Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al institutiei

Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului –activitate proprie

 

Organizarea şi funcţionarea SGG sunt stabilite de către Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative şi Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului.

Atribuțiile principale ale Secretariatului General al Guvernului sunt cele prevăzute în Hotărârea nr. 21/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile departamentelor și Regulamentul de organizare şi funcţionare se regăsesc la: https://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/organizare/

Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. Realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, precum şi ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităţilor rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. În acest scop:
 • analizează instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;
 • organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor, ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai instituţiilor publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
 • supune prim-ministrului spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;
 • organizează şedinţele Guvernului;
 • urmăreşte îndeplinirea de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului;
 • definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare;
 • prezintă actele normative adoptate prim-ministrului, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;
 • transmite Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărârile de supunere a acestora spre adoptare, semnate de prim-ministru;
 • transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele adoptate de Guvern Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 • asigură primirea actelor de la emitenţi şi transmiterea acestora către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor adoptate, pe pagina de internet a Guvernului;
 1. Asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, a şedinţelor Guvernului, a şedinţelor comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului, precum şi a altor şedinţe, întâlniri şi conferinţe organizate de Secretariatul General al Guvernului;
 2. Asigura sprijin in derularea procesului legislativ la nivelul Guvernului, printr-o structura specializata constituita din personal detasat, in conditiile legii, de la ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
 3. Redactează stenogramele şedinţelor Guvernului – documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează în mod unitar, conform legii;
 4. Contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental, sens în care:
 • elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări şi previziuni în domenii de importanţă strategică, în baza Programului de guvernare;
 • colaborează cu mediul ştiinţific şi academic pentru formularea opţiunilor de strategii şi direcţii de acţiune la nivel guvernamental;
 • colaborează cu institute de cercetare în domeniu în vederea fundamentării corespunzătoare a acestora;
 • utilizează şi gestionează baze de date şi prelucrează date statistice, obţinute de la institute de cercetare şi de la alte autorităţi sau instituţii publice;
 • cooperează cu entităţile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuţii similare;
 1. Iniţiază, organizează şi finanţează, inclusiv în colaborare cu alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, evenimente, conferinţe şi alte tipuri de acţiuni şi proiecte de comunicare şi informare publică, inclusiv activităţi de realizare şi difuzare de materiale de informare şi promovare, având ca scop promovarea imaginii României şi a intereselor şi valorilor româneşti în străinătate, precum şi susţinerea valorilor şi angajamentelor europene şi euroatlantice;
 2. Sprijină cunoaşterea şi înţelegerea de către publicul intern şi extern a strategiilor şi proiectelor guvernamentale de interes naţional, prin organizarea, susţinerea şi finanţarea de evenimente, proiecte, acţiuni şi programe de informare publică desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel naţional şi extern, precum şi participarea la activităţile mecanismelor interguvernamentale de cooperare şi parteneriat la nivel european;
 3. Contribuie la dezvoltarea unui sistem de elaborare de strategii, politici şi acte normative fundamentate, care să reflecte o consultare interinstituţională şi a factorilor interesaţi, de la momentul iniţierii până la implementare; pune în practică funcţia de coordonare interinstituţională şi, totodată, are în vedere dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative, cu accent pe Programul de guvernare. În acest scop:
 • evaluează corelarea strategiilor şi politicilor publice existente sau în elaborare cu Programul de guvernare, priorităţile guvernamentale şi cu documentele strategice asumate de România – Planul naţional de reforme şi alte astfel de documente strategice;
 • contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative;
 • coordonează sistemul de planificare strategică şi aprobă metodologia de elaborare a documentelor de planificare strategică;
 • asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor instituţii publice în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice din ministere;
