Direcția contencios

Direcţia contencios îndeplineşte, prin Serviciul contencios următoarele atribuţii:

 • În domeniul contenciosului administrativ, pentru realizarea atribuţiilor proprii Secretariatului General al Guvernului, ca persoană juridică de drept public, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
 • acordă la cererea secretarului general al Guvernului – ordonatorului principal de credite, sau ori de câte ori legea o dispune expres, avize consultative de specialitate asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de persoana juridică – Secretariatul General al Guvernului în desfăşurarea activităţii acesteia precum şi a actelor care pot angaja răspunderea sa patrimonială, respectiv contractele civile, contractele privind achiziţiile publice, actele administrative individuale privind funcţia publică, contractele de muncă. Avizele se acordă numai pe baza documentaţiei întocmite şi avizate de serviciile de specialitate tehnico-economice iar în cazul raporturilor de serviciu sau al celor de muncă, ulterior avizului şefului Serviciului resurse umane, care atestă încheierea procedurilor prealabile legale;
 • reprezintă interesele Secretariatului General al Guvernului în faţa organelor puterii judecătoreşti, respectiv în faţa judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • reprezintă Secretariatul General al Guvernului în faţa Curţii Constituţionale a României;
 • reprezintă Secretariatul General al Guvernului în raporturile cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • asigură redactarea şi promovarea acţiunilor în justiţie, conform art.112 C.pr.civ., din dispoziţia secretarului general al Guvernului – ordonatorului principal de credite, pe baza documentaţiei tehnice, economice şi financiare întocmite de direcţiile şi serviciile de specialitate;
 • asigură formularea apărărilor prin redactarea şi susţinerea întâmpinărilor, conform C.pr.civ., pe baza documentaţiei tehnice, economice şi financiare întocmite de direcţiile şi serviciile de specialitate, în următoarele situaţii:
  • litigii civile,
  • litigii comerciale,
  • litigii de muncă,
  • litigii de contencios administrativ în contradictoriu cu persoane fizice sau juridice, publice sau private, inclusiv acelea promovate în temeiul art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • asigură promovarea căilor de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti defavorabile Secretariatului General al Guvernului;
 • asigură înregistrarea citaţiilor şi a actelor de procedură conform C.pr.civ;
 • înscrie în registrul de evidenţă a dosarelor hotărârile judecătoreşti executorii intrate şi înregistrate conform circuitului documentelor din cadrul S.G.G. şi întocmeşte de îndată Nota privind modalitatea de executare sau de contestare, după caz, în termen legal, a dispoziţiilor din titlurile executorii;
 • are competenţa legală de a formula răspunsuri la interogatorii, de a face tranzacţii, recunoaşteri în numele persoanei juridice – Secretariatul General al Guvernului, şi de a retrage o acţiune, apel, recurs, contestaţie, însă numai în baza unei delegaţii speciale acordate consilierului juridic de către secretarul general;
 • solicită direcţiilor sau serviciilor de specialitate ale Secretariatului General al Guvernului documentaţie completă sau alte informaţii de specialitate necesare susţinerii intereselor acestei autorităţi publice în faţa organelor de justiţie;
 • asigură arhivarea documentelor înregistrate la Serviciul Contencios.
 • În domeniul contenciosului administrativ, pentru realizarea atribuţiilor delegate Secretariatului General al Guvernului pentru structurile fără personalitate juridică ale Aparatului de lucru al Guvernului, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
 • la solicitarea secretarului general al Guvernului – ordonator principal de credite, acordă acestuia avize juridice consultative asupra legalităţii actelor juridice prin care urmează a fi utilizate sume bugetare prevăzute prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru realizarea obiectului de activitate al departamentelor şi structurilor fără personalitate juridică. Documentaţia tehnică, economică şi financiară va fi asigurată de direcţiile şi serviciile de specialitate ale departamentelor şi ale Secretariatului General al Guvernului, purtând viza controlului financiar preventiv;
 • avizează din punct de vedere al legalităţii actele juridice administrative individuale sau contractele de muncă ale personalului încadrat, pentru structurile fără personalitate juridică ale Aparatului de lucru al Guvernului, după avizarea acestora de către şeful Serviciului resurse umane, care atestă îndeplinirea procedurilor prealabile prevăzute de lege;
 • informează ordonatorul principal de credite cu privire la hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile ce au stabilit obligaţii de plată pentru structurile fără personalitate juridică din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului, în vederea dispunerii măsurilor de plată şi de recuperare a acestor sume în termenele legale, pe baza referatelor întocmite de conducătorii acestor structuri.
