Secretarul general al Guvernului

Secretarul general asigură organizarea întregii activităţi a SGG în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege şi pentru buna gestionare a resurselor umane şi a fondurilor materiale ale instituţiei. Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Secretarul general al Guvernului – https://sgg.gov.ro/new/despre-institutie/conducere-2-3/

SECRETAR DE STAT

Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, secretarilor generali adjuncţi sau secretarilor de stat o parte din atribuţiile sale. În cazul în care secretarul general al Guvernului nu îşi poate exercita atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită de către un secretar general adjunct sau un secretar de stat, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului. Secretarii generali adjuncţi şi secretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Serviciul audit public intern contribuie la realizarea atribuţiei Secretariatului General al Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv activităţii de audit public intern reglementată prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.  Serviciul audit public intern îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează propriile norme metodologice, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern; b) avizează Normele privind

BIROU INSPECȚIE

Biroul Inspecție are următoarele atribuţii: • Exercită controlul şi urmăreşte verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii; • Exercită control intern, operativ sau tematic la ordinul Secretarului General al Guvernului, cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control; •

Compartiment inspectori guvernamentali

Atribuţii: Atribuţiile inspectorilor guvernamentali sunt cele stabilite individual prin decizia Primului-Ministru. Deciziile sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar atribuțiile sunt la nivelul unor ministere/instituții publice.  

Direcția control intern managerial și relații interinstituționale

Atribuții: Elaborează și implementează politicile în domeniul sistemelor de control intern/managerial (art. 11, alin. 5 din OUG nr. 86/2014) Îndrumă metodologic, coordonează și supravegheză respectarea cadrului normativ și exactitatea raportărilor privind implementarea sistemului de control intern/managerial  (art. 11, alin. 5 din OUG nr. 86/2014) Elaborează Planul de activitate, anual, care cuprinde misiunile de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul de implementare al sistemului de control intern/managerial Verifică și îndrumă metodologic procesul de implementare a sistemelor de control intern/managerial din cadrul entităților

Direcția administrativă

Atribuţii: administrează şi gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în gestiunea Secretariatului General al Guvernului; coordonează activitatea de repartizare a sălilor de şedinţă din imobilul „Palat Victoria”, având competenţa de a soluţiona cererile adresate în acest sens în baza ordinului nr.431/27.04.2005; asigură urmărirea executării contractelor privind buna funcţionare a aparaturii auxiliare şi de deservire (fax-uri, copiatoare, aparate de climatizare, radio, TV, telefoane etc.), gestionează posturile telefonice şi întocmeşte documentaţia pentru instalarea, mutarea sau desfiinţarea acestora; urmăreşte aducerea la îndeplinire

Directia Economica si Achizitii Publice

Atribuții: Direcţia economică realizează întreaga activitate a Secretariatului General al Guvernului în domeniul economic, financiar şi contabil.  În acest scop: elaborează proiectul bugetului anual centralizat pentru Secretariatul General al Guvernului şi pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, pe baza propunerilor de buget primite de la structurile şi instituţiile publice din subordine, aflate în coordonare sau cărora li se asigură finanţarea prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate

Direcția pregătire ședințe ale Guvernului

Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului îndeplineşte, prin Serviciul pregătire şedinţe ale Guvernului, următoarele atribuţii: asigură, în colaborare cu Direcţia juridică, respectarea prevederilor referitoare la procedurile de pregătire, elaborare, avizare şi supunere a proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului; verifică îndeplinirea condiţiilor procedurale în cazul proiectelor de acte normative care sunt înaintate, în vederea înscrierii pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului; verifică dacă proiectele de acte normative sunt iniţiate de către autorităţile competente şi dacă sunt însoţite de instrumentele de

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support