 • coordonează procesul de elaborare şi monitorizare a implementării Planului anual de lucru al Guvernului;
 • asigură un management eficient în gestiunea riscului şi a obstacolelor care pot interveni în implementarea priorităţilor de guvernare;
 • îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;
 • cooperează, în domeniul său de activitate, cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;
 • contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a administraţiei publice, asigurând secretariatul tehnic al Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei de Consolidarea a Administraţiei Publice 2014-2020 – CNCISCAP;
 • coordonează implementarea Strategiei pentru o reglementare mai bună 2014-2020;
 1. Elaboreaza si implementeaza politica in domeniile guvernarii deschise, transparentei si accesului la informatii de interes public, consultarii publice si cresterii capacitatii operationale a asociatiilor si fundatiilor. In acest scop:
 • identifica, elaboreaza si promoveaza politici publice si acte normative in domeniile guvernarii deschise, consultarii publice, transparentei, accesului la informatii de interes public, dezvoltarii asociatiilor si fundatiilor;
 • deruleaza relatii bilaterale cu ministerele si institutiile cu atributii in domeniile guvernarii deschise, consultarii publice, transparentei, accesului la informatii de interes public, dialogului social, dezvoltarii asociatiilor si fundatiilor din alte state;
 • contribuie la cresterea capacitatii Guvernului de a pune in practica politici publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila si performanta, inclusiv privitor la relatia cu asociatiile si fundatiile legal constituite, cu cetatenii si cu partenerii sociali;
 • contribuie la cresterea capacitatii autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legislatiei privitoare la liberul acces la informatiile de interes public;
 • monitorizeaza si evalueaza aplicarea de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public in administratia publica;
 • elaboreaza sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de catre administratia publica centrala a legislatiei privind liberul acces la informatii de interes public, oferind recomandari de imbunatatire a legislatiei si a practicilor in domeniu;
 • contribuie la cresterea capacitatii autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legislatiei privitoare la transparenta decizionala;
 • monitorizeaza si evalueaza aplicarea de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor legale privind transparenta decizionala;
 • elaboreaza sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de catre administratia centrala a legislatiei privind transparenta decizionala, oferind recomandari de imbunatatire a legislatiei si a practicilor in domeniu;
 • realizeaza cadrul de dialog intre Guvern si asociatii si fundatii, pe tema prioritatilor de politica publica asumate de Guvern;
 • coordoneaza strategiile guvernamentale cu privire la formele asociative din cadrul societatii civile, cresterea capacitatii acesteia de a contribui cu idei si expertiza la procesul politicilor publice si contribuie la comunicarea continua cu cetatenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor si strategiilor de cooperare cu societatea civila organizata si cu cetatenii;
 • acorda suport si colaboreaza cu ministerele de resort, in conditiile legii, in ceea ce priveste activitatea structurilor din cadrul ministerelor, cu atributii legate de politicile publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila si performanta, inclusiv pe cele cu atributii privind relatia cu organizatiile societatii civile si cetatenii;
 • elaboreaza si avizeaza procedurile de propunere a reprezentantilor societatii civile in structuri publice nationale si internationale, in conditiile legii;
 • asigura elaborarea unei strategii privind finantarea asociatiilor si fundatiilor de catre autoritatile publice centrale si locale din fonduri publice;
 • sprijina, in conditiile legii, realizarea unor programe sau activitati initiate de organizatii, asociatii sau fundatii legal constituite;
 • sprijina, in conditiile legii, cresterea capacitatii operationale a asociatiilor si fundatiilor legal constituite
 1. Contribuie, in domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea strategiilor si a directiilor de actiune la nivel guvernamental si sprijina cunoasterea si intelegerea de catre publicul intern si extern a strategiilor si proiectelor guvernamentale din tara si din strainatate, sens in care:
 • elaboreaza rapoarte, studii, analize, evaluari si previziuni in domenii de interes general, in baza Programului de guvernare;
 • colaboreaza cu mediul stiintific si academic pentru formularea optiunilor de strategii si directii de actiune la nivel guvernamental;
 • colaboreaza cu institute de cercetare in domeniu, in vederea fundamentarii corespunzatoare a strategiilor si a directiilor de actiune la nivel guvernamental;
 • utilizeaza si gestioneaza, in conditiile legii, baze de date si prelucreaza date statistice, obtinute de la institute de cercetare si de la alte autoritati sau institutii publice;
