Proiecte implementate in perioada 2004 - 2010

Banca Mondială
1. Servicii de consultanta pentru intarirea capacitatii de training in Secretariatul General al Guvernului si ministerele de resort
Asistenţa tehnică oferită Secretariatului General al Guvernului – Unitatea de Politici Publice are următoarele obiective generale:

 • întărirea capacităţii de training a SGG – UPP privind analiza de impact, analiza bugetară, evaluarea proiectelor şi planificare strategică, în condiţiile în care rolul UPP este acela de a oferi suport metodologic şi asistenţă reprezentanţilor ministerelor de resort responsabile cu formularea politicilor.
 • întărirea capacităţii ministerelor de resort privind analiza de impact a politicilor publice (în special analiza economică şi financiară), monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi planificare strategică.
 • de a propune SGG – UPP un sistem de evaluare a politicilor în vederea asigurării formulării şi evaluării coerente şi eficiente a politicilor.

Rapoartele de Monitorizare ale Comisiei Europene din 2005, respectiv 2006, indică deficienţe în administraţia centrală română în privinţa analizei implicaţiilor bugetare ale propunerilor de politici, precum şi slaba utilizare a instrumentelor de evaluare a impactului. Mai mult, respectarea acquis-lui comunitar, precum şi capacitatea administrativă de a aplica legislaţia şi cooperarea între ministere reprezintă în continuare o problemă. O parte a acestei discrepanţe provine din neclaritatea diviziunii atribuţiilor diferiţilor jucători responsabili cu coordonarea politicilor, conducând la suprapuneri ale responsabilităţilor şi lipsa unui sistem unitar şi eficient de planificare şi implementare a politicilor.
Durata: 6 luni
Stadiul: finalizat
2. Servicii de consultanţa pentru elaborarea sistemului IT la nivelul Secretariatului General al Guvernului pentru managementul si monitorizarea procesului politicilor
Subiectul central al proiectului – managementul fluxului de documente. Fluxurile de documente supuse evaluării sunt cele legate de şedinţa de guvern, proiecte de acte normative si documente de politici publice. Un asemenea sistem va permite SGG să cunoască statusul proceselor care rulează documente dar şi stadiul şi informaţii conexe ale diverselor documente care se află în cadrul sistemului şi cum poate fi optimizat întregul proces administrativ.
Proiectul cuprinde o evaluare pe trei nivele, atât al echipamentelor existente şi a programelor folosite de aceste echipamente (infrastructură), cât şi a traseelor urmate în acest moment de către documente (fluxuri).
Faza ulterioară a proiectului prevede propunerea unor îmbunătăţiri ale actualului sistem care să ţină cont de două condiţii majore: trecerea în format electronic a documentelor şi a traseelor acestora în condiţiile actualelor prevederi legale care reglementează procedura de adoptare a diverselor documente. În plus, arhitectura propusă va trebui să ţină seama de propunerile viitoare de acte normative care au ca subiect procedurile de adoptare.
Propunerile finale vor conţine arhitectura generală a unui sistem integral electronic pentru documente şi traseele pe care acestea le urmează, împreună cu specificaţii tehnice pentru echipamentele şi programele de calculator necesare.
Rezultate – şase rapoarte care vor permite implementarea unui nou sistem informatic de management al fluxului de documente la Centrul Guvernului
Durata – 6 luni
Stadiu: finalizat
3. Asistenta tehnica acordata Guvernul României pentru sistemul de elaborare a politicilor guvernamentale si conexiunea dintre politici si planificarea bugetara
Asistenţa tehnică acordată SGG a avut ca scop eficientizarea sistemului de planificare şi elaborare a politicilor publice şi realizarea unui mecanism prin care să se realizeze conexiunea dintre planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului.
Obiectivele proiectului sunt:

 • Asistarea Guvernului pentru îmbunătăţirea actualului sistem de elaborare a politicilor publice prin eficientizarea mecanismelor de comunicare şi coordonare interministerială
 • Sprijinirea Guvernului pentru reforma managementului cheltuielilor publice, în sensul promovării unei abordări strategice, utilizării MTEF (Cadrul Cheltuielilor Publice pe Termen Mediu), şi conexiunii dintre politici şi buget.

Durata: 7 luni
Stadiul: finalizat

Proiecte comunitare
Asistenta tehnica SIGMA pentru dezvoltarea capacitatii de planificare strategica si management orientat spre rezultate la nivelul ministerelor
În vederea definitivării implementării procesului de planificare strategică la nivelul administraţiei publice centrale, Secretariatul General al Guvernului beneficiază de asistenţă tehnică SIGMA pentru următoarele activităţi:

 • elaborarea Metodologiei pentru cea de-a doua componentă a planurilor strategice ale instituţiilor, componenta de programare bugetară;
 • sprijin în asistenţa acordată ministerelor de linie pentru definitivarea elaborării planurilor strategice (partea a doua, componenta de programare bugetară), astfel:
  • întâlniri cu experţii din cadrul ministerelor responsabili cu elaborarea planurilor strategice
  • evaluarea procesului de elaborare a planurilor strategice
  • benchmarking
  • prezentarea experienţei din alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul planificării strategice

