Organizare

 

Secretariatul General al Guvernului

Structura organizatorică şi Atribuţii principale

Secretariatul General al Guvernului, persoană juridică de drept public, este înfiinţată, organizată și funcţionează în temeiul dispoziţiilor Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I)
Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului (SGG) face parte din Aparatul de lucru al Guvernului.

SGG asigură derularea operaţiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, precum şi reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.
Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii:

 • de autoritate, care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, şi în domeniul sistemelor de control intern/managerial;
 • de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la fundamentarea strategiilor, planificării strategice şi la stabilirea direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental;
 • de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale în domeniul elaborării, implementării şi monitorizării strategiilor, politicilor publice şi actelor normative;
 • de control al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
 • de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;
 • de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern a statului sau a Guvernului, în condiţiile legii, în domeniul său de activitate, respectiv asigură reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

 • Secretarul general asigură organizarea întregii activităţi a SGG în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege şi pentru buna gestionare a resurselor umane şi a fondurilor materiale ale instituţiei.
 • Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
 • Secretarul general al Guvernului – https://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/conducere-2-3/

Secretarul general adjunct îndeplineşte atribuţii delegate de secretarul general.

Secretarul general adjunct – https://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/conducere-2-3/

Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, secretarilor generali adjuncţi sau secretarilor de stat o parte din atribuţiile sale.
În cazul în care secretarul general al Guvernului nu îşi poate exercita atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită de către un secretar general adjunct sau un secretar de stat, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului.
Secretarii generali adjuncţi şi secretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Serviciul audit public intern contribuie la realizarea atribuţiei Secretariatului General al Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv activităţii de audit public intern reglementată prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.

 Serviciul audit public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează propriile norme metodologice, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
 2. b) avizează Normele privind exercitarea activităţii de audit public intern pentru entităţile publice subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia, care au organizate structuri proprii de audit public intern;
 3. c) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 4. d) efectuează misiuni de audit public intern pentru:
 5. activităţile desfăşurate în cadrul Secretariatului General al Guvernului – activitate proprie;
 6. activităţile desfăşurate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia structurilor cu personalitate juridică care au organizate propriile compartimente de audit public intern;
 7. activităţile desfăşurate de entităţile publice subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia care nu au organizate compartimente de audit public intern;
 8. e) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.
 9. f) evaluează, cu ocazia efectuării activităţii de audit public intern, transparenţa, legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea sistemelor de management financiar şi control ale Secretariatului General al Guvernului;
 10. g) verifică modul de formare şi utilizare a fondurilor publice, precum şi administrarea patrimoniului public;
 11. h) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
 12. angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 13. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 14. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
 15. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
 16. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 17. alocarea creditelor bugetare;
 18. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 19. sistemul de luare a deciziilor;
 20. sistemele de conducere şi control,  precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 21. sistemele informatice.
 22. i) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 23. j) centralizează informările transmise de entităţile subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia şi întocmeşte sinteze ale recomandărilor neînsuşite de conducătorii acestor entităţi si consecinţele neimplementării lor;
 24. k) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 25. l) transmite Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit, desfăşurate atât la nivelul Secretariatului General al Guvernului cât şi la cel al entităţilor subordonate, aflate în coordonare, sub autoritatea, finanţate prin bugetul acestuia;
 26. m) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii privind pregătirea profesională;
 27. n) raportează imediat secretarului general al Guvernului şi structurii de control intern abilitate despre orice iregularităţi sau posibile prejudicii pe care le identifică;
 28. o) îşi suspendă misiunea de audit intern, cu acordul secretarului general al Guvernului, în situaţia identificării unor iregularităţi majore, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente);
 29. p) execută misiuni/activităţi de consiliere cu scopul de a îmbunătăţi administrarea instituţiei, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

 

 

Biroul Inspecție are următoarele atribuţii:
• Exercită controlul şi urmăreşte verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii;
• Exercită control intern, operativ sau tematic la ordinul Secretarului General al Guvernului, cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control;
• Elaborează Planul anual de control şi îl supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
• Elaborează tematica şi obiectivele de control;
• Redactează rapoarte de control, procese-verbale, sinteze şi informări, după caz şi le supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
• Elaborează norme şi proceduri proprii privind activitatea de control;
• Redactează adrese către alte entităţi;
• Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează Secretarului General al Guvernului;
• Întocmeşte adresele de valorificare a rezultatelor controalelor efectuate;
• Monitorizează aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin rapoartele de control de către entităţile controlate;
• Elaborează raportul anual al activităţii de control, care cuprinde principalele constatări şi propuneri de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia controalelor.

Atribuţii:

 • Atribuţiile inspectorilor guvernamentali sunt cele stabilite individual prin decizia Primului-Ministru. Deciziile sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar atribuțiile sunt la nivelul unor ministere/instituții publice.

 

Atribuții:

 • Elaborează și implementează politicile în domeniul sistemelor de control intern/managerial (art. 11, alin. 5 din OUG nr. 86/2014)
 • Îndrumă metodologic, coordonează și supravegheză respectarea cadrului normativ și exactitatea raportărilor privind implementarea sistemului de control intern/managerial  (art. 11, alin. 5 din OUG nr. 86/2014)
 • Elaborează Planul de activitate, anual, care cuprinde misiunile de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul de implementare al sistemului de control intern/managerial
 • Verifică și îndrumă metodologic procesul de implementare a sistemelor de control intern/managerial din cadrul entităților publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special
 • Elaborează și actualizează registrele de riscuri de la nivelul compartimentului
 • Elaborează și actualizează procedurile formalizate, respectiv procedurile de sistem și procedurile operaționale specifice domeniului de activitate
 • Analizează și centralizează situațiile privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial primite de la compartimentele din cadrul entităților publice și elaborează Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20…
 •  Asigură desfășurarea activității Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, constituită la nivelul Secretariatului General al Guvernului
 • Elaborarea și actualizarea ROF-ului pentru desfășurarea activității Comisiei de monitorizare
 • Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
 • Asigură desfășurarea activității Echipei de gestionare a riscurilor, constituită la nivelul Secretariatului General al Guvernului
 • Elaborarea și actualizarea ROF-ului pentru desfășurarea activității Echipei de gestionare a riscurilor
 • Elaborează procedura privind gestionarea riscurilor la nivelul SGG
 • Analizează stadiul de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special și elaborează în echipă Raportul privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul intituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special, anual
 • Inițiază și fundamentează propuneri pentru îmbunătățirea cadrului normativ de  reglementare a procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial
 • Asigură perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu
 • Participă la derularea și implementarea proiectelor cu finanțare externă
 • Asigură interpretarea unitară a reglementărilor legale prin elaborarea de răspunsuri la   solicitări de puncte de vedere, scrisori, adrese, sesizări și petiții înregistrate în cadrul direcției
 • Colaborează cu organisme și organizații naționale și internaționale din țările membre   UE, în curs de aderare sau din alte țări în domeniul sistemului de control intern.

 

Compartimentul control ulterior are următoarele atribuţii:

 

 • Exercită controlul şi urmăreşte verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii;
 • Exercită control intern, operativ sau tematic la ordinul Secretarului General al Guvernului, cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control;
 • Verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice centrale;
 • Elaborează Planul anual de control şi îl supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
 • Elaborează tematica şi obiectivele de control;
 • Redactează rapoarte de control, procese-verbale, sinteze şi informări, după caz şi le supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
 • Elaborează norme şi proceduri proprii privind activitatea de control;
 • Redactează adrese către alte entităţi;
 • Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează Secretarului General al Guvernului;
 • Întocmeşte adresele de valorificare a rezultatelor controalelor efectuate;
 • Monitorizează aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin rapoartele de control de către entităţile controlate;
 • Elaborează raportul anual al activităţii de control, care cuprinde principalele constatări şi propuneri de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia controalelor;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la Secretarul General al Guvernului.

