SELECȚIE OCUPARE POSTURI

Secretariatul General al Guvernului organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Juridic – Departamentul pentru relații interetnice în data de 20.05.2019, ora 10.00, proba scrisă (proba de interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior, cu încadrarea în termenul legal) la sediul din Piaţa Victoriei nr.1, sector 1, Bucureşti.

Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București și constă în 2 probe succesive, după cum urmează:

 1. a) proba scrisă;
 2. b) interviul.

 

 1. Condiții generale:
 2. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 8. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 10. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 12. k) activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Condiții specifice:

studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei în perioada 19.04.2019-08.05.2019 și vor conține conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Bibliografia

 1. Constituția României, republicată;
 2. 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 5. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 6. Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
 7. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
 8. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
 9. Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992;
 10. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali – extras;
 11. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
 12. Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privind dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Hotărârea Guvernului nr. HG 128/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la <LLNK 12006 486 10 201 0 49>Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;
 16. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

 

Se vor avea în vedere formele actualizate actelor normative.

 

Atribuţiile postului

 

1.coordonează acțiuni, proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței derulate în județele Timiş, Bihor, Arad, Hunedoara, precum și în alte zone ale țării, realizate integral sau parțial din fonduri publice alocate Departamentului pentru Relații Interetnice și asigură îndeplinirea condițiilor de decontare a cheltuielilor angajate și efectuate pentru derularea acestora;

       2.evaluează rezultatele acțiunilor și proiectelor coordonate, prin rapoarte scrise privind modul de organizare și derulare, precum și impactul acestora;

       3.menține permanent legătura cu organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organizații neguvernamentale din județele Timiş, Bihor, Arad, Hunedoara, în vederea identificării și soluționării problemelor specifice minorităților naționale care decurg din aplicarea legislației în domeniu;

      4.formulează propuneri de acțiuni și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, pentru a fi incluse în categoria celor inițiate de departament sau a celor realizate prin parteneriat;

 5.monitorizează punerea în aplicare a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reglementate de actele normative interne și internaționale;

6.informează șeful ierarhic superior în legătură cu activitatea desfășurată, prin rapoarte de activitate întocmite trimestrial sau ori de câte ori i se solicită;

      7.participă la activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, cu avizul șefului ierarhic superior ;

8.întocmeşte documentaţii necesare elaborării actelor normative;

 1. 9. participă la seminarii, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienta, vizite de studiu, programe de formare organizate în ţară şi în străinătate, având ca tema problematica drepturilor omului/ drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
 2. monitorizează presa în limbile minorităților naționale și subiectele pe tema minorităților naționale din presa locală
 3. întocmeşte alte lucrări repartizate de şeful ierarhic superior, din domeniul de competenţă;
 4. 12. colaborează cu diverse organisme internaţionale în cadrul derulării unor programe de cooperare.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Secretariatului General al Guvernului, la nr.de telefon 021 314 34 00 (int.1380) – doamna Justina Laurenția Șuțu.

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului- Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu
1 Debu Andrada 86,17 ADMIS

 

Afișat în data de 16.04.2019

 

Secretar comisie:     

Cristina Alexandru

Rezultatul interviului  la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului- Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului din data de 12.04.2019

           Afişat astăzi, 12.04.2019, ora 13:00 la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu
1 Debu Andrada 87,33 ADMIS

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei interviu, la secretarul comisiei, doamna Cristina Alexandru

Secretar comisie de concurs,  

Cristina Alexandru

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului- Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului, din data de  09.04.2019

 

Afişat astăzi, 09.04.2019, ora 13.30 la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Având în vedere prevederile art. 26 alin.(2) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 Debu Andrada 85 ADMIS
2 Ștefan Ieronim-Georgian 40 RESPINS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 12.04.2019 ora 10:00, la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei scrise, la secretarul comisiei, doamna Cristina Alexandru.

 

 

Secretar comisie de concurs,  

Cristina Alexandru

Rezultatul comisiei de soluționare a contestațiilor la proba de selecție a dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier debutant– din cadrul Secretariatului General al Guvernului- Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului – Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică următorul rezultat al contestației formulate la proba de selecție a dosarelor:

 

Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proba de selecție a dosarelor Motivul respingerii contestației
1. Tudor Andreea-Loredana RESPINS Neîndeplinirea condiției specifice de vechime în specialitate conf. art.6 alin. (1) lit. d) din HG. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare

 

 • Afişat azi, 05.04.2019, ora 11.30 la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Secretar comisie de concurs :

Cristina Alexandru

Încarc...
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support