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului va beneficia de sprijin pentru analiza rezultatelor exerciţiului de planificare strategică, asistenţă în vederea elaborării Manualului/Metodologiei privind stabilirea indicatorilor de performanţă pentru programele bugetare (în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice), asistenţă pentru elaborarea de instrucţiuni clare şi detaliate, precum şi clarificarea terminologiei privind planificarea bugetară (bugetarea pe programe).
Durata: 5 luni
Stadiu: finalizat

Sumarul Proiectului PHARE Twinning RO2003/IB/OT/ 10, 2003/005-551.03.03 „Consolidarea capacităţii instituţionale a Guvernului României
de gestionare a politicilor publice şi a procesului decizional”, desfasurat in colaborare cu Cancelaria de Stat a Republicii Letone

Reforma sistemului de formulare,coordonare, planificare, monitorizare si evaluare a politicilor publice reprezinta una din prioritatile asumate de Romania in contextul procesului de aderare la Uniunea Europeana. Proiectul Phare Twinning „Consolidarea capacităţii instituţionale a Guvernului României de gestionare a politicilor publice şi a procesului decizional ‘’a fost implementat pentru atingerea acestui obiectiv, fiind desfasurat in colaborare cu Cancelaria de Stat a Republicii Letone, in perioada 1 decembrie 2005 – 30 noiembrie 2006, avand un buget de aproximativ 1.000.000 Euro.
Obiectivul general al Proiectului : a fost acela de a dezvolta un sistem de formulare, coordonare şi planificare a politicilor publice simplu şi eficient, care să contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii acţiunii guvernamentale, a calităţii legislaţiei şi la dezvoltarea generală a capacităţii instituţionale a administraţiei publice centrale.
Actvitatile proiectului au avut in vedere, in prima parte a implementarii, o evaluare a situatiei existente. Rezultatele acestei evaluari au fost prezentate in documentul ,, Raport de evaluare: Structura si functiile Centrului Guvernului din Romania in ceea ce priveste procedurile pentru formularea politicilor publice si elaborarea actelor normative’’. Raportul a identificat ca principala slabiciune a sistemului lipsa unei abordari unitare in ceea ce priveste reforma politicilor publice. Pentru remedierea acestei situatii, activitatile proiectului au fost astfel dezvoltate incat sa rezulte un cadru coerent si unitar in ceea ce priveste ciclul politicilor publice. Aceasta faza a fost urmata de elaborarea ,,Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale ‘’, considerat a fi principalul document de politica publica pentru implementarea reformei. De-asemenea, obiectivele Proiectului au fost in stransa legatura cu cele ale initiativei pentru o mai buna reglementare si pot fi considerate ca fiind un punct de pornire pentru implementarea acestei initiativei in administratia publica din Romania.
Simultan, pentru sprijinirea initiativelor descrise mai sus, s-au desfasurat activitati privind elaborarea si aprobarea actelor normative necesare, activitati de suport metodologic si de formare si instruire. Toate activitatile proiectului s-au desfasurat intr-o maniera interactiva, in stransa colaborare cu echipa romana a Proiectului, precum si alti specialisti din administratia publica centrala. Activitatile Proiectului au acoperit in total 53 de zile de seminarii si intalniri de lucru, cu 948 de zile /consultant petrecute de echipa tehnica in evenimente de formare si instruire, conferinte, seminarii etc. Astfel, rezultatele Proiectului au avut in vedere diferitele aspecte si instrumentele necesare implementarii reformei politicilor publice – definirea competentelor institutionale, dezvoltarea principalelor elemente ale sistemului politicilor publice (tipuri de documente, proceduri, coordonarea şi corelarea politicilor cu bugetul), care sa creasca capacitatea specialistilor din administratia publica romaneasca in analiza si evaluarea politicilor publice. `
Principalele rezultate/produse ale proiectului au fost urmatoarele:

 • ,,Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale’’
 • Hotararea Guvernului nr.1361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului (evaluarea preliminara a impactului acelor normative)
 • Modificări la Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (aprobate)
 • Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (in faza de avizare)
 • Metodologia de elaborare a planurilor strategice ale instituţiilor –Etapa I Componenta de Management (elaborata si aprobata); Etapa II Componenta de Programare Bugetara (in curs de elaborare)
 • Manual de metode folosite in planificarea politicilor publice si evaluarea impactului
 • Propunere privind diviziunea funcţiilor în cadrul procesului de elaborare a politicilor publice între instituţiile Centrului Guvernului
 • Propunere de politica publica pilot pe tema eliminarii deficientelor ,,Schemei Tinerilor Profesionisti – Young Professionals Scheme”
 • Curs de pregatire pe tema analizei si evaluarii impactului politicilor publice
 • Curs de pregatire pe tema evaluarii impactului actelor normative
 • Curs de pregatire pe tema Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