 

Atribuțiile Serviciului Relații Interinstituționale sunt următoarele:

 

 • Verificarea și aprobarea Memorandumurilor de deplasare, în interes de serviciu, a reprezentanților instituțiilor din subordinea Secretariatului General al Guvernului la reuniuni internațional

 

 • Verificarea și aprobarea Rapoartelor de deplasare aferente

 

 • Realizarea traducerilor de profil: invitații la reuniuni, documente, etc.

 

 • Menținerea legăturii cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Secretariatului General al Guvernului;

 

 • Asigurarea suportului de ghid pentru vizitele efectuate la Palatul Victoria de către diverse grupuri.

 

 

Atribuţii:

 • administrează şi gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în gestiunea Secretariatului General al Guvernului;
 • coordonează activitatea de repartizare a sălilor de şedinţă din imobilul „Palat Victoria”, având competenţa de a soluţiona cererile adresate în acest sens în baza ordinului nr.431/27.04.2005;
 • asigură urmărirea executării contractelor privind buna funcţionare a aparaturii auxiliare şi de deservire (fax-uri, copiatoare, aparate de climatizare, radio, TV, telefoane etc.), gestionează posturile telefonice şi întocmeşte documentaţia pentru instalarea, mutarea sau desfiinţarea acestora;
 • urmăreşte aducerea la îndeplinire de către Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala pentru Administrarea şi Întreţinerea Fondului Imobiliar a obligaţiilor ce îi revin în baza contractelor încheiate cu Secretariatul General al Guvernului şi având ca obiect fondul imobiliar aflat în folosinţa Secretariatului General al Guvernului şi a celorlalte structuri fără personalitate juridică din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru (întreţinere, asigurarea utilităţilor, menţinerea  curăţeniei, efectuarea reparaţiilor necesare, realizarea amenajărilor şi a compartimentărilor corespunzătoare etc.);
 • urmăreşte îndeplinirea de către Regia Autonomă  ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala de Transport „Bucureştii Noi” a obligaţiilor ce îi revin în baza contractelor încheiate cu Secretariatul General al Guvernului;
 • verifică şi validează facturile emise în vederea efectuării plăţilor pentru bunurile achiziţionate, respectiv serviciile prestate, în baza contractelor încheiate de Secretariatul General al Guvernului cu Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala de Transport „Bucureştii Noi”, cu furnizorii de servicii sau, după caz, cu societăţile de servicii de telefonie fixă şi/sau mobilă;
 • primeşte în gestiune, păstrează şi eliberează, în baza aprobării persoanelor abilitate, bunurile aflate în administrarea şi folosinţa Secretariatului General al Guvernului, precum şi pe cele ale structurilor fără personalitate juridică din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului Ministru;
 • coordonează operaţiunile de mutare ale unor bunuri cu prilejul reorganizărilor structurale sau interdepartamentale;
 • coordonează activitatea de eliberare a ecusoanelor de acces auto A şi C din incinta Palatului Victoria;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite de secretarul general al Guvernului sau secretarul de stat ce coordonează activitatea serviciului ori rezultate din reglementările legale în vigoare;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice şi cu publicul, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 

Atribuții:

Direcţia economică realizează întreaga activitate a Secretariatului General al Guvernului în domeniul economic, financiar şi contabil.  În acest scop:

 • elaborează proiectul bugetului anual centralizat pentru Secretariatul General al Guvernului şi pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, pe baza propunerilor de buget primite de la structurile şi instituţiile publice din subordine, aflate în coordonare sau cărora li se asigură finanţarea prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, precum şi de alte structuri prevăzute prin acte normative;
 • gestionează fondurile prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor destinate promovării imaginii externe a României;
 • organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului de buget centralizat pentru ordonatorul principal de credite, Secretariatul General al Guvernului, precum şi pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului;
 • asigură repartizarea bugetului aprobat pe trimestre şi unităţi subordonate şi organizează deschiderea de credite bugetare, atât pentru Secretariatul General al Guvernului, cât şi pentru structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului Ministru, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin Legea bugetului de stat;
 • analizează periodic, potrivit legii, execuţia pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli a bugetului aprobat şi îndrumă structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, în vederea respectării disciplinei financiare;
 • fundamentează şi propune spre aprobare secretarului general al Guvernului documentaţia privind virările de credite între articolele bugetare;
 • analizează şi propune secretarului general al Guvernului disponibilizarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a creditelor bugetare repartizate pentru activităţi sau sarcini care, în baza unor dispoziţii legale sau din alte cauze, au fost desfiinţate sau amânate, precum şi a sumelor rezultate din economii;
 • verifică şi centralizează, trimestrial şi anual, conform instrucţiunilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, dările de seamă contabile ale instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi le depune la termenele legale stabilite;
 • asigură, pentru activitatea proprie, întocmirea dării de seamă contabile şi a raportului privind execuţia bugetului, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
 • asigură, pe baza actelor legale şi documentelor necesare transmise de Direcţia contencios şi resurse umane, întocmirea statelor de plată a drepturilor salariale ale personalului şi virează contribuţiile la bugetul de stat;
 • asigură virarea pe card a salariilor personalului;
 • întocmeşte raportările lunare privind contribuţiile la buget, conform actelor normative în vigoare;
 • asigură lunar întocmirea „cercetărilor statistice”, conform legislaţiei în vigoare, cu date privind drepturile salariale;
 • întocmeşte semestrial situaţiile informative privind fondul de salarii solicitate de Ministerul Economiei şi Comerţului;
 • asigură completarea cu date privind drepturile salariale a adeverinţelor solicitate de personalul salariat;
 • întocmeşte lunar şi trimestrial situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • îndeplineşte obligaţiile ce îi revin privind fişele fiscale şi impozitul anual din salarii, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • asigură întocmirea documentaţiei necesare în vederea efectuării plăţilor către furnizori/prestatori, în baza deconturilor de cheltuieli şi/sau a ordonanţărilor întocmite de compartimentele de specialitate şi aprobate de ordonator şi efectuează aceste plăţi/viramente bugetare;
 • pe baza actelor legale provenite din titluri executorii şi a documentelor întocmite şi transmise de Direcţia contencios şi resurse umane, Direcţia economică asigură în limita creditelor bugetare disponibile efectuarea plăţii;
 • exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale;
 • asigură verificarea deconturilor aferente deplasărilor interne şi plata drepturilor cuvenite;
 • asigură întocmirea documentaţiei pentru derularea operaţiunilor valutare necesare deplasărilor în străinătate şi verifică decontul de cheltuieli în acest sens;
 • asigură concordanţa dintre plăţile nete şi cheltuielile efective, urmărind realizarea evidenţei analitice conform clasificaţiei bugetare;
 • realizează evidenţa conturilor înscrise în bilanţ;
 • ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, a sumelor imputate persoanelor vinovate pentru pagubele aduse instituţiei publice, a creanţelor reactivate şi a altor creanţe din existenţa unor titluri executorii şi urmăreşte stingerea acestora;
 • ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru bunurile aprovizionate, lucrările executate şi serviciile prestate, privind activitatea curentă a instituţiei;
 • ţine evidenţa sumelor primite de la operatorii economici în vederea efectuării unor operaţiuni speciale (garanţii depuse de operatorii economici pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, operaţii de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici şi care nu pot fi restituite până la sfârşitul anului), precum şi a drepturilor băneşti neridicate de către salariaţii instituţiei;
 • asigură înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi întocmirea balanţei de verificare, sintetică şi analitică;
 • răspunde de realizarea şi aplicarea sistemului de evidenţă financiar-contabilă pe calculator;
 • organizează gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internaţionale, fonduri cu caracter nerambursabil şi destinate realizării de programe, asigurând întocmirea şi verificarea raportărilor solicitate de Ministerul Finanţelor Publice, conform actelor normative;
 • organizează şi urmăreşte derularea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului, împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de resort;
 • asigură efectuarea plăţilor şi încasărilor de numerar (lei şi valută) prin casieria Secretariatului General al Guvernului;
 • asigură legătura zilnică a Secretariatului General al Guvernului cu Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, Banca Comercială Română, Banca Naţională a României, răspunzând de circuitul documentelor referitoare la operaţiunile de decontare, precum şi cu Ministerul Finanţelor Publice;
 • efectuează lucrări de verificare a situaţiilor financiar contabile în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (iniţierea protocoalelor de predare-primire între Secretariatul General al Guvernului şi instituţiile implicate în reorganizare);
 • răspunde la solicitările Direcţiei relaţii publice, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, căutând în arhivă diverse informaţii necesare formulării răspunsurilor.

