Direcția relații publice

Direcția Relații Publice (DRP) are ca atribuţii principale asigurarea informării publice și relaţia cu cetățenii.

Direcţia îndeplinește atribuțiile compartimentelor de specialitate care soluţionează solicitările şi petiţiile adresate prim-ministrului si Secretariatului General al Guvernului de către persoanele fizice şi juridice, în temeiul OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modifcări și completări prin Legea nr. 233/2002 și Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În domeniul activităţii de relaţii cu publicul, Direcţia relaţii publice are următoarele atribuţii specifice:

 • asigură activitatea de relaţii cu publicul pentru Secretariatul General al Guvernului şi primul – ministru, în conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002;
 • răspunde de activitatea registraturii generale unice, care deserveşte Secretariatul General al Guvernului, prim – ministrul, Aparatul de lucru al prim-ministrului și Aparatul de lucru la viceprim-ministrului;
 • primeşte şi înregistrează petiţiile în registrul de evidenţă al petiţiilor;
 • analizează petiţiile primite de instituţie sau, după caz, redirecţionate de la o altă autoritate publică şi stabileşte dacă sunt de competenţa instituţiei sau, după caz,  le remite altor autorităţi publice;
 • înaintează petiţiile aflate în domeniile de competenţă ale instituţiei către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei; urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor la petiţii;
 • expediază răspunsurile către petiţionari şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
 • întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea de relaţii cu publicul pe care le înaintează conducerii instituţiei;
 • în vederea analizării activităţii de soluţionare a petiţiilor, monitorizează răspunsurile primite de petenţi de la autorităţile publice competente, la petiţiile înaintate acestora de către instituţie;
 • asigură publicarea pe pagina de Internet şi afişarea în spaţiile destinate activităţii de relaţii cu publicul materiale cu caracter informativ ale instituţiei;
 • colaborează permanent cu toate direcţiile şi compartimentele din cadrul instituţiei în vederea desfăşurării activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Direcţia relaţii publice îndeplineşte, prin Serviciul comunicare şi relaţia cu cetăţenii, următoarele atribuţii specifice:

 

În domeniul informării publice:

 • asigură accesul la informaţiile de interes public care privesc sau rezultă din activitatea instituţiei în conformitate cu art. 31 din Constituţia României, republicată, cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
 • primeşte şi înregistrează, în registrul de evidenţă al Serviciului, cererile de interes public formulate de către petenţi (persoane fizice şi juridice), în temeiul Legii 544/2001, adresate Secretariatului General al Guvernului;
 • evaluează solicitările de informaţii publice primite de instituţie sau repartizate acesteia de către o altă autoritate publică şi stabileşte dacă informaţiile solicitate sunt: comunicate din oficiu; furnizabile la cerere; de competenţa altor instituţii sau autorităţi publice; exceptate de la liberul acces;
 • repartizează compartimentelor din cadrul instituţiei cererile de informaţii publice, în vederea obţinerii punctului de vedere şi a informaţiilor solicitate, gestionate şi /sau produse de către acestea;
 • elaborează răspunsul şi îl transmite solicitantului, împreună cu informaţia de interes public sau, după caz, comunică motivaţia respingerii, exceptării de la informarea publică, în conformitate cu punctul de vedere primit de la structurile competente;
 • elaborează şi implementează concepţia de lucru a instituţiei privind accesul la informaţiile de interes public;
 • întocmeşte şi asigură publicarea rapoartelor privind accesul la informaţiile de interes public, potrivit prevederilor legale;
 • elaborează şi asigură publicarea unui buletin informativ care să cuprindă informaţiile de interes public ale instituţiei, comunicate din oficiu şi la cerere;
 • asigură transmiterea, afişarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor de interes public pe  pagina de Internet a Secretariatului General al Guvernului şi în punctul de informare-documentare, în limita competenţelor sale;
 • asigură accesul la informaţiile de interes public ale instituţiei, comunicate din oficiu, prin afişarea şi consultarea acestora în biroul (punctul) de informare – documentare, situat în spaţiul de lucru cu publicul destinat acestui scop;
 • accesul la informaţiile publice solicitate în punctul de informare al instituției ( inclusiv telefonic):
 • răspunde cetăţenilor;
 • după caz, redirecţionează cererile a căror problematică este de competenţa altor autorităţi publice, instituții din administraţia centrală şi locală.
 • colaborează permanent cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea soluţionării cererilor de interes public.
 • în domeniul relaţiilor cu mass-media:
 • informează presa despre evenimente sau activităţi ale instituţiei; elaborează şi difuzează comunicatele de presă ale instituției;
 • monitorizează apariţiile în presă ale instituției şi întocmeşte sinteze de presă;
 • asigură, în limita competenţelor sale, transmiterea comunicatelor de presă şi actualizarea informaţiilor de interes public, pe pagina de Internet a Secretariatului General al Guvernului;
 • primeşte şi înaintează conducerii instituţiei necesarul achiziţiilor de presă anuale solicitat şi comunicat de compartimentele şi structurile fără personalitate juridică, finanţate prin bugetul instituţiei;
 • colaborează permanent cu toate compartimentele din cadrul instituţiei în vederea desfăşurării activităţii de relaţii cu presa.

 

În domeniul relațiilor cu publicul:

 • primeşte, înregistrează şi soluţionează petiţiile primite de instituție prin intermediul biroului de audienţe.
 • răspunde cetăţenilor la informaţiile solicitate prin biroul de audiențe al instituției.

 

Alte atribuții:

 • colaborează cu Direcţia Juridică în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică pentru informarea, în prealabil, a persoanelor interesate asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi iniţiate de Secretariatul General al Guvernului şi pentru organizarea şedinţelor dezbaterilor publice;
 • asigură publicarea şi actualizarea pe pagina de Internet a datelor şi informaţiilor privind activitatea Direcţiei, în colaborare cu Direcţia pentru Tehnologia Informației din cadrul instituţiei.
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite de conducerea instituției ori rezultate din reglementările legale în vigoare (vz. Legea nr. 544/2001 și Legea nr.233/2002)

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support