Direcția resurse umane

Direcţia Resurse Umane  îndeplineşte prin Serviciul resurse umane următoarele atribuţii:

 • urmăreşte aplicarea strategiei privind resursele umane la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • participă / iniţiază acţiuni de îndrumare şi control pe linia respectării reglementărilor privind resursele umane;
 • constituie şi administrează baza de date privind resursele umane;
 • promovează propuneri privind politica de salarizare şi motivare a personalului şi urmăreşte aplicarea acesteia;
 • fundamentează bugetul pentru activitatea de resurse umane şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
 • asigură gestiunea posturilor, respectiv stabileşte bugetul de personal şi urmăreşte ocuparea posturilor în conformitate cu bugetele şi statele de funcţii aprobate;
 • întocmeşte raportări statistice, potrivit dispoziţiilor legale, cu privire la numărul de personal şi fondul de salarii;
 • urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentului pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte proiectele actelor administrative şi celelalte documente referitoare la numirea sau încadrarea în funcţii, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte, gestionează şi actualizează dosarul profesional al personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte şi gestionează contractele individuale de muncă;
 • întocmeşte şi gestionează, în numele angajatorului, carnetele de muncă ale personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
 • întocmeşte actele necesare formalităţilor de pensionare ale personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • gestionează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
  • elaborează, promovează şi verifică utilizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune a carierei angajaţilor;
  • elaborează şi propune conducătorului instituţiei un plan de pregătire şi perfecţionare a personalului, urmărind realizarea acestuia;
  • primeşte periodic de la Direcţia specială, în formă actualizată, „Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate”, înscrie/actualizează în baza de date privind resursele umane nivelurile de secretizare ale funcţiilor şi comunică operativ Direcţiei speciale despre orice modificare intervenită în ocuparea acestora (angajare, încetare a raporturilor de muncă, transferare, detaşare etc.);
  • realizează formalităţile necesare pentru participarea personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene, la cursuri de formare profesională;
  • centralizează şi comunică Direcţiei economice documentele cuprinzând datele necesare calculării drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • eliberează adeverinţe cu privire la raportul de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • ţine evidenţa deplasărilor în străinătate a personalului pe baza documentelor aferente, respectiv a ordinului de deplasare, contractului-angajament (original) şi a rapoartelor de deplasare precum şi a informărilor întocmite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică;
  • eliberează legitimaţii pentru demnitari;
  • depune la Compartimentul documente clasificate, în vederea distrugerii pe bază de proces-verbal, legitimaţiile persoanelor cărora le-a încetat dreptul de acces în Palatul Victoria şi anexele acestuia, precum şi a legitimaţiilor a căror valabilitate a încetat;
  • ţine evidenţa şi distribuie pe bază de semnătură carnetele „Note de chemare” pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul pentru Afaceri Europene;
  • ţine registrul cu ordinele emise de Secretariatul General al Guvernului, precum şi evidenţa ordinelor în original;
  • asigură înregistrarea şi păstrarea în original a declaraţiilor de avere şi de interese şi comunicarea acestora către compartimentele de specialitate, pentru a fi publicate pe pagina de Internet a Secretariatului General al Guvernului sau a Guvernului, după caz;
  • pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice şi cu publicul, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Direcţia Resurse Umane  îndeplineşte prin Compartimentul  Prevenire și Protecție a Sănătății și Securității în Muncă următoarele atribuţii:

 • Identifică pericolelor şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • Elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de avertizare, planul de prevenire şi protecţie şi planul de evacuare;
 • Elaborează programul de instruire pe probleme de securitate şi sănătate în muncă la nivelul instituţiei;
 • Elaborează instrucţiuni pentru completarea şi/sau aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie;
 • Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevazute în planul de prevenire şi protecţie;
 • Întocmește un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă;
 • Elaborează tematica pentru fazele de instruire, stabilind în scris periodicitatea instruirii adaptate fiecărui loc de muncă în instrucţiunile proprii,
 • Asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă şi aplicarea de către lucrători a instructajelor efectuate;
 • Elaborează programul de instruire – testare la nivelul instituţiei;
 • Asigură şi întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi verifică faptul că toţi angajaţii sunt instruiţi pentru aplicarea lui;
 • Evidențiează zonele cu risc ridicat şi specific;
 • Stabileşte tipul de semnalizare şi zonele care necesită semnalizare de securitate şi amplasarea acestora conform H.G. nr. 971/2006;
 • Evienţiează posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Colaborează cu serviciile specializate în vederea verificării şi întreţinerii instalaţiilor de ventilare, sistemelor de alarmă, iluminare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a altor sisteme de siguranţă;
 • Informează angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;
 • Participă alături de inspectorul de muncă la efectuarea controalelor sau la cercetarea evenimentelor;
 • Întocmeşte evidenţe conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din H.G. 1425/2006;
 • Elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajaţii din instituţie, în conformitate cu prevederile legale;
 • Asigură realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul controalelor efectuate şi al cercetării evenimentelor;
 • Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ale altor angajatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
 • Prezintă documentele şi oferă informaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării evenimentelor;
 • Asigură informarea persoanelor, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie necesare; samd

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support