Direcția, prin Serviciul Achiziții publice, îndeplinește următoarele atribuţii:

 • fundamentează, pe baza necesarului solicitat de către structurile instituţiei, necesarul anual al achiziţiilor publice şi elaborează programul anual al acestora;
 • întocmeşte listele cuprinzând necesarul cheltuielilor de capital (investiţii-dotări independente) şi propune, ori de câte ori se justifică, completările şi/sau modificările corespunzătoare şi le transmite la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
 • întocmeşte şi publică în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.) şi Monitorul Oficial al României (partea VI), anunţurile de intenţie, anunţurile de participare la licitaţiile deschise, invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire;
 • întocmeşte pe baza notei şi a propunerii de angajare a unei cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite, nota justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau restrânsă şi o supune aprobării conducerii autorităţii contractante cu avizul compartimentului juridic;
 • elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire prevăzută de lege în vederea desfăşurării procedurilor prevăzute de lege privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • aplică şi finalizează procedurile de achiziţie electronică conform prevederilor legale.
 • aplică prevederile legale privind funcţia de verificare a Ministerului Finanţelor Publice a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • reprezintă autoritatea contractantă în relaţia cu Agenția Naţională Achiziţiilor Publice cu privire la supravegherea modului de atribuire a contractului de achiziţie publică;
 • salariaţii compartimentului fac parte din <LLNK 12006 34180 301   0 46> comisiile de evaluare a ofertelor şi negociere a preţurilor şi condiţiilor contractuale;
 • urmăreşte îndeplinirea programului anual aprobat privind achiziţiile publice;
 • modifică şi reactualizează ori de câte ori este nevoie, programul anual al achiziţiilor publice şi îl supune aprobării conducerii autorităţii contractante;
 • întocmeşte contractele, le prezintă în vederea obţinerii avizelor legale şi ţine evidenţa acestora;
 • constituie şi păstrează dosarul achiziţiilor publice;
 • transmite o copie de pe dosarul achiziţiei publice către responsabilul de contract pentru derularea contractului;
 • analizează şi avizează în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite, listele de investiţii pentru instituţiile coordonate Secretariatului General al Guvernului;
 • propune pe baza priorităţilor investiţionale ale structurilor şi instituţiilor coordonate de Secretariatul General al Guvernului, programul de investiţii;
 • întocmeşte proiectul de buget de investiţii şi anexele acestuia (fişa obiectivului);
 • urmăreşte derularea programelor de investiţii de Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • avizează sub aspectul respectării metodologiei privind regimul de finanţare nerambursabilă prevăzută de lege a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, în baza prevederilor ghidului de elaborare şi finanţare a acestora realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice prevăzute în ordinul Secretariatului General al Guvernului;
 • transmite Agenției Naţionale a Achiziţiilor Publice. un raport anual privind contractele de achiziţie publică atribuite în anul anterior.

 

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Serviciul pregătire şedinţe ale Guvernului, următoarele atribuţii:

 • asigură, în colaborare cu Direcţia juridică, respectarea prevederilor referitoare la procedurile de pregătire, elaborare, avizare şi supunere a proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului; verifică îndeplinirea condiţiilor procedurale în cazul proiectelor de acte normative care sunt înaintate, în vederea înscrierii pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului; verifică dacă proiectele de acte normative sunt iniţiate de către autorităţile competente şi dacă sunt însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare, avizate de instituţiile publice şi structurile interesate;
 • în cazul proiectelor de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei interne cu prevederile comunitare, verifică dacă sunt avizate de către Departamentul pentru  Afaceri Europene şi dacă sunt însoţite de tabelul de concordanţă între actul comunitar propus a fi transpus şi proiectul de act normativ pe care îl transpune;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de formă de către proiectele de acte normative, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată;
 • organizează evidenţa computerizată a tuturor actelor normative şi a proiectelor de acte normative, precum şi a celorlalte documente ce nu îmbracă o formă juridică, dar care au fost transmise de către ministere sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au drept de iniţiativă legislativă, în vederea aprobării de către Guvern sau Primul-Ministru (memorandum-uri, note, rapoarte, informări etc.);
 • solicită în scris avizul Consiliului Legislativ în cazul proiectelor de acte cu caracter normativ;
 • solicită repunerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului a proiectelor de acte cu caracter normativ în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, în vederea adoptării/aprobării;
 • pregăteşte, multiplică şi difuzează proiectele de acte normative în vederea dezbaterii şi adoptării în şedinţele Guvernului, precum şi alte materiale elaborate de instituţiile iniţiatoare;
 • organizează și participă la reuniunile de lucru prealabile în vederea pregătirii şedinţelor Guvernului, organizate de Secretariatul General al Guvernului și de Cancelaria Primului Ministru  cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general și directori de cabinet ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii şi autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătura cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
 • asigură transpunerea în format electronic a agendei de lucru a şedinţelor Guvernului;
 • asigură organizarea şi pregătirea şedinţelor Guvernului;

 

 • după definitivarea actelor normative adoptate, procedează la prezentarea acestora Primului-Ministru în vederea semnării, precum şi miniştrilor care au obligaţia punerii în executare, în vederea contrasemnării;
 •  asigură transmiterea actelor normative adoptate la Parlament, Preşedinţie, după caz, sau/şi la Monitorul Oficial al României;
 • asigură monitorizarea actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I şi documentarea în vederea identificării sarcinilor (elaborarea de norme metodologice, norme tehnice, instrucţiuni,  regulamente de organizare şi funcţionare, alte acte normative ce urmează a fi supuse spre aprobare Guvernului) ce revin ministerelor şi celorlalte instituţii din subordinea Guvernului;
 • asigură introducerea zilnică, în baza de date informatizată, a sarcinilor reieşite din actele normative publicate şi monitorizarea acestora, în colaborare cu secretarii generali ai ministerelor şi/sau cu alte persoane de contact în vederea realizării la termen;
 • actualizează periodic stadiul de realizare a sarcinilor pe baza informărilor primite de la instituţiile implicate;
 • elaborează şi prezintă săptămânal, în cadrul şedinţei pregătitoare a şedinţei de guvern, Informarea privind sarcinile rezultate din actele normative publicate, în vederea analizării şi dispunerii de măsuri;
 • transmite către ministere şi celelalte instituţii din subordinea Guvernului măsurile dispuse de factorii de decizie, în vederea realizării la termen a sarcinilor;
 • cu ocazia şedinţelor săptămânale ale Guvernului,  identifică sarcinile stabilite de Primul-Ministru sau de înlocuitorul acestuia;
 • consultă transcrierile stenogramelor şedinţelor de Guvern, în vederea extragerii sarcinilor pe domenii de activitate şi autorităţi publice responsabile;
 • asigură redactarea sarcinilor rezultate din şedinţele Guvernului şi ţine evidenţa computerizată a acestora;
 • informează cu celeritate, în scris, ministerele şi celelalte instituţii din subordinea Guvernului asupra sarcinilor ce le revin;
 • actualizează periodic stadiul de realizare a sarcinilor rezultate din şedinţele Guvernului pe baza informărilor primite de la instituţiile implicate.
 • asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare care stau la baza actelor normative adoptate de Guvern şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

