Direcția pregătire ședințe ale Guvernului

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Serviciul pregătire şedinţe ale Guvernului, următoarele atribuţii:

 • asigură, în colaborare cu Direcţia juridică, respectarea prevederilor referitoare la procedurile de pregătire, elaborare, avizare şi supunere a proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului; verifică îndeplinirea condiţiilor procedurale în cazul proiectelor de acte normative care sunt înaintate, în vederea înscrierii pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului; verifică dacă proiectele de acte normative sunt iniţiate de către autorităţile competente şi dacă sunt însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare, avizate de instituţiile publice şi structurile interesate;
 • în cazul proiectelor de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei interne cu prevederile comunitare, verifică dacă sunt avizate de către Departamentul pentru  Afaceri Europene şi dacă sunt însoţite de tabelul de concordanţă între actul comunitar propus a fi transpus şi proiectul de act normativ pe care îl transpune;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de formă de către proiectele de acte normative, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată;
 • organizează evidenţa computerizată a tuturor actelor normative şi a proiectelor de acte normative, precum şi a celorlalte documente ce nu îmbracă o formă juridică, dar care au fost transmise de către ministere sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au drept de iniţiativă legislativă, în vederea aprobării de către Guvern sau Primul-Ministru (memorandum-uri, note, rapoarte, informări etc.);
 • solicită în scris avizul Consiliului Legislativ în cazul proiectelor de acte cu caracter normativ;
 • solicită repunerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului a proiectelor de acte cu caracter normativ în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, în vederea adoptării/aprobării;
 • pregăteşte, multiplică şi difuzează proiectele de acte normative în vederea dezbaterii şi adoptării în şedinţele Guvernului, precum şi alte materiale elaborate de instituţiile iniţiatoare;
 • organizează și participă la reuniunile de lucru prealabile în vederea pregătirii şedinţelor Guvernului, organizate de Secretariatul General al Guvernului și de Cancelaria Primului Ministru  cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general și directori de cabinet ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii şi autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătura cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
 • asigură transpunerea în format electronic a agendei de lucru a şedinţelor Guvernului;
 • asigură organizarea şi pregătirea şedinţelor Guvernului;

 

 • după definitivarea actelor normative adoptate, procedează la prezentarea acestora Primului-Ministru în vederea semnării, precum şi miniştrilor care au obligaţia punerii în executare, în vederea contrasemnării;
 •  asigură transmiterea actelor normative adoptate la Parlament, Preşedinţie, după caz, sau/şi la Monitorul Oficial al României;
 • asigură monitorizarea actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I şi documentarea în vederea identificării sarcinilor (elaborarea de norme metodologice, norme tehnice, instrucţiuni,  regulamente de organizare şi funcţionare, alte acte normative ce urmează a fi supuse spre aprobare Guvernului) ce revin ministerelor şi celorlalte instituţii din subordinea Guvernului;
 • asigură introducerea zilnică, în baza de date informatizată, a sarcinilor reieşite din actele normative publicate şi monitorizarea acestora, în colaborare cu secretarii generali ai ministerelor şi/sau cu alte persoane de contact în vederea realizării la termen;
 • actualizează periodic stadiul de realizare a sarcinilor pe baza informărilor primite de la instituţiile implicate;
 • elaborează şi prezintă săptămânal, în cadrul şedinţei pregătitoare a şedinţei de guvern, Informarea privind sarcinile rezultate din actele normative publicate, în vederea analizării şi dispunerii de măsuri;
 • transmite către ministere şi celelalte instituţii din subordinea Guvernului măsurile dispuse de factorii de decizie, în vederea realizării la termen a sarcinilor;
 • cu ocazia şedinţelor săptămânale ale Guvernului,  identifică sarcinile stabilite de Primul-Ministru sau de înlocuitorul acestuia;
 • consultă transcrierile stenogramelor şedinţelor de Guvern, în vederea extragerii sarcinilor pe domenii de activitate şi autorităţi publice responsabile;
 • asigură redactarea sarcinilor rezultate din şedinţele Guvernului şi ţine evidenţa computerizată a acestora;
 • informează cu celeritate, în scris, ministerele şi celelalte instituţii din subordinea Guvernului asupra sarcinilor ce le revin;
 • actualizează periodic stadiul de realizare a sarcinilor rezultate din şedinţele Guvernului pe baza informărilor primite de la instituţiile implicate.
 • asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare care stau la baza actelor normative adoptate de Guvern şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