 • în domeniul contenciosului administrativ, pentru realizarea atribuţiilor delegate de reprezentare a Guvernului României în litigiile de contencios administrativ în care acesta este parte, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
 • înregistrează reclamaţiile administrative formulate de persoanele fizice sau juridice în condiţiile art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, având ca obiect hotărâri ale Guvernului;
 • comunică Direcţiei Juridice reclamaţiile administrative care au ca obiect hotărâri ale Guvernului iniţiate de Secretariatul General al Guvernului în nume propriu sau în calitate de minister de resort pentru Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • formulează răspunsurile la reclamaţiile administrative privind hotărârile de Guvern, în temeiul punctului de vedere comunicat de ministerul/ministerele iniţiator/iniţiatoare ale actelor contestate;
 • asigură reprezentarea Guvernului României în faţa instanţelor judecătoreşti prin consilieri juridici delegaţi de către secretarul general al Guvernului sau de directorul Direcţiei Contencios şi Resurse Umane, sau prin consilieri juridici din cadrul prefecturilor, în condiţiile art.1 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.460/2006;
 • redactează şi comunică instanţelor judecătoreşti, prin grija consilierului juridic delegat, întâmpinări, sub semnătura secretarului general al Guvernului, conform C.pr.civ. precum şi al art.13 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, pe baza documentaţiei existente la dosarul hotărârii Guvernului din arhiva Secretariatului General al Guvernului şi a punctului de vedere al ministerului/ministerelor iniţiator/iniţiatoare exprimat în faza prealabilă a reclamaţiei administrative precum şi în faza procesuală, faţă de cererile de chemare în judecată;
 • asigură, în condiţiile Cod pr.civ., coroborat cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr561/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispozițiile din Hotărârea Guvernului nr.405/2007, cu modificările şi completările ulterioare, participarea în litigiile de contencios a ministerului/ministerelor iniţiator/iniţiatoare al proiectului hotărârii de guvern contestate şi pe care l-au contrasemnat pentru punere în executare;
 • promovează, ori de câte ori este cazul, căile ordinare şi extraordinare de atac, prin consilieri juridici delegaţi;
 • înregistrează corespondenţa, citaţiile şi actele de procedură cu privire la litigiile în care Guvernul este parte, în condiţiile art.87 C.pr.civ.;
 • informează Guvernul României prin conducerea Secretariatului General al Guvernului cu privire la anularea totală sau parţială a actului administrativ contestat, prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Dispoziţiile instanţei urmează a fi înregistrate în Registrul general al hotărârilor Guvernului şi la dosarul acestora din arhiva Secretariatului General al Guvernului, prin comunicarea lor la Direcţia Pregătire Şedinţe ale Guvernului;
 • întocmeşte împreună cu Direcţia economică comunicarea către Ministerului Economiei şi Finanţelor a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care Guvernul a fost obligat la plata unor daune faţă de persoanele fizice sau juridice în vederea aplicării dispoziţiilor legii bugetului de stat pe anul în curs referitoare la sume cu astfel de destinaţii;
 • comunică Curţii Constituţionale punctul de vedere al Guvernului referitor la excepţiile de neconstituţionalitate. Această activitate se realizează pe baza documentaţiei transmise de Ministerul Justiţiei şi al altor ministere de resort după caz, la solicitarea Curţii Constituţionale, şi se comunică acesteia sub semnătura Primului-Ministru.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support