 

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Serviciul proceduri publicare în Monitorul Oficial, următoarele atribuţii:

 • asigură primirea de la emitenţi a documentelor transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a;
 • înregistrează şi ţine evidenţa documentelor primite spre publicare în registre speciale electronice, pe categorii de acte, cât şi în registre pe suport hârtie specifice activităţii;
 • verifică şi analizează conformitatea şi aspectele de formă ale actelor primite spre publicare, aşa cum sunt stabilite de prevederile legale aplicabile;
 • întocmeşte fişele de verificare pentru actele analizate din punct de vedere procedural;
 • restituie către emitenţi actele retrase de la publicare şi actele la înaintarea cărora nu s-a respectat procedura de publicare în Monitorul Oficial;
 • solicită în scris sau electronic, avizul Consiliului Legislativ asupra cererilor emitenţilor de rectificare/republicare a actelor cu caracter normativ;
 • asigură evidenţa în registre speciale de înregistrare a cererilor emitenţilor de rectificare/republicare a actelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 • comunică în scris cu emitenţii actelor transmise spre publicare/republicare, transmite avizele Consiliului Legislativ şi Adresele cu observaţii de tehnică legislativă formulate în procesul de publicare de către reprezentanţii Regiei Autonome „Monitorul Oficial”;
 • urmăreşte publicarea actelor în Partea I şi Partea a II-a a Monitorului Oficial al României şi asigură o permanentă legătură între emitenţi şi Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

 

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Biroul Arhivă, următoarele atribuţii:

 • ţine evidenţa şi asigură păstrarea actelor normative;
 • gestionează activitatea aferentă fondului arhivistic al Secretariatului General al Guvernului; asigură eficientizarea activităţii de arhivare prin continuarea procesului de ordonare şi inventariere a documentelor din arhivă şi în mod deosebit, a celor care îmbracă natura juridică a actelor normative;
 • primeşte şi inventariază documentele create (hotărâri de Guvern, proiecte de lege, decizii ale Primului-Ministru), precum şi ordinele emise de Secretarul General al Guvernului şi toate celelalte documente semnate de Primul-ministru, precum şi cele create de structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe baza proceselor-verbale de predare-primire, în vederea depozitării şi păstrării conform normelor în vigoare;
 • asigură ordonarea, amenajarea şi gestionarea documentelor aflate în spaţiile de depozitare aferente Arhivei Guvernului;
 • asigură menţinerea unei relaţii profesionale permanente cu structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în cazul solicitărilor privind eliberarea de acte, documente create şi deţinute de Direcţie, precum şi în situaţia eliberării unor acte aflate în fondul arhivistic al Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în materie;
 • colaborează cu Direcţia Contencios şi Resurse Umane pentru punerea la dispoziţie a documentelor necesare în cazul reclamaţiilor şi acţiunilor în instanţă, în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, precum şi cu Direcţia Relaţii Publice pentru punerea în aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • colaborează cu Arhivele Naţionale în vederea realizării atribuţiilor legale în materie;
 • elaborează şi comunică răspunsurile către petenţi (persoane fizice şi juridice) pentru cererile care au ca obiect eliberarea unor documente aflate în fondul arhivistic al Guvernului, în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale;
 • eliberează, la cerere, în condiţiile Legii nr.16/1996, copii certificate de pe documentele originale aflate în fondul arhivistic al Guvernului.

Direcţia Juridică îndeplineşte, prin Serviciul juridic, următoarele atribuţii:

 • Urmăreşte, în cazul fiecărui proiect de act normativ transmis la Secretariatul General al Guvernului în vederea includerii pe agenda de lucru a Guvernului, asigurarea respectării prevederilor Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009,. In acest sens:
  • verifică îndeplinirea condiţiilor de formă, respectarea normelor de tehnică legislativă, întocmind, dacă este cazul, o notă cuprinzând propuneri şi/sau observaţii;
  • verifică existența notei justificative (în cazul avizelor cu observații), precum și a tabelului comparativ și a tabelului de concordanță, după caz;
  • asigură finalizarea şi predarea la Direcţia Pregătire Şedinţe ale Guvernului a proiectelor de acte normative adoptate de Guvern, conform stenogramei ședinței;
  • întocmește adrese către inițiatori prin care se comunică aprobarea memorandumurilor în ședințele Guvernului;
  • întocmeşte note pentru repunerea actelor pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului în situaţiile prevăzute de Regulament;
  • participă la reuniunile de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului;
   • Întocmeşte notele pentru rectificarea sau republicarea actelor normative;
   • Întocmește adresele corespunzătoare în vederea îndeplinirii atribuțiilor Secretariatului General al Guvernului (SGG) stabilite prin Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
   • Întocmește adrese de rectificare/republicare către Consiliul Legislativ și Regia Autonomă „Monitorul Oficial” pentru actele normative inițiate de Secretariatul General al Guvernului;
   • Întocmește materialele necesare ca urmare a solicitărilor Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, referitoare la:
    • atribuiri/prelungiri contractelor pentru folosința locuințelor de serviciu, locuințelor, locurilor de parcare, spațiilor pentru desfășurarea activității;
    • vânzarea în rate a imobilelor, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.101/2011;
    • încheierea unor contracte de asistență juridică, conform dispozițiilor art.I alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului         nr.26/2012;
    • puncte de vedere și note.

Direcţia Juridică îndeplineşte, prin Biroul acte normative, următoarele atribuţii:

 • Elaborează sau, după caz, participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate sau co-iniţiate de Secretariatul General al Guvernului (SGG) în domeniul său de activitate și al autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, respectiv a secretarului general al Guvernului sau finanțate prin bugetul SGG
 • Propune avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative și a altor documente inițiate de alte autorități publice;
 • Elaborează puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, incidente domeniului de activitate specific SGG, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul;
 • Formulează răspunsurile la interpelările şi întrebările care vizează activitatea SGG sau a instituţiilor aflate în subordinea Guvernului și coordonarea SGG sau Cancelariei Primului-Ministru adresate de către parlamentari atât secretarului general, cât şi primului-ministru;
 • Întocmește și/sau avizează proiecte de decizii ale primului-ministru în conformitate cu prevederile art.48-52 din Regulament;
 • Analizează îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor şi procedurii legale pentru eliberarea acordului pentru utilizarea în cadrul denumirii societăţilor comerciale/asociațiilor/fundațiilor a cuvintelor sau sintagmelor: “naţional, român, institut” şi/sau a derivatelor acestora ori a cuvintelor sau sintagmelor caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, potrivit prevederilor din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, și din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Sprijină activitatea structurilor și cabinetelor demnitarilor din cadrul SGG și CPM prin elaborarea de puncte de vedere, note, informări de specialitate etc.
 • Pune la dispoziţia compartimentelor din structura SGG cu atribuţii în domeniul relaţiilor şi comunicării publice datele necesare pentru informarea în prealabil a persoanelor asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi iniţiate de SGG;
 • Participă la întâlnirile organizate în vederea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative iniţiate de SGG, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.52/2003, republicată.