 

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Serviciul proceduri publicare în Monitorul Oficial, următoarele atribuţii:

 • asigură primirea de la emitenţi a documentelor transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a;
 • înregistrează şi ţine evidenţa documentelor primite spre publicare în registre speciale electronice, pe categorii de acte, cât şi în registre pe suport hârtie specifice activităţii;
 • verifică şi analizează conformitatea şi aspectele de formă ale actelor primite spre publicare, aşa cum sunt stabilite de prevederile legale aplicabile;
 • întocmeşte fişele de verificare pentru actele analizate din punct de vedere procedural;
 • restituie către emitenţi actele retrase de la publicare şi actele la înaintarea cărora nu s-a respectat procedura de publicare în Monitorul Oficial;
 • solicită în scris sau electronic, avizul Consiliului Legislativ asupra cererilor emitenţilor de rectificare/republicare a actelor cu caracter normativ;
 • asigură evidenţa în registre speciale de înregistrare a cererilor emitenţilor de rectificare/republicare a actelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 • comunică în scris cu emitenţii actelor transmise spre publicare/republicare, transmite avizele Consiliului Legislativ şi Adresele cu observaţii de tehnică legislativă formulate în procesul de publicare de către reprezentanţii Regiei Autonome „Monitorul Oficial”;
 • urmăreşte publicarea actelor în Partea I şi Partea a II-a a Monitorului Oficial al României şi asigură o permanentă legătură între emitenţi şi Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

 

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Biroul Arhivă, următoarele atribuţii:

 • ţine evidenţa şi asigură păstrarea actelor normative;
 • gestionează activitatea aferentă fondului arhivistic al Secretariatului General al Guvernului; asigură eficientizarea activităţii de arhivare prin continuarea procesului de ordonare şi inventariere a documentelor din arhivă şi în mod deosebit, a celor care îmbracă natura juridică a actelor normative;
 • primeşte şi inventariază documentele create (hotărâri de Guvern, proiecte de lege, decizii ale Primului-Ministru), precum şi ordinele emise de Secretarul General al Guvernului şi toate celelalte documente semnate de Primul-ministru, precum şi cele create de structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe baza proceselor-verbale de predare-primire, în vederea depozitării şi păstrării conform normelor în vigoare;
 • asigură ordonarea, amenajarea şi gestionarea documentelor aflate în spaţiile de depozitare aferente Arhivei Guvernului;
 • asigură menţinerea unei relaţii profesionale permanente cu structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în cazul solicitărilor privind eliberarea de acte, documente create şi deţinute de Direcţie, precum şi în situaţia eliberării unor acte aflate în fondul arhivistic al Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în materie;
 • colaborează cu Direcţia Contencios şi Resurse Umane pentru punerea la dispoziţie a documentelor necesare în cazul reclamaţiilor şi acţiunilor în instanţă, în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, precum şi cu Direcţia Relaţii Publice pentru punerea în aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • colaborează cu Arhivele Naţionale în vederea realizării atribuţiilor legale în materie;
 • elaborează şi comunică răspunsurile către petenţi (persoane fizice şi juridice) pentru cererile care au ca obiect eliberarea unor documente aflate în fondul arhivistic al Guvernului, în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale;
 • eliberează, la cerere, în condiţiile Legii nr.16/1996, copii certificate de pe documentele originale aflate în fondul arhivistic al Guvernului.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support