Direcția control intern managerial și relații interinstituționale

Atribuții:

 • Elaborează și implementează politicile în domeniul sistemelor de control intern/managerial (art. 11, alin. 5 din OUG nr. 86/2014)
 • Îndrumă metodologic, coordonează și supravegheză respectarea cadrului normativ și exactitatea raportărilor privind implementarea sistemului de control intern/managerial  (art. 11, alin. 5 din OUG nr. 86/2014)
 • Elaborează Planul de activitate, anual, care cuprinde misiunile de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul de implementare al sistemului de control intern/managerial
 • Verifică și îndrumă metodologic procesul de implementare a sistemelor de control intern/managerial din cadrul entităților publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special
 • Elaborează și actualizează registrele de riscuri de la nivelul compartimentului
 • Elaborează și actualizează procedurile formalizate, respectiv procedurile de sistem și procedurile operaționale specifice domeniului de activitate
 • Analizează și centralizează situațiile privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial primite de la compartimentele din cadrul entităților publice și elaborează Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20…
 •  Asigură desfășurarea activității Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, constituită la nivelul Secretariatului General al Guvernului
 • Elaborarea și actualizarea ROF-ului pentru desfășurarea activității Comisiei de monitorizare
 • Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
 • Asigură desfășurarea activității Echipei de gestionare a riscurilor, constituită la nivelul Secretariatului General al Guvernului
 • Elaborarea și actualizarea ROF-ului pentru desfășurarea activității Echipei de gestionare a riscurilor
 • Elaborează procedura privind gestionarea riscurilor la nivelul SGG
 • Analizează stadiul de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special și elaborează în echipă Raportul privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul intituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special, anual
 • Inițiază și fundamentează propuneri pentru îmbunătățirea cadrului normativ de  reglementare a procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial
 • Asigură perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu
 • Participă la derularea și implementarea proiectelor cu finanțare externă
 • Asigură interpretarea unitară a reglementărilor legale prin elaborarea de răspunsuri la   solicitări de puncte de vedere, scrisori, adrese, sesizări și petiții înregistrate în cadrul direcției
 • Colaborează cu organisme și organizații naționale și internaționale din țările membre   UE, în curs de aderare sau din alte țări în domeniul sistemului de control intern.

 

Compartimentul control ulterior are următoarele atribuţii:

 

 • Exercită controlul şi urmăreşte verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii;
 • Exercită control intern, operativ sau tematic la ordinul Secretarului General al Guvernului, cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control;
 • Verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice centrale;
 • Elaborează Planul anual de control şi îl supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
 • Elaborează tematica şi obiectivele de control;
 • Redactează rapoarte de control, procese-verbale, sinteze şi informări, după caz şi le supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
 • Elaborează norme şi proceduri proprii privind activitatea de control;
 • Redactează adrese către alte entităţi;
 • Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează Secretarului General al Guvernului;
 • Întocmeşte adresele de valorificare a rezultatelor controalelor efectuate;
 • Monitorizează aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin rapoartele de control de către entităţile controlate;
 • Elaborează raportul anual al activităţii de control, care cuprinde principalele constatări şi propuneri de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia controalelor;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la Secretarul General al Guvernului.

 

Atribuțiile Serviciului Relații Interinstituționale sunt următoarele:

 

 • Verificarea și aprobarea Memorandumurilor de deplasare, în interes de serviciu, a reprezentanților instituțiilor din subordinea Secretariatului General al Guvernului la reuniuni internațional

 

 • Verificarea și aprobarea Rapoartelor de deplasare aferente

 

 • Realizarea traducerilor de profil: invitații la reuniuni, documente, etc.

 

 • Menținerea legăturii cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Secretariatului General al Guvernului;

 

 • Asigurarea suportului de ghid pentru vizitele efectuate la Palatul Victoria de către diverse grupuri.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support