Direcţia Resurse Umane  îndeplineşte prin Serviciul resurse umane următoarele atribuţii:

 • urmăreşte aplicarea strategiei privind resursele umane la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • participă / iniţiază acţiuni de îndrumare şi control pe linia respectării reglementărilor privind resursele umane;
 • constituie şi administrează baza de date privind resursele umane;
 • promovează propuneri privind politica de salarizare şi motivare a personalului şi urmăreşte aplicarea acesteia;
 • fundamentează bugetul pentru activitatea de resurse umane şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
 • asigură gestiunea posturilor, respectiv stabileşte bugetul de personal şi urmăreşte ocuparea posturilor în conformitate cu bugetele şi statele de funcţii aprobate;
 • întocmeşte raportări statistice, potrivit dispoziţiilor legale, cu privire la numărul de personal şi fondul de salarii;
 • urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentului pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte proiectele actelor administrative şi celelalte documente referitoare la numirea sau încadrarea în funcţii, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte, gestionează şi actualizează dosarul profesional al personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte şi gestionează contractele individuale de muncă;
 • întocmeşte şi gestionează, în numele angajatorului, carnetele de muncă ale personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte actele necesare formalităţilor de pensionare ale personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • gestionează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
  • elaborează, promovează şi verifică utilizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune a carierei angajaţilor;
  • elaborează şi propune conducătorului instituţiei un plan de pregătire şi perfecţionare a personalului, urmărind realizarea acestuia;
  • primeşte periodic de la Direcţia specială, în formă actualizată, „Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate”, înscrie/actualizează în baza de date privind resursele umane nivelurile de secretizare ale funcţiilor şi comunică operativ Direcţiei speciale despre orice modificare intervenită în ocuparea acestora (angajare, încetare a raporturilor de muncă, transferare, detaşare etc.);
  • realizează formalităţile necesare pentru participarea personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene, la cursuri de formare profesională;
  • centralizează şi comunică Direcţiei economice documentele cuprinzând datele necesare calculării drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • eliberează adeverinţe cu privire la raportul de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • ţine evidenţa deplasărilor în străinătate a personalului pe baza documentelor aferente, respectiv a ordinului de deplasare, contractului-angajament (original) şi a rapoartelor de deplasare precum şi a informărilor întocmite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică;
  • eliberează legitimaţii pentru demnitari;
  • depune la Compartimentul documente clasificate, în vederea distrugerii pe bază de proces-verbal, legitimaţiile persoanelor cărora le-a încetat dreptul de acces în Palatul Victoria şi anexele acestuia, precum şi a legitimaţiilor a căror valabilitate a încetat;
  • ţine evidenţa şi distribuie pe bază de semnătură carnetele „Note de chemare” pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • ţine registrul cu ordinele emise de Secretariatul General al Guvernului, precum şi evidenţa ordinelor în original;
  • asigură înregistrarea şi păstrarea în original a declaraţiilor de avere şi de interese şi comunicarea acestora către compartimentele de specialitate, pentru a fi publicate pe pagina de Internet a Secretariatului General al Guvernului sau a Guvernului, după caz;
  • pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice şi cu publicul, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Direcţia Resurse Umane  îndeplineşte prin Compartimentul  Prevenire și Protecție a Sănătății și Securității în Muncă următoarele atribuţii:

 • Identifică pericolelor şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • Elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de avertizare, planul de prevenire şi protecţie şi planul de evacuare;
 • Elaborează programul de instruire pe probleme de securitate şi sănătate în muncă la nivelul instituţiei;
 • Elaborează instrucţiuni pentru completarea şi/sau aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie;
 • Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevazute în planul de prevenire şi protecţie;
 • Întocmește un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă;
 • Elaborează tematica pentru fazele de instruire, stabilind în scris periodicitatea instruirii adaptate fiecărui loc de muncă în instrucţiunile proprii,
 • Asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă şi aplicarea de către lucrători a instructajelor efectuate;
 • Elaborează programul de instruire – testare la nivelul instituţiei;
 • Asigură şi întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi verifică faptul că toţi angajaţii sunt instruiţi pentru aplicarea lui;
 • Evidențiează zonele cu risc ridicat şi specific;
 • Stabileşte tipul de semnalizare şi zonele care necesită semnalizare de securitate şi amplasarea acestora conform H.G. nr. 971/2006;
 • Evienţiează posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Colaborează cu serviciile specializate în vederea verificării şi întreţinerii instalaţiilor de ventilare, sistemelor de alarmă, iluminare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a altor sisteme de siguranţă;
 • Informează angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;
 • Participă alături de inspectorul de muncă la efectuarea controalelor sau la cercetarea evenimentelor;
 • Întocmeşte evidenţe conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din H.G. 1425/2006;
 • Elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajaţii din instituţie, în conformitate cu prevederile legale;
 • Asigură realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul controalelor efectuate şi al cercetării evenimentelor;
 • Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ale altor angajatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
 • Prezintă documentele şi oferă informaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării evenimentelor;
 • Asigură informarea persoanelor, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie necesare; samd

 

 

Direcţia contencios îndeplineşte, prin Serviciul contencios următoarele atribuţii:

