-ul web și baza de date în vederea prezentării datelor numerice care populează baza de date într-o formă grafică stabilită de echipa de experți a proiectului.

–      Optimizează SEO website-ului.

–     Testează noul website, remediază eventualele disfuncționalități din domeniul său de competență în colaborare cu restul echipei IT.

–     Participă la dezvoltarea cerințelor, implementarea, testarea și popularea bazei de date necesare atingerii obiectivelor proiectului conform cererii de finanțare.

–     Răspunde de îndeplinirea la termen a livrabilelor.

–     Îndeplinește și alte sarcini stabilite de managerul de proiect în raport de nevoile de implementare ale proiectului.

–     Răspunde de administrarea bunurilor din gestiune.

 1. 1 post Expert designer web:
 • Scopul principal al postului: Responsabilități care vizează sprijin în realizarea grafică a site-ului proiectului, a agregatorului de date, a platformei pentru managementul proiectului;
 • Cerințe privind studiile și experiența:

–       Studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă.

–       Experiență profesională de minim 3 ani în web design, administrare și configurare sisteme și servere web, hardware și software;

–       Cunoștințe avansate și experiență de lucru în limbajele HTML5, CSS

–       Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu aplicațiile Photoshop  și Corel

–       Cunoștințe avansate și experiență de lucru în design pagini web (portofoliu), configurare și optimizare configurări servere web sub Windows / Linux;

 • Responsabilități: Face parte din echipa de implementare a proiectului ”România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și are în vedere îndeplinirea următoarelor activități:

–     Creează, gestionează și implementează imaginea  grafică a site-ului realizat în proiect precum și a tuturor materialelor grafice necesare bunei desfășurări a acestuia;

–     Preia cerințele grafice elaborate de echipa de experți a proiectului și le implementează în colaborare cu programatorul web sub îndrumarea coordonatorului IT;

–     Testează noul web site și remediază eventualele disfuncționalități din domeniul său de competență în colaborare cu restul echipei IT;

–     Răspunde de îndeplinirea la termen a livrabilelor.

–     Îndeplinește și alte sarcini stabilite de managerul de proiect în raport de nevoile de implementare ale proiectului.

–     Răspunde de administrarea bunurilor din gestiune.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. a) curriculum vitae;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
 4. d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;
 5. e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
 8. h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura în perioada 16.12.2019-07.01.2020 la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1 sector 1 București și va consta în două etape succesive.

Etapele desfășurării concursului sunt prevăzute în calendarul privind desfășurarea acestuia, astfel:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;
 2. b) interviul

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Formularul de înscriere la concurs, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la secretarul comisiei de concurs – Direcția Resurse Umane a Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1 sector 1 București ( intrarea B), până la data de 13.12.2019, ora 17:00.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs, respectiv până la data de 13.12.2019, ora 17:00.

Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 13.12.2019, ora 17:00 nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului.

După depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea “admis/respins”, iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis/respins”, la avizierul Secretariatului General al Guvernului şi pe site-ul instituției la adresa https://sgg.gov.ro/new/category/posturi/, în termenele prevăzute conform calendarului de desfășurare a concursului.

După afișarea rezultatelor la fiecare dintre etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termenele prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse va urma aceeasi procedură specifică comunicării rezultatelor la etapele concursului, în termenele prevăzute în calendar.

Bibliografia este parte componentă a prezentului anunț. Se va studia bibliografia actualizată la zi.

În cadrul interviului se testează cunoștințele teoretice pe baza bibliografiei, abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la selecția dosarelor.

Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs/examen pentru aceste criterii prin planul de interviu. Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 1. a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;
 2. b) capacitatea de analiză și sinteză;
 3. c) motivația candidatului;
 4. d) comportamentul în situațiile de criză;
 5. e) inițiativă și creativitate.

Pentru proba interviului punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Relații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon: 021/3191559, în zilele lucrătoare, altfel: Luni-Vineri între orele 09:00-17:00.

Anexe la prezentul anunț: (docx)

–     Cerere de participare la concurs-model;

–     Declarație cazier judiciar- model;

–     Calendarul desfășurării concursului;

–     Bibliografia concursului.

 

Afişat astăzi, 06.12.2019 la sediul Secretariatului General al Guvernului şi pe site-ul instituției la adresa https://sgg.gov.ro/new/category/posturi/.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support