Directia Economica si Achizitii Publice

Atribuții:

Direcţia economică realizează întreaga activitate a Secretariatului General al Guvernului în domeniul economic, financiar şi contabil.  În acest scop:

 • elaborează proiectul bugetului anual centralizat pentru Secretariatul General al Guvernului şi pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, pe baza propunerilor de buget primite de la structurile şi instituţiile publice din subordine, aflate în coordonare sau cărora li se asigură finanţarea prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, precum şi de alte structuri prevăzute prin acte normative;
 • gestionează fondurile prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor destinate promovării imaginii externe a României;
 • organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului de buget centralizat pentru ordonatorul principal de credite, Secretariatul General al Guvernului, precum şi pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului;
 • asigură repartizarea bugetului aprobat pe trimestre şi unităţi subordonate şi organizează deschiderea de credite bugetare, atât pentru Secretariatul General al Guvernului, cât şi pentru structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului Ministru, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin Legea bugetului de stat;
 • analizează periodic, potrivit legii, execuţia pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli a bugetului aprobat şi îndrumă structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, în vederea respectării disciplinei financiare;
 • fundamentează şi propune spre aprobare secretarului general al Guvernului documentaţia privind virările de credite între articolele bugetare;
 • analizează şi propune secretarului general al Guvernului disponibilizarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a creditelor bugetare repartizate pentru activităţi sau sarcini care, în baza unor dispoziţii legale sau din alte cauze, au fost desfiinţate sau amânate, precum şi a sumelor rezultate din economii;
 • verifică şi centralizează, trimestrial şi anual, conform instrucţiunilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, dările de seamă contabile ale instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi le depune la termenele legale stabilite;
 • asigură, pentru activitatea proprie, întocmirea dării de seamă contabile şi a raportului privind execuţia bugetului, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
 • asigură, pe baza actelor legale şi documentelor necesare transmise de Direcţia contencios şi resurse umane, întocmirea statelor de plată a drepturilor salariale ale personalului şi virează contribuţiile la bugetul de stat;
 • asigură virarea pe card a salariilor personalului;
 • întocmeşte raportările lunare privind contribuţiile la buget, conform actelor normative în vigoare;
 • asigură lunar întocmirea „cercetărilor statistice”, conform legislaţiei în vigoare, cu date privind drepturile salariale;
 • întocmeşte semestrial situaţiile informative privind fondul de salarii solicitate de Ministerul Economiei şi Comerţului;
 • asigură completarea cu date privind drepturile salariale a adeverinţelor solicitate de personalul salariat;
 • întocmeşte lunar şi trimestrial situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • îndeplineşte obligaţiile ce îi revin privind fişele fiscale şi impozitul anual din salarii, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • asigură întocmirea documentaţiei necesare în vederea efectuării plăţilor către furnizori/prestatori, în baza deconturilor de cheltuieli şi/sau a ordonanţărilor întocmite de compartimentele de specialitate şi aprobate de ordonator şi efectuează aceste plăţi/viramente bugetare;
 • pe baza actelor legale provenite din titluri executorii şi a documentelor întocmite şi transmise de Direcţia contencios şi resurse umane, Direcţia economică asigură în limita creditelor bugetare disponibile efectuarea plăţii;
 • exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale;
 • asigură verificarea deconturilor aferente deplasărilor interne şi plata drepturilor cuvenite;
 • asigură întocmirea documentaţiei pentru derularea operaţiunilor valutare necesare deplasărilor în străinătate şi verifică decontul de cheltuieli în acest sens;
 • asigură concordanţa dintre plăţile nete şi cheltuielile efective, urmărind realizarea evidenţei analitice conform clasificaţiei bugetare;
 • realizează evidenţa conturilor înscrise în bilanţ;
 • ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, a sumelor imputate persoanelor vinovate pentru pagubele aduse instituţiei publice, a creanţelor reactivate şi a altor creanţe din existenţa unor titluri executorii şi urmăreşte stingerea acestora;
 • ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru bunurile aprovizionate, lucrările executate şi serviciile prestate, privind activitatea curentă a instituţiei;
 • ţine evidenţa sumelor primite de la operatorii economici în vederea efectuării unor operaţiuni speciale (garanţii depuse de operatorii economici pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, operaţii de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici şi care nu pot fi restituite până la sfârşitul anului), precum şi a drepturilor băneşti neridicate de către salariaţii instituţiei;
 • asigură înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi întocmirea balanţei de verificare, sintetică şi analitică;
 • răspunde de realizarea şi aplicarea sistemului de evidenţă financiar-contabilă pe calculator;
 • organizează gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internaţionale, fonduri cu caracter nerambursabil şi destinate realizării de programe, asigurând întocmirea şi verificarea raportărilor solicitate de Ministerul Finanţelor Publice, conform actelor normative;
 • organizează şi urmăreşte derularea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului, împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de resort;
 • asigură efectuarea plăţilor şi încasărilor de numerar (lei şi valută) prin casieria Secretariatului General al Guvernului;
 • asigură legătura zilnică a Secretariatului General al Guvernului cu Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, Banca Comercială Română, Banca Naţională a României, răspunzând de circuitul documentelor referitoare la operaţiunile de decontare, precum şi cu Ministerul Finanţelor Publice;
 • efectuează lucrări de verificare a situaţiilor financiar contabile în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (iniţierea protocoalelor de predare-primire între Secretariatul General al Guvernului şi instituţiile implicate în reorganizare);
 • răspunde la solicitările Direcţiei relaţii publice, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, căutând în arhivă diverse informaţii necesare formulării răspunsurilor.