 • În domeniul contenciosului administrativ, pentru realizarea atribuţiilor proprii Secretariatului General al Guvernului, ca persoană juridică de drept public, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
 • acordă la cererea secretarului general al Guvernului – ordonatorului principal de credite, sau ori de câte ori legea o dispune expres, avize consultative de specialitate asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de persoana juridică – Secretariatul General al Guvernului în desfăşurarea activităţii acesteia precum şi a actelor care pot angaja răspunderea sa patrimonială, respectiv contractele civile, contractele privind achiziţiile publice, actele administrative individuale privind funcţia publică, contractele de muncă. Avizele se acordă numai pe baza documentaţiei întocmite şi avizate de serviciile de specialitate tehnico-economice iar în cazul raporturilor de serviciu sau al celor de muncă, ulterior avizului şefului Serviciului resurse umane, care atestă încheierea procedurilor prealabile legale;
 • reprezintă interesele Secretariatului General al Guvernului în faţa organelor puterii judecătoreşti, respectiv în faţa judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • reprezintă Secretariatul General al Guvernului în faţa Curţii Constituţionale a României;
 • reprezintă Secretariatul General al Guvernului în raporturile cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • asigură redactarea şi promovarea acţiunilor în justiţie, conform art.112 C.pr.civ., din dispoziţia secretarului general al Guvernului – ordonatorului principal de credite, pe baza documentaţiei tehnice, economice şi financiare întocmite de direcţiile şi serviciile de specialitate;
 • asigură formularea apărărilor prin redactarea şi susţinerea întâmpinărilor, conform C.pr.civ., pe baza documentaţiei tehnice, economice şi financiare întocmite de direcţiile şi serviciile de specialitate, în următoarele situaţii:
  • litigii civile,
  • litigii comerciale,
  • litigii de muncă,
  • litigii de contencios administrativ în contradictoriu cu persoane fizice sau juridice, publice sau private, inclusiv acelea promovate în temeiul art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • asigură promovarea căilor de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti defavorabile Secretariatului General al Guvernului;
 • asigură înregistrarea citaţiilor şi a actelor de procedură conform C.pr.civ;
 • înscrie în registrul de evidenţă a dosarelor hotărârile judecătoreşti executorii intrate şi înregistrate conform circuitului documentelor din cadrul S.G.G. şi întocmeşte de îndată Nota privind modalitatea de executare sau de contestare, după caz, în termen legal, a dispoziţiilor din titlurile executorii;
 • are competenţa legală de a formula răspunsuri la interogatorii, de a face tranzacţii, recunoaşteri în numele persoanei juridice – Secretariatul General al Guvernului, şi de a retrage o acţiune, apel, recurs, contestaţie, însă numai în baza unei delegaţii speciale acordate consilierului juridic de către secretarul general;
 • solicită direcţiilor sau serviciilor de specialitate ale Secretariatului General al Guvernului documentaţie completă sau alte informaţii de specialitate necesare susţinerii intereselor acestei autorităţi publice în faţa organelor de justiţie;
 • asigură arhivarea documentelor înregistrate la Serviciul Contencios.
 • În domeniul contenciosului administrativ, pentru realizarea atribuţiilor delegate Secretariatului General al Guvernului pentru structurile fără personalitate juridică ale Aparatului de lucru al Guvernului, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
 • la solicitarea secretarului general al Guvernului – ordonator principal de credite, acordă acestuia avize juridice consultative asupra legalităţii actelor juridice prin care urmează a fi utilizate sume bugetare prevăzute prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru realizarea obiectului de activitate al departamentelor şi structurilor fără personalitate juridică. Documentaţia tehnică, economică şi financiară va fi asigurată de direcţiile şi serviciile de specialitate ale departamentelor şi ale Secretariatului General al Guvernului, purtând viza controlului financiar preventiv;
 • avizează din punct de vedere al legalităţii actele juridice administrative individuale sau contractele de muncă ale personalului încadrat, pentru structurile fără personalitate juridică ale Aparatului de lucru al Guvernului, după avizarea acestora de către şeful Serviciului resurse umane, care atestă îndeplinirea procedurilor prealabile prevăzute de lege;
 • informează ordonatorul principal de credite cu privire la hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile ce au stabilit obligaţii de plată pentru structurile fără personalitate juridică din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului, în vederea dispunerii măsurilor de plată şi de recuperare a acestor sume în termenele legale, pe baza referatelor întocmite de conducătorii acestor structuri.
 • în domeniul contenciosului administrativ, pentru realizarea atribuţiilor delegate de reprezentare a Guvernului României în litigiile de contencios administrativ în care acesta este parte, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
 • înregistrează reclamaţiile administrative formulate de persoanele fizice sau juridice în condiţiile art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, având ca obiect hotărâri ale Guvernului;
 • comunică Direcţiei Juridice reclamaţiile administrative care au ca obiect hotărâri ale Guvernului iniţiate de Secretariatul General al Guvernului în nume propriu sau în calitate de minister de resort pentru Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • formulează răspunsurile la reclamaţiile administrative privind hotărârile de Guvern, în temeiul punctului de vedere comunicat de ministerul/ministerele iniţiator/iniţiatoare ale actelor contestate;
 • asigură reprezentarea Guvernului României în faţa instanţelor judecătoreşti prin consilieri juridici delegaţi de către secretarul general al Guvernului sau de directorul Direcţiei Contencios şi Resurse Umane, sau prin consilieri juridici din cadrul prefecturilor, în condiţiile art.1 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.460/2006;
 • redactează şi comunică instanţelor judecătoreşti, prin grija consilierului juridic delegat, întâmpinări, sub semnătura secretarului general al Guvernului, conform C.pr.civ. precum şi al art.13 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, pe baza documentaţiei existente la dosarul hotărârii Guvernului din arhiva Secretariatului General al Guvernului şi a punctului de vedere al ministerului/ministerelor iniţiator/iniţiatoare exprimat în faza prealabilă a reclamaţiei administrative precum şi în faza procesuală, faţă de cererile de chemare în judecată;
 • asigură, în condiţiile Cod pr.civ., coroborat cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr561/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispozițiile din Hotărârea Guvernului nr.405/2007, cu modificările şi completările ulterioare, participarea în litigiile de contencios a ministerului/ministerelor iniţiator/iniţiatoare al proiectului hotărârii de guvern contestate şi pe care l-au contrasemnat pentru punere în executare;
 • promovează, ori de câte ori este cazul, căile ordinare şi extraordinare de atac, prin consilieri juridici delegaţi;
 • înregistrează corespondenţa, citaţiile şi actele de procedură cu privire la litigiile în care Guvernul este parte, în condiţiile art.87 C.pr.civ.;
 • informează Guvernul României prin conducerea Secretariatului General al Guvernului cu privire la anularea totală sau parţială a actului administrativ contestat, prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Dispoziţiile instanţei urmează a fi înregistrate în Registrul general al hotărârilor Guvernului şi la dosarul acestora din arhiva Secretariatului General al Guvernului, prin comunicarea lor la Direcţia Pregătire Şedinţe ale Guvernului;
 • întocmeşte împreună cu Direcţia economică comunicarea către Ministerului Economiei şi Finanţelor a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care Guvernul a fost obligat la plata unor daune faţă de persoanele fizice sau juridice în vederea aplicării dispoziţiilor legii bugetului de stat pe anul în curs referitoare la sume cu astfel de destinaţii;
 • comunică Curţii Constituţionale punctul de vedere al Guvernului referitor la excepţiile de neconstituţionalitate. Această activitate se realizează pe baza documentaţiei transmise de Ministerul Justiţiei şi al altor ministere de resort după caz, la solicitarea Curţii Constituţionale, şi se comunică acesteia sub semnătura Primului-Ministru.

Atribuții:

 • urmăreşte asigurarea respectării procedurilor prevăzute în Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 • participă la reuniunile pregătitoare în vederea armonizării şi corelării punctelor de vedere ale instituţiilor din sistemul securităţii naţionale, în legătură cu proiectele de acte normative care urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
 • analizează, împreună cu Direcţia Juridică, şi formulează observaţii la proiectele de acte normative înaintate spre adoptare Guvernului, care privesc sau au legătură cu securitatea națională şi ţine evidenţa tuturor acestor proiecte;
 • participă, cu aprobarea secretarului general al Guvernului, la şedinţele de consultare inter-instituţională sau în cadrul consiliilor interministeriale destinate elaborării sau modificării actelor normative din domeniul securităţii naţionale;
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de Secretariatul General al Guvernului care privesc sau au legătură cu securitatea naţională;
 • sprijină Direcţia juridică şi Direcţia Pregătire Ședinţe ale Guvernului pentru definitivarea proiectelor de acte normative aprobate în şedinţele de Guvern care vizează domeniul securității naționale;
 • analizează şi prezintă, prin secretarul general al Guvernului, Primului-Ministru, puncte de vedere referitoare la documentele ce urmează a fi prezentate, dezbătute şi/sau aprobate în şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, elaborate de către instituţiile din structura, ori aflate în subordinea Guvernului;
 • ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării trimise Primului-Ministru şi a sarcinilor rezultate din acestea care revin instituţiilor din structura sau subordinea Guvernului, urmăreşte termenele de îndeplinire stabilite şi, după caz, prezintă propuneri de soluţionare;
 • participă la soluţionarea petiţiilor adresate Secretariatului General al Guvernului care vizează domeniul securității naționale;
 • asigură activitățile de mobilizare şi evacuare la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;
 • organizează şi coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul Secretariatului General al Guvernului și al entităților din Aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordinul al secretarului general al Guvernului;
 • Asigură gestionarea informațiilor clasificate, naționale și NATO/UE pentru Secretariatul General al Guvernului și entitățile din Aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordinul al secretarului general al Guvernului;
 • asigură transmiterea şi recepţionarea mesajelor cifrate cu cifrul de stat cuprinzând informaţii clasificate între Guvern şi instituţiile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia;
 • asigură activitatea de înregistrare, transcriere, verificare, certificare, arhivare şi consultare, în condiţiile legii, a tuturor stenogramelor şedinţelor Guvernului;
 • analizează periodic, împreună cu Serviciul de Protecţie şi Pază, măsurile privind securitatea obiectivului şi, după caz, avansează propuneri de creştere a gradului de securitate a obiectivului;

 

 

 

Direcția Relații Publice (DRP) are ca atribuţii principale asigurarea informării publice și relaţia cu cetățenii.