 • coopereaza cu entitatile guvernamentale din strainatate cu rol sau atributii similare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, inclusiv in colaborare cu alte institutii publice sau organizatii neguvernamentale din tara si din strainatate, evenimente, conferinte si alte tipuri de actiuni si proiecte de comunicare si informare publica, inclusiv activitati de realizare si difuzare de materiale de informare si promovare, avand ca scop promovarea imaginii Romaniei si a intereselor si valorilor romanesti in tara si in strainatate, precum si sustinerea valorilor si angajamentelor europene si euroatlantice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • organizeaza, sustine si finanteaza, in conditiile legii, evenimente, proiecte, actiuni si programe de informare publica desfasurate in tara si in strainatate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel national si extern, precum si participarea la activitatile mecanismelor interguvernamentale de cooperare si parteneriat la nivel european, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 1. Iniţiază proiecte de acte normative în condiţiile art. 22 alin. (4) teza a 3-a din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;
 3. Dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii, organizaţii şi organisme din alte state;
 4. Contribuie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea politicilor şi stabilirea obiectivelor în domeniul relaţiilor internaţionale, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce derivă din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte. În acest scop:
 • colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcţie de priorităţile în domeniu ale Programului de guvernare;
 • gestionează, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acţiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaţionale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă prim-ministrul sau a dispoziţiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul şedinţelor Guvernului, implicarea în redactarea documentaţiei necesare derulării în condiţii optime a secvenţelor de dialog politic bilateral şi multilateral;
 • pregăteşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii abilitate ale Guvernului, luările de poziţie ale prim-ministrului în domeniul relaţiilor internaţionale;
 • contribuie la derularea acţiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului guvernamental, în completarea avizului şi sprijinului furnizat de Ministerul Afacerilor Externe;
 • colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea acordării de asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale entităţilor din coordonarea prim-ministrului;
 • menţine, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România şi cu organismele internaţionale reprezentate în ţară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului;
 • asigură realizarea activităţilor referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul şi secretarul general al Guvernului;
 1. Asigură reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele iniţiatoare sau continuatoare/succesoare în urma reorganizării şi/sau instituţiile publice care au obligaţia de a pune în executare actele adoptate de Guvern şi deciziile prim-ministrului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie sau care au obligaţia de a iniţia actele administrative sau de a efectua operaţiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;
 2. Asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
 3. Asigură organizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului;
 4. Asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea fondului arhivistic clasificat şi neclasificat propriu şi al entităţilor din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi actelor normative în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;
 5. Administrează şi dezvoltă sistemul informatic şi de comunicaţii, prin:
 • aplicarea politicilor şi strategiei naţionale privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare TIC, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;
 • asigurarea sau participarea la analiza, proiectarea, implementarea, integrarea, testarea, exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi stabilirea normelor interne de utilizare a sistemului informatic şi de comunicaţii din sediul Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • avizarea oricărui sistem informatic şi de comunicaţii ce se instalează în sediul Guvernului, precum şi pentru entităţile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • elaborarea şi implementarea politicilor şi normelor de acces şi securitate la nivelul platformelor şi sistemului informatic şi de comunicaţii, inclusiv politicile de acces la serviciul de internet şi de acreditare din punctul de vedere al securităţii;
 • asigurarea suportului tehnic şi multimedia pentru activităţile tehnice curente, şedinţe, întâlniri, conferinţe, proiecte în derulare, publicarea în intranet a sintezelor de presă, precum şi arhivarea şi întreţinerea arhivei de documente;
 • asigurarea suportului tehnic pentru terminalele cu regim special care prelucrează informaţii clasificate în conformitate cu normele INFOSEC;
 • asigurarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul TIC entităţilor din sediul Guvernului şi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • analizarea şi corelarea necesităţilor privind echipamentele şi produsele software ale Secretariatului General al Guvernului în conformitate cu necesităţile sistemului informatic şi nevoile de dezvoltare ale acestuia;
 • definirea caracteristicilor tehnice, întocmirea proiectelor, caietelor de sarcini şi a altor documente pentru achiziţiile în domeniul TIC, participarea la evaluarea tehnică şi la încheierea contractelor;
 • fundamentarea propunerilor bugetare anuale pentru domeniul TIC – hardware, software şi de telecomunicaţii – pentru întreaga structură a aparatului de lucru al Guvernului;
 • participarea la grupurile de lucru create la nivelul administraţiei sau societăţii civile în domeniul de competenţă;
 1. Pune la dispoziţie platformele-suport necesare luării deciziilor la nivelul Guvernului, sens în care:
 • asigură schimbul de informaţii în format electronic cu instituţii europene similare;
 • asigură întreţinerea şi administrarea sistemelor informatice aflate în exploatare cu rol de eficientizare şi îmbunătăţire a circuitului documentelor aferent şedinţei Guvernului sau a colectării şi prelucrării datelor de interes necesare fundamentării deciziilor;
 1. Asigură prezenţa în mediul online, sens în care:
 • întreţine, dezvoltă şi administrează site-ul oficial şi domeniul gov.ro şi îl implementează la nivelul administraţiei publice, definind o identitate vizuală unitară;
 • pune la dispoziţie şi administrează serviciile de e-mail aferente domeniului gov.ro pentru Secretariatul General al Guvernului şi aparatul de lucru al Guvernului;
 • concepe, avizează şi realizează designul grafic şi materialele care implică folosirea siglelor Guvernului României şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru departamentele şi structurile fără personalitate juridică, finanţate prin bugetul instituţiei;
 • asigură prezenţa online a Guvernului şi a altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi administrează conturile de social media;
 • administrează portalul de date deschise data.gov.ro şi contribuie la identificarea şi promovarea utilizării datelor deschise – open data;
 1. Solicită Ministerului Justiţiei şi, după caz, altor instituţii publice punctul de vedere cu privire la cererea primită de la Curtea Constituţională referitoare la formularea punctului de vedere al Guvernului, solicitat conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. Realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, sens în care:
 • fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării Secretariatului General al Guvernului şi urmăreşte execuţia bugetului;
 • elaborează proiectul bugetului anual centralizat al Secretariatului General al Guvernului prin centralizarea proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari sau terţiari de credite care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
 • elaborează şi urmăreşte realizarea planului de investiţii în domeniul său de activitate;
 • execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de entităţile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;
 1. Asigură şi coordonează, în domeniul comunicării şi în cel al relaţiilor cu presa, producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental; coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din ministere în ceea ce priveşte comunicarea priorităţilor guvernamentale;
 2. Soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Secretariatului General al Guvernului şi prim-ministrului de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
 3. Asigură activitatea de registratură generală unică ce deserveşte Secretariatul General al Guvernului şi prim-ministrul, precum şi activitatea de primire în audienţe în relaţia cu cetăţenii;
 4. Elaborează şi implementează politica în domeniul sistemelor de control intern/managerial; în acest sens îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial;
 5. Asigură suportul logistic, administrează şi gestionează bunurile din patrimoniul propriu şi asigură dotarea necesară funcţionării, la nivelul întregului aparat de lucru al Guvernului;
 6. Asigură îndeplinirea dispoziţiilor prim-ministrului privitoare la coordonarea activităţii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.

Menţionăm că SGG îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de:

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, persoană juridică, funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară;

Prin Ordonanța de Urgență nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Secretariatul General al Guvernului a preluat de la Ministerul Finanțelor Publice activitatea în domeniul sistemelor de control intern/managerial.

Secretariatul General al Guvernului

Adresa:Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti

Program: 09:00 – 17:00 luni – vineri

Relatii cu publicul:

Birou audienţe cetăţeni:

Program: 08:30-16:30 luni – vineri

Registratura generală:

Program: luni, miercuri, joi ,vineri – 08:00-18:30; marţi – 08:00-19:00

Informații de interes public:

Birou informare-documentare (Legea 544/2001):

Program: luni – vineri: 09:00-17:00; miercuri: 08.30 -18.30

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support