Direcția, prin Serviciul Achiziții publice, îndeplinește următoarele atribuţii:

 • fundamentează, pe baza necesarului solicitat de către structurile instituţiei, necesarul anual al achiziţiilor publice şi elaborează programul anual al acestora;
 • întocmeşte listele cuprinzând necesarul cheltuielilor de capital (investiţii-dotări independente) şi propune, ori de câte ori se justifică, completările şi/sau modificările corespunzătoare şi le transmite la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
 • întocmeşte şi publică în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.) şi Monitorul Oficial al României (partea VI), anunţurile de intenţie, anunţurile de participare la licitaţiile deschise, invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire;
 • întocmeşte pe baza notei şi a propunerii de angajare a unei cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite, nota justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau restrânsă şi o supune aprobării conducerii autorităţii contractante cu avizul compartimentului juridic;
 • elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire prevăzută de lege în vederea desfăşurării procedurilor prevăzute de lege privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • aplică şi finalizează procedurile de achiziţie electronică conform prevederilor legale.
 • aplică prevederile legale privind funcţia de verificare a Ministerului Finanţelor Publice a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • reprezintă autoritatea contractantă în relaţia cu Agenția Naţională Achiziţiilor Publice cu privire la supravegherea modului de atribuire a contractului de achiziţie publică;
 • salariaţii compartimentului fac parte din <LLNK 12006 34180 301   0 46> comisiile de evaluare a ofertelor şi negociere a preţurilor şi condiţiilor contractuale;
 • urmăreşte îndeplinirea programului anual aprobat privind achiziţiile publice;
 • modifică şi reactualizează ori de câte ori este nevoie, programul anual al achiziţiilor publice şi îl supune aprobării conducerii autorităţii contractante;
 • întocmeşte contractele, le prezintă în vederea obţinerii avizelor legale şi ţine evidenţa acestora;
 • constituie şi păstrează dosarul achiziţiilor publice;
 • transmite o copie de pe dosarul achiziţiei publice către responsabilul de contract pentru derularea contractului;
 • analizează şi avizează în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite, listele de investiţii pentru instituţiile coordonate Secretariatului General al Guvernului;
 • propune pe baza priorităţilor investiţionale ale structurilor şi instituţiilor coordonate de Secretariatul General al Guvernului, programul de investiţii;
 • întocmeşte proiectul de buget de investiţii şi anexele acestuia (fişa obiectivului);
 • urmăreşte derularea programelor de investiţii de Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • avizează sub aspectul respectării metodologiei privind regimul de finanţare nerambursabilă prevăzută de lege a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, în baza prevederilor ghidului de elaborare şi finanţare a acestora realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice prevăzute în ordinul Secretariatului General al Guvernului;
 • transmite Agenției Naţionale a Achiziţiilor Publice. un raport anual privind contractele de achiziţie publică atribuite în anul anterior.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support