Direcţia îndeplinește atribuțiile compartimentelor de specialitate care soluţionează solicitările şi petiţiile adresate prim-ministrului si Secretariatului General al Guvernului de către persoanele fizice şi juridice, în temeiul OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modifcări și completări prin Legea nr. 233/2002 și Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În domeniul activităţii de relaţii cu publicul, Direcţia relaţii publice are următoarele atribuţii specifice:

 • asigură activitatea de relaţii cu publicul pentru Secretariatul General al Guvernului şi primul – ministru, în conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002;
 • răspunde de activitatea registraturii generale unice, care deserveşte Secretariatul General al Guvernului, prim – ministrul, Aparatul de lucru al prim-ministrului și Aparatul de lucru la viceprim-ministrului;
 • primeşte şi înregistrează petiţiile în registrul de evidenţă al petiţiilor;
 • analizează petiţiile primite de instituţie sau, după caz, redirecţionate de la o altă autoritate publică şi stabileşte dacă sunt de competenţa instituţiei sau, după caz,  le remite altor autorităţi publice;
 • înaintează petiţiile aflate în domeniile de competenţă ale instituţiei către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei; urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor la petiţii;
 • expediază răspunsurile către petiţionari şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
 • întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea de relaţii cu publicul pe care le înaintează conducerii instituţiei;
 • în vederea analizării activităţii de soluţionare a petiţiilor, monitorizează răspunsurile primite de petenţi de la autorităţile publice competente, la petiţiile înaintate acestora de către instituţie;
 • asigură publicarea pe pagina de Internet şi afişarea în spaţiile destinate activităţii de relaţii cu publicul materiale cu caracter informativ ale instituţiei;
 • colaborează permanent cu toate direcţiile şi compartimentele din cadrul instituţiei în vederea desfăşurării activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Direcţia relaţii publice îndeplineşte, prin Serviciul comunicare şi relaţia cu cetăţenii, următoarele atribuţii specifice:

 

În domeniul informării publice:

 • asigură accesul la informaţiile de interes public care privesc sau rezultă din activitatea instituţiei în conformitate cu art. 31 din Constituţia României, republicată, cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
 • primeşte şi înregistrează, în registrul de evidenţă al Serviciului, cererile de interes public formulate de către petenţi (persoane fizice şi juridice), în temeiul Legii 544/2001, adresate Secretariatului General al Guvernului;
 • evaluează solicitările de informaţii publice primite de instituţie sau repartizate acesteia de către o altă autoritate publică şi stabileşte dacă informaţiile solicitate sunt: comunicate din oficiu; furnizabile la cerere; de competenţa altor instituţii sau autorităţi publice; exceptate de la liberul acces;
 • repartizează compartimentelor din cadrul instituţiei cererile de informaţii publice, în vederea obţinerii punctului de vedere şi a informaţiilor solicitate, gestionate şi /sau produse de către acestea;
 • elaborează răspunsul şi îl transmite solicitantului, împreună cu informaţia de interes public sau, după caz, comunică motivaţia respingerii, exceptării de la informarea publică, în conformitate cu punctul de vedere primit de la structurile competente;
 • elaborează şi implementează concepţia de lucru a instituţiei privind accesul la informaţiile de interes public;
 • întocmeşte şi asigură publicarea rapoartelor privind accesul la informaţiile de interes public, potrivit prevederilor legale;
 • elaborează şi asigură publicarea unui buletin informativ care să cuprindă informaţiile de interes public ale instituţiei, comunicate din oficiu şi la cerere;
 • asigură transmiterea, afişarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor de interes public pe  pagina de Internet a Secretariatului General al Guvernului şi în punctul de informare-documentare, în limita competenţelor sale;
 • asigură accesul la informaţiile de interes public ale instituţiei, comunicate din oficiu, prin afişarea şi consultarea acestora în biroul (punctul) de informare – documentare, situat în spaţiul de lucru cu publicul destinat acestui scop;
 • accesul la informaţiile publice solicitate în punctul de informare al instituției ( inclusiv telefonic):
 • răspunde cetăţenilor;
 • după caz, redirecţionează cererile a căror problematică este de competenţa altor autorităţi publice, instituții din administraţia centrală şi locală.
 • colaborează permanent cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea soluţionării cererilor de interes public.
 • în domeniul relaţiilor cu mass-media:
 • informează presa despre evenimente sau activităţi ale instituţiei; elaborează şi difuzează comunicatele de presă ale instituției;
 • monitorizează apariţiile în presă ale instituției şi întocmeşte sinteze de presă;
 • asigură, în limita competenţelor sale, transmiterea comunicatelor de presă şi actualizarea informaţiilor de interes public, pe pagina de Internet a Secretariatului General al Guvernului;
 • primeşte şi înaintează conducerii instituţiei necesarul achiziţiilor de presă anuale solicitat şi comunicat de compartimentele şi structurile fără personalitate juridică, finanţate prin bugetul instituţiei;
 • colaborează permanent cu toate compartimentele din cadrul instituţiei în vederea desfăşurării activităţii de relaţii cu presa.

 

În domeniul relațiilor cu publicul:

 • primeşte, înregistrează şi soluţionează petiţiile primite de instituție prin intermediul biroului de audienţe.
 • răspunde cetăţenilor la informaţiile solicitate prin biroul de audiențe al instituției.

 

Alte atribuții:

 • colaborează cu Direcţia Juridică în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică pentru informarea, în prealabil, a persoanelor interesate asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi iniţiate de Secretariatul General al Guvernului şi pentru organizarea şedinţelor dezbaterilor publice;
 • asigură publicarea şi actualizarea pe pagina de Internet a datelor şi informaţiilor privind activitatea Direcţiei, în colaborare cu Direcţia pentru Tehnologia Informației din cadrul instituţiei.
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite de conducerea instituției ori rezultate din reglementările legale în vigoare (vz. Legea nr. 544/2001 și Legea nr.233/2002)

 

Serviciul Protocol din cadrul Secretariatului General al Guvernului, are următoarele atribuţii principale:

 • Organizează şi desfăşoară, conform regulilor de protocol, primirea în vizite protocolare la Prim-ministru, viceprim-ministru (după caz), șeful Cancelariei şi secretarul general al Guvernului, a delegaţiilor guvernamentale conduse de către omologii acestora, a şefilor de stat, a delegaţiilor parlamentare, a celor conduse de miniştri, ambasadorilor străini şi altor personalităţi ale vieţii sociale şi politice din străinătate.
 • Organizează ceremoniile de semnare la Palatul Victoria a unor acorduri, convenţii, protocoale la care participă Prim – ministrul şi alţi demnitari.
 • Colaborează cu instituţiile abilitate în vederea organizării ceremonialului unor acţiuni la care participă Prim-ministrul, sau la care Premierul este reprezentat de alți demnitari ai Guvernului.
 • Menţine legătura pe probleme de protocol cu reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale României în străinătate, precum şi ai misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale din Bucureşti pentru organizarea evenimentelor la care participă Prim-Ministrul.
 • Asigură coordonarea unitară a activităţilor de protocol cu prilejul participării Prim-Ministrului şi a altor demnitari la manifestări naţionale sau internaţionale.
 • Asigură activitățile de protocol prilejuite de participarea Prim-ministrului la manifestările organizate de către Ambasadele străine la Bucureşti, pentru sărbătorirea Zilelor Naţionale.
 • Acţionează pentru rezolvarea situațiilor specifice de protocol anunțate de şefii misiunilor diplomatice acreditate la Bucureşti.