Activitatile Proiectului au inclus , de-asemenea, organizarea a doua conferinte- la inceputul si la sfarsitul Proiectului – avand ca scop prezentarea obiectivelor si rezultatelor , a experientelor similare de reforma din alte tari, cat si a stadiului reformei politicilor publice in Romania.
Au fost organizate doua vizite de studii la Cancelaria de Stat a Republicii Letone, pentru a fi prezentate aspectele practice si provocarile cu care s-a confruntat Letonia in cadrul unui proces similar de reforma in acest domeniu. Cursul de pregatire si formare desfasurat la Institutul Finlandez de Management Public a avut scop principal întărirea capacitatii Directiei Politici Publice prin perfecţionarea cunostiintelor in domeniul analizei de impact a politicilor publice.
In cadrul activitatilor Proiectului au fost implicati si experti din Cabinetele Primului Ministru din Finlanda si Marea Britanie, avand o bogata experienta si traditie in domeniul reformei sistemului politicilor publice, a planficarii strategice si a unei mai bune reglementari. Cooperarea si colaborarea intre experti si specialisti din 4 tari poate fi considerate ca una din experientele pozitive ale acestui Proiect, furnizand o baza larga de discutii si experiente comune, cu rezultate practice excelente.
Se poate concluziona ca acest Proiect si-a atins toate obiectivele majore si a avut un impact semnificativ asupra capacităţii instituţionale a Guvernului României de gestionare a politicilor publice şi a procesului decizional, prin crearea instrumentelor necesare in forma concreta a documentelor de politici publice, proiectelor de acte normative propuse si aprobate, a sesiunilor de formare si pregătire, toate tinand cont de realitatile si nevoile administraţiei publice romaneşti, si se poate constitui intr-un exemplu de colaborare si cooperare de intre toţi partenerii si actorii implicaţi. Merita sa fie mentionat ca acest Proiect a fost prima experienta de acest gen atat pentru Secretariatul General al Romaniei, ca beneficiar de asistenta tehnica comunitara, cat si pentru Cancelaria de Stat a Republicii Letone in calitate de furnizor al asistentei tehnice.
PHARE/2006/018-147.01.03 ,,Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale’
Începând cu luna decembrie 2008, Secretariatul General al Guvernului derulează in cadrul programului Phare 2006 ,, Susţinerea reformei administraţiei publice prin îmbunătăţirea procesului de formulare a politicilor publice’’ proiectul de asistenţă tehnică ,, Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale’’.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea sistemului de coordonare şi formulare a politicilor publice, a planificării strategice şi a sistemului de monitorizare şi evaluare la nivelul administraţiei publice centrale. Proiectul a fost contractat împreună cu un consorţiu format din firmele de consultanţă WYG International (Marea Britanie) şi CPM Consulting (Letonia), având o valoare de 1.997.700 Euro.
Proiectul se întinde pe o perioadă de 12 luni (începând cu 1 decembrie 2008) şi are următoarele componente principale:

 • Îmbunătăţirea capacităţii ministerelor de linie de a-şi formula şi fundamenta politicile publice şi legislaţia prin elaborarea preliminară a unor analize specifice aprofundate ale impactului social, economic şi bugetar în domeniile sănătăţii şi al educaţiei.
 • Întărirea capacităţii ministerelor de linie pentru aplicarea metodologiei de monitorizare si evaluare.
 • Întărirea capacităţii ministerelor în domeniul planificării strategice şi acordarea de asistenţă metodologică pentru utilizarea indicatorilor de performanţă în programarea bugetară.

detalii […]
Durata: 12 luni
Stadiu: finalizat

Proiectul de asistenta tehnica
finanţat de către Guvernului Regatului Olandei, prin programul G2G, menit să ofere sprijin pentru implementarea în România a modelului standard de măsurare a costurilor administrative.
Proiectul de asistenţă a cuprins, după o primă etapă de training a experţilor români pentru familiarizarea cu modelul cost standard, realizarea unei faze pilot de măsurare a costurilor administrative generate de o parte a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă
Durata: 6 luni (cu extindere la 8 luni), în perioada noiembrie 2007-iunie 2008
Valoarea proiect: 100.000 Euro
Stadiu: realizat
Proiectul de asistenta tehnica
finanţat de către Guvernului Regatului Olandei, prin programul G2G, menit să ofere sprijin pentru dezvoltarea unei metodologii proprii de măsurare a costurilor administrative, adaptate specificităţilor mediului de afaceri şi cadrului legal existent în România.
Principalul rezultat vizat este obţinerea unui manual SCM românesc, instrument care să asigure uniformitatea măsurătorilor ce urmeaza a fi realizate în perioada următoare, finanţate atât din surse europene (fonduri structurale POS DCA) cât şi din sursele ministerelor de linie.
Durata: Trim III 2009 şi I 2010
Valoarea proiect: aprox. 80.000 Euro
Stadiu: în curs de derulare

Proiecte finanţate din fonduri structurale

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support