Direcția Comunicare și Relații cu Presa îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • asigură şi coordonează producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental şi coordonează transmiterea informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, în colaborare cu purtătorii de cuvânt/consilierii de comunicare din ministere;
 • asigură şi coordonează comunicarea deciziilor şi măsurilor luate de Guvern, prin redactarea, transmiterea și publicarea pe site-ul oficial a comunicatelor de presă;
 • asigură consultanţă tehnică şi, după caz, coordonează, în limitele competenţelor, gestionarea crizelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne şi internaţionale în programele, politicile, acţiunile Guvernului, precum şi în membrii Cabinetului;
 • coordonează şi asigură programarea şi acordarea interviurilor, pentru presa din România şi din străinătate, de către primul-ministru şi demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului;
 • transmite zilnic Cabinetului Prim-Ministrului, consilierilor Prim-Ministrului, precum şi celorlalţi membri ai Guvernului sinteze şi analize ale materialelor publicate de mass-media;
 • asigură acreditarea jurnaliştilor români şi străini la acţiunile publice desfăşurate la Palatul Victoria, precum şi la acţiunile cu presa care au loc în afara sediului Guvernului, organizate sub patronajul Prim-Ministrului sau Executivului, ori cu participarea membrilor Cabinetului;
 • pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţii destinate opiniei publice, în vederea prezentării corecte a activităţii Guvernului, prin informări, comunicate şi conferinţe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;
 • soluţionează solicitările transmise de mass-media în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • asigură informaţiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale Prim-Ministrului în ţară şi în străinătate şi ale delegaţiilor străine invitate de Guvernul României, precum şi accesul la informaţie al ziariştilor care însoţesc aceste delegaţii;
 • informează zilnic reprezentanţii presei în legătură cu programul Prim-Ministrului sau al altor membri din aparatul de lucru al Guvernului sau cu alte acţiuni guvernamentale;
 • contribuie la organizarea evenimentelor la care participă prim-ministrul sau alți membri ai Guvernului și oferă mass-mediei toate informaţiile necesare în vederea mediatizării tuturor activităţilor publice ale Prim-Ministrului;
 • actualizează site-ul oficial al Guvernului, gov.ro, cu texte, fotografii, fişiere video, după fiecare eveniment public la care participă primul-ministrul, membri ai Cabinetului sau alţi demnitari din aparatul de lucru al Guvernului;
 • asigură traducerea în limba engleză a comunicatelor de presă, informărilor de presă și declarațiilor Prim-ministrului și le postează pe pagina în limba engleză a site-ului oficial al Guvernului, http://gov.ro/en.

 

Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția Coordonare Politici și Priorități, contribuie la dezvoltarea unui sistem de elaborare de strategii, politici şi acte normative fundamentate, care să reflecte o consultare interinstituţională şi a factorilor interesaţi, de la momentul iniţierii până la implementare; pune în practică funcţia de coordonare interinstituţională şi, totodată, are în vedere dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative.

Astfel, Direcția Coordonare Politici și Priorități:

 • evaluează corelarea strategiilor şi politicilor publice;
 • contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative;
 • coordonează sistemul de planificare strategică şi aprobă metodologia de elaborare a documentelor de planificare strategică;
 • asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor instituţii publice în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice din ministere;
 • coordonează procesul de elaborare şi monitorizare a implementării Planului anual de lucru al Guvernului;
 • îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;
 • cooperează, în domeniul său de activitate, cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;
 • contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a administraţiei publice, asigurând secretariatul tehnic al Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei de Consolidarea a Administraţiei Publice 2014-2020 – CNCISCAP;
 • coordonează implementarea Strategiei pentru o reglementare mai bună 2014-2020.

Direcţia pentru Tehnologia Informației îndeplineşte următoarele atribuţii generale:
• aplică politicile și strategia națională privind tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) la nivelul aparatului central al Guvernului;
• asigură asistență tehnică de specialitate în domeniul TIC instituțiilor din sediul Guvernului și din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
• asigură sonorizarea și înregistrarea ședințelor și întâlnirilor, altele decât ședințele de Guvern;
• fundamentează propunerile bugetare anuale pentru domeniul TIC (hardware, software și de telecomunicații pentru întreaga structură a aparatului central al Guvernului);
• elaborarea de specificații tehnice necesare procedurilor de achiziție ce au componentă TIC;
• suport de specialitate în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziții de tehnică de calcul şi software;
• monitorizarea derulării contractelor specifice domeniului de activitate;
• participă la dezvoltarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă care au componente TIC;
• suport în elaborarea documentelor de finanțare (fișă / proiect tehnic /cerere de finantare);
• asigurarea suportului necesar derulării și implementării proiectelor cu finanțare externă.
• participă în grupurile de lucru la nivelul administrației sau societății civile în domeniul de competență;
• asigură schimbul de informații/date în format electronic cu instituții similare europene şi/sau la nivel internaţional.
• elaborare documente (adrese, note, informări, rapoarte) specifice rezultate din atribuțiile și activitățile curente ale direcției.

Direcția pentru Tehnologia Informației:
– administrează și dezvoltă sistemul informatic și de comunicații (domeniul asociat reţelei locale – GOVGROUP).
– asigură suportul pentru fluxurile dedicate operaționalizării acțiunilor specifice Guvernului prin administrarea unor instrumente informatice (platforme de date/documente în format electronic) în vederea fundamentării procesului decizional.
– asigură dezvoltarea și administrarea aplicațiilor în mediul online ale Aparatului central de lucru al Guvernului.

 Serviciul Coordonare Instituții asigură monitorizarea și coordonarea activității entităților prevăzute în anexa la HG nr. 21/2017, coordonate de Prim-ministru prin Secretariatul General al Guvernului.

 

Atribuțiile Serviciului Coordonare Instituții sunt următoarele:

 • Îndrumă entitățile în procesul de luare a deciziilor și solicită periodic rapoarte de informare, precum și documente justificative privitoare la activitatea entităților;
 • Derulează controale și inspecții, aduce la cunoștință aspectele constatate, transmițând recomandări şi propuneri, care se supun spre aprobare Secretarului General;
 • Participă la reuniunile grupurilor de lucru constituite la nivelul entităților, atunci când consideră necesar;
 • Informează entitățile asupra măsurilor aprobate de Secretarul General al Guvernului / Prim-Ministru și verifică periodic îndeplinirea acestora;
 • Încunoștințează Corpului de Control al Prim-ministrului, atunci când există suspiciuni privitoare la neregularități în activitatea entităților;
 • Solicită şi beneficiază de cooperarea, asistenţa şi sprijinul necondiţionat necesar îndeplinirii atribuţiilor de serviciu din partea personalului entităților.

 

Organigrama Secretariatului General al Guvernului .doc (cu elemente suplimentare, cf. HG 478/2016 si HG 583/2016)